Деловодна информация
01605"БДЖ-Пътнически превози"ЕООД
03-10-29 21/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/02/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул.Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Вера Захова +359 884228812
vzahova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период
09134200      
Доставки

Доставка на 15 660 000 литра гориво за дизелови двигатели за тригодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Гориво-раздавателни пунктове на Възложителя - 10 броя, подробно описани в списъка на гориво-раздавателните пунктове в документацията към процедурата.

Доставка на 15 660 000 литра гориво за дизелови двигатели за тригодишен период за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Предвид посоченото в раздел V, т.V.1 от настоящото обявление да се има предвид следното: Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена с Решение №2/06.02.2017 г. на Възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т.9 от ЗОП, тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, със следните мотиви: Възложителят ще промени начина на ценообразуване на цената на доставката.
2.Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП към АОП с уникален № 01605-2017-0003.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Предвид прогнозната стойност на поръчката, на основание чл. 20, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗОП, процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 от ЗОП, се прилагат относно секторните възложители, задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат стойности без ДДС, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на разглежданата поръчка попада в стойностите по чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради което „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, като секторен възложител по смисъла на ЗОП ще възложи обществената поръчка като проведе процедура за възлагане по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 от ЗОП.
Съгласно чл. 132 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог, при стойностните прагове на чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП и когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие.
В настоящия случай са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП, на основание чл.138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като предмета на обществената поръчка е доставка на дизелово гориво, който e стока, включена в одобрения от Министерския съвет списък на стоките, търгувани на стоковата борса посочен в постановление на Министерския съвет /ПМС/ №191 от 2016 г. (обн. ДВ. Бр.61/2016г.) изменен и допълнен с ПМС №347 от 2016 г. (обн. ДВ. Бр.99/2016г.). В този случай, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорите за обществени поръчки, с предмет доставка на стоки, включени в горепосочения списък, се сключват по правилата на съответната борса.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва