Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
03-10-143 05/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG 1080 България
Р.Чолакова +359 889055710
rcholakova@bdz.bg +359 8900494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година
39830000      
Доставки

Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година, разделена на 5 обособени позиции. Съгласно влязло в сила Решение №25/18.08.2017г. на УПравителя на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, процедурата е възложена за 4 обособени позиции както следва:
1.Обособена позиция №1 – „Доставка на пособия за почистване на подвижен железопътен състав и помещения”;
2.Обособена позиция №3 – „Доставка на големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване подвижен железопътен състав и помещения”;
3.Обособена позиция №4 – „Доставка на консумативи за почистване на подвижен железопътен състав и помещения”;
4.Обособена позиция №5 – „Доставка на тоалетна хартия за екипиране на подвижен железопътен състав”.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
76097.85      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Доставка на пособия за почистване на подвижен железопътен състав и помещения 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39224000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД;ТЦПП- София,ПЦ- София и ПЦ- Дупница;ТЦПП- София,ПЦ- Мездра;ТЦПП- Г. Оряховица,ПЦ- Г.Оряховица и ПЦ- Русе;ТЦПП-Г.Оряховица,ПЦ- Варна;ТЦПП-Пловдив,ПЦ-Пловдив;ТЦПП-Пловдив;ПЦ- Бургас

Доставка чрез покупка на пособия за почистване на подвижен железопътен състав и помещения, както следва:
1.Метли с къса дръжка – 4192 бр.
2.Лопатка за смет /метална/ - 220 бр.
3.Бърсалки за под - конци /въже/ - 7122 бр.
4.Дръжки метални с иноксово покритие -1960 бр.
5.Четка за WC -1338 бр.
6.Пластмасов кош за отпадъци с мрежа – 14 бр.
7.Метален кош за отпадъци с мрежа -10 бр.
8.Комплект четка с лопата – 475 бр.
9.Бърсалка за под - ленти еко моп -300 бр.
съгласно спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване на подвижен железопътен състав и помещения 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
19640000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД;ТЦПП- София,ПЦ- София и ПЦ- Дупница;ТЦПП- София,ПЦ- Мездра;ТЦПП-Г. Оряховица,ПЦ-Г.Оряховица и ПЦ- Русе;ТЦПП- Г.Оряховица,ПЦ- Варна;ТЦПП-Пловдив,ПЦ-Пловдив;ТЦПП-Пловдив,ПЦ- Бургас

Доставка чрез покупка на големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване на подвижен железопътен състав и помещения,както следва:
1.Чували – 10 бр./ролка – 1595
2.Чувал за смет – 30 бр./ролка- 1056
3.Чувал за смет – 10 бл./ролка- 556
4.Торбички – 50 бр./ролка- 474
съгласно спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за една година, приложение към документацията за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за почистване на подвижен железопътен състав и помещения 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД;ТЦПП- София,ПЦ- София и ПЦ- Дупница;ТЦПП- София,ПЦ- Мездра;ТЦПП- Г. Оряховица,ПЦ- Г.Оряховица и ПЦ- Русе;ТЦПП- Г.Оряховица,ПЦ- Варна;ТЦПП-Пловдив,ПЦ-Пловдив;ТЦПП-Пловдив, ПЦ- Бургас

Доставка чрез покупка на консумативи за почистване на подвижен железопътен състав и помещения, както следва:
1.Гъба с улей и абразив домакинска -6860 бр.
2.Домакинска тел – едра – 2160 бр.
3.Гъба Фибра /Абразив/ - 3270 бр.
4.Кърпи микрофибър 100% -4360 бр.
5.Кърпа универсална суха- 3290 бр.
6.Кърпа попивателна- 3080 бр.
съгласно спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за една година, приложение към документацията за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на тоалетна хартия за екипиране наподвижен железопътен състав 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД;ТЦПП- София,ПЦ- София и ПЦ- Дупница;ТЦПП- София,ПЦ- Мездра;ТЦПП- Г. Оряховица,ПЦ- Г.Оряховица и ПЦ- Русе;ТЦПП- Г.Оряховица,ПЦ- Варна;ТЦПП-Пловдив,ПЦ-Пловдив;ТЦПП-Пловдив,ПЦ- Бургас

Доставка чрез покупка на 237000 ролки -тоалетна хартия за екипиране на подвижен железопътен състав, съгласно спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за една година, приложение към документацията за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  784960 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
199    1,3,4 и 5   Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КУКУДА ГРУП ООД 200171708
ул. Бесарабия №108
София BG411 1517 България
office@cleanjob.bg +359 9454464
www.cleanjob.bg +359 8472204
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

76097.85      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва