Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
03-10-163 01/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
инж. Росица Станкова +359 29800494/+359 889277775
rstankova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Преокомплектоване при външен изпълнител на 176 броя обикновени колооси с нови колела ф920 мм., тип „несиметричен” и 40 броя..... Продължава в Раздел VІ.3 Допълнителна информация
50221300      
Услуги

Преокомплектоване при външен изпълнител на 176 броя обикновени колооси с нови колела ф920 мм., тип „несиметричен” и 40 броя дискови колооси с нови колела ф920 мм., тип „симетричен” с включени операции по окачествяване и ремонт на спирачни дискове, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
692000.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50221300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Ремонтът на вагонните колооси, чрез преокомплектоване ще се извършва на територията на Изпълнителя, с адрес: гр. Септември, п.к. 4490, обл. Пазарджик, ул. „Любен Каравелов” № 2В

Преокомплектоване при външен изпълнител на 176 броя обикновени колооси с нови колела 920 мм., тип „несиметричен” и 40 броя дискови колооси с нови колела 920 мм., тип „симетричен” с включени операции по окачествяване и ремонт на спирачни дискове, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
231       Преокомплектоване при външен изпълнител на 176 броя обикновени колооси с нови колела ф920 мм., тип „несиметричен” и 40 броя ..... Продължава в Раздел VІ.3 Допълнителна информация
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„КОЛОВАГ” АД 112131492
ул. „Любен Каравелов” № 2В
гр. Септември BG423 4490 България
kolowag@kolowag.bg +359 35612500
www.kolowag.com +359 35612414
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

692000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Продължава от Раздел ІІ.1.1. Наименование и Раздел V: … дискови колооси с нови колела ф920 мм тип „симетричен” с включени операции по окачествяване и ремонт на спирачни дискове, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”.
2. Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП към АОП с уникален № 01605-2017-0026 и ID: 808067.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


В настоящата обществена поръчка са налице обективни причини да бъдат предприети спешни действия за преокомплектоване на колооси, нужни за осигуряването на необходимия брой вагони за поддържането на График за движение на влаковете до подписването на договор с избран изпълнител по одобрена за провеждане от „БДЖ-ПП" ЕООД с препис от протокол № 212 на заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД, проведено на 14.07.17 г., открита процедура за преокомплектоване на колооси. „КОЛОВАГ" АД - гр.Септември е единственото предприятие на територията на Р.България, което отговаря на изискванията и е сертифицирано за производство на колооси за пътнически вагони съгласно TCOC/TSI, поради което разполага с техническите възможности да изпълни предмета на обществената поръчка и изцяло отговаря на техническите изисквания и спецификации на Възложителя. Предвид горепосочените обстоятелства са налице специфични основания за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗОП, а именно чрез провеждане на пряко договаряне при липса на конкуренция поради технически причини с „Коловаг" АД, гр. Септември. „БДЖ-ПП" ЕООД, като национален железопътен превозвач, извършващ обществена услуга по превоз на пътници в и извън страната е задължен да осигури не само редовен превоз, съобразен с ГДВ, но също така да подхожда с особена отговорност към безопасността и здравето на пътниците, грижата за което е и основен приоритет на дружеството. Поради това е недопустимо при възлагане на обществената поръчка да се допускат компромиси, свързани с безопасността на пътниците. Възлагането на обществената поръчка чрез провеждане на пряко договаряне не крие юридически рискове и съответства на принципите, залегнали в чл. 2, ал.1 от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва