Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
119-2022 16/02/2022 (дд/мм/гггг)
да
да
16/02/2022 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 882693620
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции
34000000      
Доставки

В рамките на АДБФП №BG16M1OP002-5.004-0008-С01е включена за изпълнение дейност 2: „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции“, в изпълнение на която се обявява и настоящата обществена поръчка с предмет:
„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“.
Настоящата обществена поръчка е „зелена“ по своята правна същност, тъй като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и от там - намаляване на негативното въздействие от общественото потребление върху околната среда и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки с по-висока „обществена стойност“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
не

II.2) Описание 1

Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34144910      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

В рамките на настоящата обществена поръчката ще бъдат доставени 40 броя нови електрически автобуси, както и доставка и монтаж на зарядни станции за тях. Електрическите автобуси следва да бъдат тип "соло".
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА П1 ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ    15
П2 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ    20
П3 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ    20
П4 СРОК НА ДОСТАВКА    15
Цена
30
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: "Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.004-0008-С01.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2020/S 116-282525 (напр. 2015/S 123-123456)   и  984032 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
03/2022    1   Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/01/2022 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
7
0
да

да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Консорциум Еко транспорт Варна 180674688
ул. Родопски извор № 60, офис 1Б
гр. София BG411 1000 България
office@eco-brand.eu +359 888805727
+359 888805727
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Еко Бранд ЕООД 204186604
ул. Родопски извор № 60, офис 1Б
гр. София BG411 1000 България
office@eco-brand.eu +359 888805727
+359 888805727
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Чайна моторс ООД 514292697
ул. Амрам Гаон № 12
гр. Йерусалим IL 9546814 Израел
office@eco-brand.eu +359 888805727
+359 888805727
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
38800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

36952360.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

В раздел V са описани участващите фирми в Консорциум "Еко транспорт Варна", който е изпълнител на обществената поръчка за съответната обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
гр. София 1000 Вануату
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/02/2022 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва