Деловодна информация
01558БДЖ-Товарни превози ЕООД
01-20-14 27/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/06/2017 (дд/мм/гггг)
01558-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Товарни превози ЕООД 175403856
ул. Иван Вазов 3
София BG 1080 България
инж. Милена Милушева +359 886441230
mmilusheva@bdz.bg +359 29877983

Интернет адрес/и

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-19-890-000-litra-dizelovo-gorivo-za-trafichni-nujdi-na-bdj-tovarni-prevozieood-za.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на 19 890 000 литра дизелово гориво за трафичи нужди на "БДЖ-Товарни превози ЕООД" за период от три години
09134200      
Доставки

Доставка на 19 890 000 литра дизелово гориво за трафичи нужди на "БДЖ-Товарни превози ЕООД" за период от три години
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Гориво-раздавателните пунктове на Възложителя.

Доставка на 19 890 000 литра дизелово гориво за трафичи нужди на "БДЖ-Товарни превози ЕООД" за период от три години
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Предвид посоченото в раздел V, т. V.1 от настоящото обявление да се има предвид следното: Процедурата на възлагане на обществена поръчка е прекратена с Решение № 4/08.06.2017г. на Възложителя на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП , тъй като подадената оферта от едиствения участник "Лукойл България" ЕООД е неподходяща. На основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП едиственият участник "Лукойл България" ЕООД е отстранен, тъй като представените ценови оферти на проведените борсови сесии на "Българска стокова борса" АД в периода 02.05.2017г до 01.06.2017г. не достигат изисканата от възложителя търговска отстъпка вв размер на 50,00 лева без ДДС за 1000 литра гориво. Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП към АОП с уникален № 01558-2017-0005

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Управителят на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е секторен възложител на обществени поръчки съгласно чл.5, ал.4, т.1, във връзка с чл.123, т.4 от Закона за обществените поръчки, поради осъществяваната от дружеството дейност. Съгласно чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите. С Постановление № 347/08.12.2016г. Министерският съвет на Република България е изменил одобрения списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП, търгувани на стоковата борса, като в посочения списък е включено и дизеловото гориво. Предвид това са налице законните предпоставки за извършване на доставката чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва