Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
03-10-180 27/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Р.Чолакова +359 889055710
rcholakova@bdz.bg +359 8900494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година”
39831000      
Доставки

Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година, разделена на 6 обособени позиции както следва:
1.Обособена позиция №1 – „Доставка на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС”;
2.Обособена позиция №2 – „Доставка на професионален, специализиран препарат за отстраняване на „графити” от ПЖПС”;
3.Обособена позиция №3 –„Доставка на професионален, специализиран препарат за външно изимане на ПЖПС”;
4.Обособенапозиция №4 –„ Доставка на препарати за дезинфекция”;
5.Обособена позиция №5–„Доставка на препарати за ароматизиране или обезмирисяване”;
6.Обособена позиция №6–„Доставка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения”;
На основание чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №6 от настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
123957.55      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Доставка на професионален, специализиран препарат за отстраняване на „графити” от ПЖПС 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ППП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ППП- София, ПЦ Мездра; ППП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ППП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ППП Пловдив, ПЦ Пловдив; ППП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС както следва:
1.Проф./спец. конц. препарат за основно почистване на подови повърхности в ПЖПС-течност без механични примеси с ниска пенообразуваща способност. Оп.Туба 10 л.-8020 л.
2.Проф./спец. конц. препарат за основно почистване на интериор в ПЖПС- течност без механични примеси с ниска пенообразуваща способност и антистатичен ефект.Оп.Туба 10 л.-7740 л.
3.Проф./спец.конц. препарат за почистване и пране на тапицирани седалки в ПЖПС -течност без механични примеси и ниска пенообразуваща способност.Оп.Туба 10 л.-1440 л.
4.Проф./спец. конц. препарат за основно почистване на стъклени повърхности в ПЖПС- течност с ниска пенообразуваща способност.Без съдържание на амоняк (NH3) и/или метилов алкохол (CH3OH).Оп.Туба 10л.-1450 л.
5.Проф./спец. конц. препарат за основно почистване на сан.възли (WC) в ПЖПС-течност без механични примеси и ниска пенообразуваща способност.Оп. Туба 10л.-5200л.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на професионален, специализиран препарат за външно измиване на ПЖПС 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ППП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ППП- София, ПЦ Мездра; ППП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ППП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ППП Пловдив, ПЦ Пловдив; ППП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на професионален, специализиран препарат за външно измиване на ПЖПС, както следва
1.Професионален/специализиран концентриран препарат за външно измиване на ПЖПС. Течност без механични примеси, отстраняващ метални частици от повърхността на ПЖПС. Опаковка - Туба 10 л. - 4200л.
съгласно спецификация за доставка на препарати започистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за частие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на препарати за дезинфекция 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ППП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ППП- София, ПЦ Мездра; ППП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ППП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ППП Пловдив, ПЦ Пловдив; ППП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на препарати за дезинфекция, както следва:
1.Професионален/специализиран препарат за дезинфекция на повърхности с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. С време на въздействие на препарата от 30 до 60 минути. Опаковка - 1 л. - 1400 л.
2.Белина или еквивалент - опаковка 1л. -2140 л.
3.Кислол или еквивалент – опаковка 1л. - 6300 л.
съгласно спецификация за доставка на препарати започистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за частие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на препарати за ароматизиране или обезмирисяване 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ППП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ППП- София, ПЦ Мездра; ППП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ППП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ППП Пловдив, ПЦ Пловдив; ППП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на 2100 л. професионален препарат за ароматизиране и неутрализация на миризми на базата на ензими - опаковка 0,5 л. ,съгласно спецификация за доставка на препарати започистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за частие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ППП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ППП- София, ПЦ Мездра; ППП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ППП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ППП Пловдив, ПЦ Пловдив; ППП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения както следва:
1.Сапун тоалетен 15гр.тип хотелски - опаковка 1 бр. -236000 бр.
2.Течен сапун - Опаковка - Туба 10 л. - 6440 л.
3.Течен препарат за ръчно измиване на съдове - опаковка 1 л. -585 л.
4.Препарат за почистване на дървени повърхности - опаковка 0,5 л.- 40 бр.
5.Препарат за почистване на под-ламинат - 1 л.- 144 л.
6.Абразивен почистващ препарат за умивалници - Опаковка 0,5 л. - 28 л.
7.Сух ароматизатор за санитарни възли (WC) със свеж и дълготраен аромат- опаковка 1 бр. - 500 бр.
съгласно спецификация за доставка на препарати започистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за частие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  802039 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
254    1,3,4 и 5   Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Хигиенно-Медицинска индустрия 814181757
ул.Никола Габровски №81 А
Велико Търново BG321 5000 България
head_office@hmi-company.com +359 62622429
www.hmy-company.com +359 62622429
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

101876.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
255    6   Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КУКУДА ГРУП ООД 200171708
ул.Бесарабия №108
София BG411 1517 България
office@cleanjob.bg +359 9454464
www.cleanjob.bg +359 8472204
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

22081.55      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно влязло в сила Решение №26/16.10.2017г. на Управителя на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, процедурата е възложена за 5 обособени позиции както следва:
1.Об. поз. №1–„Доставка на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС”;
2.Об. поз. №3–„Доставка на професионален, специализиран препарат за външно изимане на ПЖПС”;
3.Об. поз. №4 –„ Доставка на препарати за дезинфекция”;
4.Об. поз. №5–„Доставка на препарати за ароматизиране или обезмирисяване”;
5.Об. поз. №6–„Доставка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения”;
Настоящото Обявление се изпраща на основание чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва