Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
 
да
да
25/05/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ- Пътнически превози ЕООД 175405647
ул.Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Вера Захова +359 884228812
vzahova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НКЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години
63512000      
Услуги

"Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НКЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години.Обществената поръчка включва продажба на билети и абонаментни карти за пътнически железопътни превози от служители на ДП "НК ЖИ" във вътрешно и международно съобщение в експлоатационните пунктове/ железопътни гари, разделни постове и спирки/, посочени в Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ" продават билети и абонаментни карти във вътрешно съобщение денонощно -Приложение №1 към поканата за участие, Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ" продават билети и абонаментни карти във вътрешно съобщение за времето от 19:00 до 07:00 часа -Приложение №2 към поканата за участие и Списък на на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НКЖИ" продават билети в международно съобщение денонощно - Приложение №3 към поканата за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
974541.24      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63512000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Изпълнението на дейностите – предмет на договора се осъществява от служители на Изпълнителя в експлоатационните пунктове, управлявани от Изпълнителя, описани в Приложения №1, №2 и №3 към договора

"Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НК ЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години. Обществената поръчка включва продажба на билети и абонаментни карти за пътнически железопътни превози от служители на ДП "НК ЖИ" във вътрешно и международно съобщение в експлоатационните пунктове/железопътни гари, разделни постове и спирки/, посочени в Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ" продават билети и абонаментни карти във вътрешно съобщение деноношно-Приложение №1 към поканата за участие , Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ"продават билети и абонаментни карти във вътрешно съобщение за времето от 19:00 до 07:00 часа - Приложение №2 към поканата за участие и Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ" продават билети в международно съобщение денонощно - Приложение №3 към поканата за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
129       "Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП"НК ЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА/ДП НК ЖИ/ 130823243
1233
София BG411 1233 България
е.donkova@rail.infra +359 29323559
+359 29323192
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

974541.24      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП към АОП с уникален №01605-2017-0013
2. Предвид посочената в раздел V.2.4)Информация относно стойността на поръчката -974 541,24 лв.без ДДС следва да се има предвид, че общата стойност на договор №129/19.05.2017 г. за периода на неговото действие се формира от сбора на дължимите и изплатените месечни възнаграждения в размер на 15 % от нетните приходи от реализираната от служителите на Изпълнителя продажба на жп билети и абонаментни карти.Същата ще стане известна след приключването на договора.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл.197 , ал.1, т.5 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/05/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


„БДЖ-Пътнически превози”ЕООД е секторен възложител по смисъла на чл.5,ал.4,т.1 от ЗОП с оглед извършваната от дружеството секторна дейност.В случая са налице законовите предпоставки за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие с определени лица на основание чл.138 и следващите от ЗОП. Съгласно този текст от закона процедурата може да се проведе и при наличие на някое от основанията,залегнали в чл.79,ал.1,т.3 и т.5-9 от ЗОП.
В настоящия случай са налице условия и предпоставки за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138,във връзка с чл.79,ал.1,т.3, буква«в» от ЗОП с ДП „НКЖИ”. Това е така,тъй като посочените в Приложения №1,№2 и №3 към поканата за участие обекти, в които следва да се продават ж.п.билети, са част от националната железопътна инфраструктура и същите са собственост и се стопанисват от ДП „НКЖИ” по силата на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и по специално Наредба № 41 от 27 Юни 2001 г. за достъп и изпозлване на железопътната инфраструктура. Съгласно чл.7 от Наредба № 41 от 27 Юни 2001 г. за достъп и изполване на железопътната инфраструктура,железопътните превозвачи използват железопътната инфраструктура срещу заплащане на таксата по чл.35 от ЗЖТ.«БДЖ–Пътнически
превози" ЕООД е железопътен превозвач,надлежно лицензиран по реда на ЗЖТ,притежаващ валидна постоянна лицензия № 151/2008 г.за превоз на пътници във вътрешно и/или международно съобщение.Видно от писмо вх.№ 03-05-15/06.03.2012 г. от ДП«НКЖИ»само лицензирани ж.п.превозвачи имат право на достъп и използване на ж.п.инфраструктура на територията на страната.Посоченото право се явява и изключително право придобито по силата на закон и следва да попада в хипотезата на чл.79,ал.1,т.3, буква»в»от ЗОП,предвид обстоятелството,че е ограничен кръгът от субекти,които да извършват дейност в обектите на ДП «НКЖИ».Предвид обстоятелството че «БДЖ –ПП»ЕООД няма възможност да осигури служители за продажба на ж.п.билети в посочените обекти и обстоятелството,че няма друг лицензиран ж.п.превозвач за превоз на пътници на територията на страната,на който «БДЖ-ПП"ЕООД би могло да възложи тази дейност,са налице предпоставките за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138,във връзка с чл.79,ал.1,т.3,буква «в» от ЗОП с ДП «НКЖИ,като собственик на посочените обекти,да извършва продажба на билети от името на превозвача –«БДЖ–Пътнически превози» ЕООД за период от 3 години.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва