Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
ОП-40-18 10/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00276-2017-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31
София BG411 1700 България
Д.Карабова +359 29493251
d.karabova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции
30192000      
Доставки

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
234442.21      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“- І Обособена позиция „Хартиени пликове“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG31
BG41
BG32
BG33
BG34
BG42

РУ„Западен регион“, РУ„Южен централен регион”, РУ „Североизточен регион”, РУ „Югоизточен регион”, РУ „Северен централен регион”, СП БФН, СП ИМС, Д „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт”,ЦУ

Пощ. плик с лепило 114/162 мм, 80 g/m2 - 674 550 броя; Пощ. плик със самозалепваща се лепенка 110/220 мм, 90 g/m2 - 325 270 броя; Пощ. плик със самозалепваща се лепенка 162/229 мм, 90 g/m2 - 731 065 броя; Пощ. плик със самозалепваща се лепенка 229/324 мм, 100 g/m2 449 970 броя;Пощ. плик светлосин 162/229 мм със самозалепваща се лепенка - 310 броя;Пощ. плик със самозалепваща се лепенка и с "въздушни мехурчета" 200/275 мм, 120 g/m2 - 240 броя;Пощ. плик със самозалепваща се лепенка и с "въздушни мехурчета" 250/350 мм, 120 g/m2 - 315 броя;Пощенски плик със самозалепваща се лепенка и с "въздушни мехрчета" 200/175 мм, 120 g/m2 - 305 броя;Пощ. плик със самозалепваща се лепенка и с "въздушни мехурчета" 290/370 мм, 120 g/m2 - 855 броя; Пощ. плик със самозалепваща се лепенка и с "въздушни мехурчета" 320/450 мм, 120 g/m2 - 580 броя; Пощ. плик със самозалепваща се лепенка, тип "джоб с разширение и дъно" 250/353/50 мм разширение 50/50 мм, 120 g/m2 - 22 405 броя.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА 100    да
Цена
100
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят си запазва правото да не заявява част или цялото количество от даден артикул при отпаднала необходимост или промяна в технологията на работа.Възложителят може да заяви допълнително количество от даден артикул, над обявеното в списъка на артикулите към съответната обособена позиция, като общата стойност на всички артикули не надхвърля стойността на договора.

II.2) Описание 1

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца - ІІ Обособена позиция „Специализирани канцеларски материали“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30197500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG31
BG41
BG32
BG33
BG34
BG42

РУ„Западен регион“, РУ„Южен централен регион”, РУ „Североизточен регион”, РУ „Югоизточен регион”, РУ „Северен централен регион”, СП БФН, СП ИМС, Д „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт”,ЦУ

Тиксо, кафяво 50 мм/ 66 м - 6058бр.; Червен восък, 1 кг – 910бр.; Книжен канап - 1,5 мм, ролка - 11992 кг; Капронов конец, гранка от 100 гр., - 2 182 бр.; Канап конопен, кълбо по 2,00 кг - 1210 бр.; Ласе - кълбо 500 м - 620бр.; Стреч фолио ръчно, 500 мм/300м, 23 микр., ролка - 1360бр.; Стреч фолио за палетизираща машина ЕКОСПИР ELCSN (бобина с обтягащ се филм 500mm х 30 mm х 76 mm (3")- 1 100кг; Чембер 5/0,04 х 6500 м - 162бр.; Чембер 5/0,35 х 2500 м - - 278бр.; Чембер 5/0,45 х 7000 м., ф. 200 мм. - 50бр.; Чембер 12/0,55 х 3000 м., ф. 200 мм. -5бр.; Чембер шир.8 мм - 4000 м. – вътр. диаметър 20 см. - 40бр.; Чембер 6/0,40 х 762 м., 100 мм. за пакетираща машина "LOOP PLUS" - 5бр.; Картонче с капса (калотка) -бяла, с размери 6/ 10 см, без печат, с метална капса 9мм, закрепена неподвижно в средата на тясната страна на 1 см отстояние от края - 101200бр.; Силикон 11,2 х 300мм, безцветен -пръчки - 26 110 бр.; Пистолет топло лепене с размер 11,2мм/1300 мм - 637бр.; Ластици пакет 1кг - 4730бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА 100    да
Цена
100
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят си запазва правото да не заявява част или цялото количество от даден артикул при отпаднала необходимост или промяна в технологията на работа.Възложителят може да заяви допълнително количество от даден артикул, над обявеното в списъка на артикулите към съответната обособена позиция, като общата стойност на всички артикули не надхвърля стойността на договора.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  813602 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
87    1   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ - І Обособена позиция „Хартиени пликове“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ронос ООД 121396123
район Възраждане, бул. Александър Стамболийски №84, Бизнес център Urban Model, ет.7, ап. 38-39
София BG411 1303 България
office@officemarket.bg +359 24893137
https://www.officemarket.bg/ +359 28221900
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
61900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

61550.1      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
86    2   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“, ІІ Обособена позиция „Специализирани канцеларски материали“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ронос ООД 831176328
район Възраждане, бул. Ал. Стамболийски №84, Бизнес център Urban Model, ет. 7, ап. 38-39
София BG411 1303 България
office@officemarket.bg +359 24893137
https://www.officemarket.bg/ +359 28221900
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
180000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

172892.11      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл.55 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и условията по чл.107 от ЗОП. Ако участникът не представи мостри, придружени с протокол за предадени мостри, пликът с офертата не се приема и това обстоятелство се отразява в регистъра за подаване на документи.С мострите ще бъдат извършени проби. Участник, който е представил мостри, които не отговарят на всички изисквания от Техническите изисквания, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.Всички документи в офертата, следва да са на български език. В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от участника, или упълномощено от него лице.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/05/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва