Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
 
да
да
18/01/2018 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
инж. Росица Станкова +359 29800494/+359 889277775
rstankova@abv.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
09134000      
Доставки

Доставка на 1 317 000 литра газьол за промишлени и комунални цели за три години за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Доставките ще се извършват до следните пунктове за доставка: - Локомотивно депо София, район Подуяне, с адрес гр. София, ул. „Майчина Слава” № 2; - Локомотивно депо Горна Оряховица, филиал Левски, с адрес гр. Левски, ул. „Мусала” № 1; - Локомотивно депо Варна, с адрес гр. Варна, ул. Девня № 8; - ОП „Надежда”, служба „Ремиз”, с адрес гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 137А; - ВРЦ Горна Оряховица, с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” № 32; - Пътнически център Варна, с адрес гр. Варна, ул. „Девня” № 8, - Локомотивно депо Пловдив, ул. „Сергей Румянцев” № 1; - ЖП Пансион Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. Гоце Делчев № 12.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1971549.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Местата за доставка (получаващи складове на Купувача), са
подробно описани в „Спецификация за доставка на газьол за промишлени и комунални цели” - Приложение № 1 към договора.

Доставка на 1 317 000 литра газьол за промишлени и комунални цели за три години за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Количествата газьол за промишлени и комунални цели, както и местата за доставка са подробно описани в „Спецификация за доставка на газьол за промишлени и комунални цели” - Приложение № 1 към договора.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
9       Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/01/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Полисан АД 117693631
ул. Придунавски булевард № 8, ет. 3
Русе BG323 7000 България
galena_georgieva@polysan.bg +359 888467400
http://www.polysan.bg/ +359 82874060/ +359 82828272
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1971549.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Решението за откриване на прцедурата е публикувано в РОП към АОП с уникален № 01605-2017-0029.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е секторен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗОП с оглед извършваната от дружеството секторна дейност по чл. 123, т. 4 във връзка с чл. 127 от ЗОП. Съгласно чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП доставката на стоки, осъществявана чрез покупка е обект на обществена поръчка. Настоящата обществена поръчка е с прогнозна стойност 1796388 до + 10% (1976026,80) лв., без ДДС с включен акциз и транспортни разходи.
Предвид прогнозната стойност на поръчката, на основание чл. 20, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗОП, процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 от ЗОП, се прилагат относно секторните възложители, задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат стойности без ДДС, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на разглежданата поръчка попада в стойностите по чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради което „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, като секторен възложител по смисъла на ЗОП възлага обществената поръчка, като провежда процедура за възлагане по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
Съгласно чл. 132 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог, при стойностните прагове на чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП и когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие. В настоящия случай са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП, на основание чл.138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като предмета на обществената поръчка е доставка на газьол, който e стока, включена в одобрения от Министерския съвет списък на стоките, търгувани на стоковата борса посочен в постановление на Министерския съвет /ПМС/ № 191 от 2016 г. (обн. ДВ. Бр.61/2016г.) изменен и допълнен с ПМС №347 от 2016 г. (обн. ДВ. Бр.99/2016г.). В този случай, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорите за обществени поръчки, с предмет доставка на стоки, включени в горепосочения списък, се сключват по правилата на съответната борса.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва