Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
ОП-3-11 04/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2018 (дд/мм/гггг)
00276-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31
София BG411 1700 България
Д.Карабова +359 29493251
d.karabova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg.

http://www.bgpost.bg/bg/zop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции"
66111000      
Услуги

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции"
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
5530000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции" - обособена позиция 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на страната.

В рамките на настоящата обществена поръчка, възложителят цели да избере 2 (две) банки по смисъла на Закона за кредитните институции, които да предоставят финансови услуги и свързаните с тях дейности.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Клонова мрежа    10
Покритие на областните градове с клонове на банката    12
Генериране на аналитична справочна информация    2
Възможност за администриране правата на лицата с достъп до системата от обучен от банката администратор    2
Осигуряване на минимум 3-степенен, от 3 лица, режим на извършване на преводите    2
Осигуряване непрекъсваемост на работата на системата над 99%    2
Дългосрочен кредитен рейтинг    10
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции" - обособена позиция 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на страната.

В рамките на настоящата обществена поръчка, възложителят цели да избере 2 (две) банки по смисъла на Закона за кредитните институции, които да предоставят финансови услуги и свързаните с тях дейности
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Дългосрочен кредитен рейтинг    20
Генериране на аналитична справочна информация    5
Възможност за администриране правата на лицата с достъп до системата от обучен от банката администратор    5
Осигуряване на минимум 3-степенен, от 3 лица, режим на извършване на преводите    5
Осигуряване непрекъсваемост на работата на системата над 99%    5
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
85    1   „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“ - Обособена позиция № 1- „Левови операции и гаранции“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Централна кооперативна банкa АД 831447150
бул. Цариградско шосе №87
София BG411 1086 България
apopov@ccbank.bg +359 29359030
http://www.ccbank.bg/ +359 29359011
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5530000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5230000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
81    2   „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“ - Обособена позиция № 2 – „Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Тексим банк АД 040534040
бул. Тодор Александров №141
София BG411 1309 България
s.micheva@teximbank.bg +359 879350018
http://www.teximbank.bg/ +359 29035667
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5530000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

300000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
ДА
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Настоящата процедура се провежда на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП, във връзка с чл. 138, ал.1 и чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, доколкото при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“, процедурата в частта за обособена позиция № 1 – „Левови операции и гаранции“ и обособена позиция № 3 „Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“ беше прекратена с Решение № ОП-45-13/13.02.2018г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, тъй като нямаше подадени оферти за участие по посочените обособени позиции.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва