Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
1723-2020 04/12/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/12/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт обществени поръчки +359 52572236
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

www.pk.gtvarna.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
09123000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на заявени количества природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД за период от 36 месеца, като доставката ще се осъществява в две направления: 1. за отопление на Административна сграда собственост на дружеството 2. за Метанстанция, собственост на дружеството. Прогнозните количества на природен газ за целия срок на договора са както следва: по т. 1. – 225 000 м (двеста двадесет и пет хиляди метра кубични); т. 2. – 2 556 000 м (два милиона петстотин петдесет и шест хиляди метра кубични). Прогнозната стойност за целия срок на договора е 1015065.00 лв. от които по т. 1- 82125.00 лв. и по т. 2 - 932940.00 лв. Доставката ще започне след сключване на договор за изпълнение.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09123000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
II.2.5) Критерии за възлагане
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г2)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
156-09/ОА 12.2       Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

10/11/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
не
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
гр. София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


"Градски транспорт" ЕАД гр.Варна е секторен Възложител на обществени поръчки, съгласно чл.5, ал.4, т.1, във връзка с чл.123, т.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. На основание чл.138, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП, секторния Възложител може да приложи процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В тази връзка съгласно § 2, т.47 от ДР към ЗОП "Специални или изключителни права" са права, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност. В случая, на основание чл.39, ал.1, т.10 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За обособената територия на която се намират обектите на Възложителя, които ще бъдат снабдявани с природен газ – община Варна, Кметство Младост, КЕВР, със свое Решение № И3-Л-153 от 18.01.2010г., е издала на "Примагаз" АД ЕИК 831079085, Лицензия № Л-153-08/17.12.2004г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, със срок до 19.11.2039г. В тази връзка доставчика "Примагаз" АД е носител на изключителни права за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдотели по силата на законов акт. На основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна може да проведе и възложи поръчката посредством процедурата пряко договаряне без предварителна покана за участие, като поръчката може да бъде изпълнена само от "Примагаз" АД.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва