Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
03 -10 -51 14/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
14/03/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2016-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътничеси превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Анелия Ангелова +359 884706182
aangelova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-hartiia-hartieni-izdeliia-kancelarski-materiali-i-konsumativi-za-ofis-tehnika-za-6337.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД"
22000000      
Доставки

"Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД".
Обществената поръчка е делима на 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД "
Обособена позиция № 2 - "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози " ЕООД". Количествата са съгласно Технически спецификации - Приложение № 1 и Приложение № 2 към поканата за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
147314.98      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Съгласно списък "Адресант, адрес, лице и телефон за контакт при доставка" - Приложение №3 към поканата за участие.

"Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД".
Обществената поръчка е делима на 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД ".
Обособена позиция № 2 - "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози " ЕООД". Количествата са съгласно Технически спецификации - Приложение № 1 и Приложение № 2 към поканата за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
46    1   "Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/03/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

5
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Роел - 98 ООД 121798467
бул. Христо Смирненски №53
София BG411 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 070010377
www.roel-98.com +359 29461920
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
155923.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

147314.98      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - дневен срок от обстоятелствата по чл.197,ал.1, т.7 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/03/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
ДА
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно чл. 132 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог, когато не са налице условията за провеждане на процедури на договаряне без предварителна покана за участие съгласно условията на чл. 138, ал. 1 от ЗОП.
В настоящия случай са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно чл.18, ал. 1, т. 9 от ЗОП във връзка с чл. 138, ал. 1, от ЗОП и във връзка с основанието по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като откритата процедура, чрез опростени правила, за възлагане на обществена поръчка със същият предмет, по реда на ЗОП /отм. ДВ. Бр.13/16.02.2016 г./, е прекратена с Решения № 9 от 25.04.2016 г. за обособена позиция №1 и решение №8 от 25.04.2016г. за обособена позиция №2, на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП /отм. ДВ. Бр.13/16.02.2016 г./ поради това, че офертите не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. Двете решенията за прекратяване на процедурата са получени от участниците. В предвиденият от ЗОП, 10- дневен срок, решенията за прекратяване не са обжалвани, поради което са влезли в сила считано от 10.05.2016 г. и възложителят може да открие нова процедура със същият предмет.
Предвид горното са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 от ЗОП и във връзка с основанието по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като откритата процедура, чрез опростени правила, по ЗОП /обн. ДВ. Бр.13/16.02.2016г./ със същия предмет, е прекратена поради това, че офертите не отговарят на предварително обявените условия от възложителя по смисъла на отменения чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм. ДВ бр.13/16.02.2016г.). Офертите поради това следва да се приемат, че са „неподходящи оферти” по смисъла на §2, т. 25 от ДР във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 на ЗОП (обн. ДВ бр.13/16.02.2016 г.в сила от 15.04.2016г.), а първоначалните условия по поръчката не са съществено променени.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва