Деловодна информация
01158ДП Пристанищна инфраструктура
05-11-18 31/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
31/07/2018 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Венцислав Кръстев - ид директор дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/215


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
90000000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност по анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
не

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332

пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна - изток, Варна -запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс – Варна и Балчик

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 1: приемането и обработването на 7860 куб.м. отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност
II.2.5) Критерии за възлагане
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите от Техническия показател са: П1 "Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 "Управление на риска" и ПЗ "План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи"

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332

пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна - изток, Варна - запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс – Варна и Балчик

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 2: приемането и обработването на 1475 куб.м. отпадъци - рeзултат от корабоплавателна дейност
II.2.5) Критерии за възлагане
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите от Техническия показател са: П1 "Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 "Управление на риска" и ПЗ "План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи"

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 3: приемането и обработването на 1965 куб.м. отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност
II.2.5) Критерии за възлагане
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е: "оптимално съотношение качество/цена". подпоказателите ,включени в Техническия показател са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката, П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 4: приемането и обработването на 1000 куб.м. отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност
II.2.5) Критерии за възлагане
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е: "оптимално съотношение качество/цена". Подпоказателите ,включени в Техническия показател са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката, П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 242-504439 (напр. 2015/S 123-123456)   и  819793 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
39    1   Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Поддържане чистотата на морските води АД 813109299
район Аспарухово, кв. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла
Варна BG331 9000 България
office@pchmv-bg.com +359 52630626
+359 52630626
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
не
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
40    2   Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78 /- пристанище Варна
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Поддържане чистотата на морските води АД 813109299
район Аспарухово, кв. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла
Варна BG331 9000 България
office@pchmv-bg.com +359 52630626
+359 52630626
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
не
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
41    3   Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Бургас
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Поддържане чистотата на морските води АД 813109299
район Аспарухово, кв. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла
Варна BG331 9000 България
office@pchmv-bg.com +359 52630626
+359 52630626
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
не
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

По обособена позиция № 4 не е сключен договор, тъй като решението на възложителя за избор на изпълнител по тази обособена позиция е обжалвано.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 15
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/07/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва