Деловодна информация
01389
767/2020 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
01389-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт Обществени поръчки +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси
45310000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка се финансира във връзка с изпълнение на дейност 3: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси“, включена в обхвата на проект: „Екологично чист транспорт за Варна“.
Чрез реализацията на проекта ще се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна посредством намаляване наднормените нива на ФПЧ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна

В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности:
1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект.
2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект",;
3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;
11. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към настоящите технически спецификации документи.
Критериите по-долу
 
ДА П1 — „Качество на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката“    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
589000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: "Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.004-0008-С01.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от:
1.1.1. ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС, 1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6;
1.1.2. ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС, 2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
1.1.3. ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС, 3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
1.1.4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС, 4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
1.1.5. ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, 43.13 Сондиране и пробиване;
а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности - услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се за услуги с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
2.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се за строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3.Участниците да разполагат с изискуемия минимален брой технически персонал
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП.
Документи за доказване на изискването: Списък на техническите лица по длъжности, заети с дейността, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен от копия от документи (дипломи и/или сертификати и/или други еквивалентни документи – заверени копия), удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на служителите на участника, включително на ръководните му кадри.


1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности - услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
Под „сходни с тези на поръчката дейности - услуги” се считат проектантски дейности за създаване на технически и/или работни проекти:
- за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност във връзка с трафопостни станции и/или мрежи средно и/или ниско напрежение.
Възложителят не поставя изрично изискване по отношение на обема на изпълнените услуги.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.
Под строителство сходно с предмета на поръчката се разбира:
- ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност за обект/строеж – на електротехнически мрежи средно напрежение и/или трафопостни станции. Обектът да е приключил с акт обр. 15.
Възложителят не поставя изрично изискване по отношение на обема на изпълнените услуги.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3.Участниците да разполагат с изискуемия минимален брой технически персонал, както следва:
Общи работници (неквалифициран персонал за направа на изкопи) – 15
Ел. монтьори – средно образование – 10
Шофьор, товарен автомобил – 1
Технически ръководител – ел. инженер – 2
Проектант с пълна проектантска правоспособност по част електрическа – 2
Инженер конструктор – 1
Инженер пътно строителство – 1
Инженер енергетик – 1
Координатор – 1
Машинен оператор – 1
Мениджър проект – 1
В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с предмета на поръчката.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с предмета на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 на сто от стойността му без ДДС.Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Предвидена е и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на 100 % от стойността на авансовото плащане (20 % от стойноста на СМР по договора).
Редът за освобождаване и усвояване на изискуемите гаранции са уредени в проекта на договора.
III.1.7)
Плащането е уредено в проекта на договора - чл.3, ал.1 от представения в документацията образец.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който са налице основанията по чл. 54,ал.1,т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, както и нац. основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (част от чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

в сградата на Възложителя "Градски транспорт" ЕАД. гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва