Деловодна информация
01605"БДЖ-Пътнически превози"ЕООД
03-10-50 14/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул.Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Б. Николова; инж.Г. Шумков +359 0887755390/ 0885558040
[email protected] +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-48-br-neobraboteni-bandaji-ot-valcuvana-nelegirana-stomana-za-elektricheski-lokomotivi.html%20.%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серии 44 и 45”
34630000      
Доставки

Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за 6 бр. електрически локомотиви серии 44 и 45
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
62880      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, Локомотивно депо "Подуяне", ул."Майчина слава" №2

доставка на 48бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за 6 бр. електрически локомотиви серии 44 и 45
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

ДА
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
54       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

10/03/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ССС ТРЕЙД РЕПУБЛИК ООД 025929470
ул.Тилова 112
Дашице CZ052 533 03 Чешка република
[email protected] +420 466614400
www.ssstrade.cz +420 466612453
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
62880      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

62880      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/03/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Предвид прогнозната стойност на поръчката на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД , като възложител по смисъла на ЗОП, може да не провежда процедурите по ЗОП, но е длъжен да приложи условията и реда на Глава двадесет и шеста от същия закон, при обществени поръчки с обект по чл.3, ал.1 от ЗОП, т.е да възложи обществената поръчка, чрез събиране на оферти с обява, ако не е налице друго специфично основание на ЗОП за провеждане на процедурата.В случая, такова основание е разпоредбата на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП.
Поради настъпилата тежка зимна обстановка за периода от месец 11.2016г. до края на месец 01.2017г. , много локомотиви престояваха продължително време в ремонт по необходимост, свързан с отстраняването на повреди, предизвикани основно от ниските температури и снега. По тази причина локомотивите, останали в екплоатация, се наложи да обслужват всички влакове, заложени в Графика за движението на влаковете.Това непредвидено обстоятелство доведе до почти двойно увеличаване на среднодневния им пробег в км., като по този начин рязко се увеличи темпа на износване на бандажите.
Предварително планирания среднодневен/средномесечен пробег на локомотив се увеличи и доведе до рязкото изчерпване ресурса на бандажите на локомотивите, които са в експлоатация. Поради тази причина предварително планираните срокове за провеждане на процедура за доставка на бандажи се оказват неподходящи за осигуряване на изправни локомотиви за обслужване на Графика за движение на влаковете. Неосигуряването на бандажи за локомотивите освен, че ще наруши Графика за движение на влаковете, но може да доведе и до тежки последици, свързани със здравето и безопасността на гражданите, ползващи услугите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, като национален превозвач.Това с оглед сигурността на пътниците и персонала, обслужващ влаковете е недопустимо.Ако не се осигурят своевременно бандажи за локомотивите, които интензивно износваха същите през зимния период, ще се получи силен спад в броя изправни локомотиви, необходими за обслужване на Графика за движение на влаковете, а това ще доведе до масова отмяна на влакове и причиняване на силно нарушаване на транспортната схема по отношение на превоза на пътници.От посочените мотиви е видно, че в настоящия случай са налице изключителни обстоятелства, които не са свързани с действията или бездействията на длъжностните лица, отговарящи за доставката на бандажи.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва