Деловодна информация
01389
765/2020 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт обществени поръчки +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://www.gtvarna.com/

http://pk.gtvarna.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции
34000000      
Доставки

В рамките на АДБФП №BG16M1OP002-5.004-0008-С01е включена за изпълнение дейност 2: „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции“, в изпълнение на която се обявява и настоящата обществена поръчка с предмет:
„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“.
Настоящата обществена поръчка е „зелена“ по своята правна същност, тъй като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и от там - намаляване на негативното въздействие от общественото потребление върху околната среда и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки с по-висока „обществена стойност“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34000000      
34144910      
31158000      
31681500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна

В рамките на настоящата обществена поръчката ще бъдат доставени 40 броя нови електрически автобуси, както и доставка и монтаж на зарядни станции за тях. Електрическите автобуси следва да бъдат тип "соло".
Критериите по-долу
 
ДА П1/ - ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ    15
/П2/ - ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ    20
П3 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ    20
П 4 СРОК НА ДОСТАВКА    15
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
38800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
630

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: "Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.004-0008-С01.

II.2) Описание 1

Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34000000      
34144910      
31158000      
31681500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна

В рамките на настоящата обществена поръчката ще бъдат доставени 20 броя нови електрически автобуси, доставка и монтаж на 20 бр. зарядни станции за тях в депото на оператора и два броя бързи зарядни станции. Електрическите автобуси следва да бъдат тип "съчленен"
Критериите по-долу
 
ДА /П1/ - ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ    15
/П2/ - ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ    25
/П3/ - ПРОБЕГ С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ    15
/П5/ - Срок на доставка    5
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
29200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
630

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: "Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.004-0008-С01.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот (нетни приходи от продажби).
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в Част IV: "Критерии за подбор", буква Б: "ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ" от еЕЕДОП.
Съответствието с изискването и за двете обособени позиции се доказва с представянето на Справка за общия оборот през последните 3 (три) приключили финансови години (в свободен текст).Справката може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


- За обособена позиция № 1 - Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) в размер 38 800 000 лв. (тридесет и осем милиона осемстотин хиляди лева) без ДДС или равностойността им в евро по централен курс на БНБ, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
- За обособена позиция № 2 - Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) в размер на 29 200 000 лв. (двадесет и девет милиона и двеста хиляди лева) без ДДС или равностойността им в евро по централен курс на БНБ, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
Важно: В случай, че участник в процедурата участва и за двете обособени позиции, изискването по т. 3.2 за всяка обособена позиция ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива по - високата от изискуемите стойности за общ оборот, т.е. без да се сумират!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът в процедурата /самостоятелно или като участник в обединение/през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в Част IV: "Критерии за подбор", буква В: "Технически и професионални способности" от ЕЕДОП.
Съответствието с изискването и за двете обособени позиции, се доказва с представянето на Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент.
При подаване на офертата, информацията относно изискването се посочва от участника в част IV на ЕЕДОП, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.
Съответствието с изискването и за двете обособени позиции, се доказва с представянето на сертификат по ISO 9001:2015 (заверено копие) или еквивалент, изготвен от независими органи и доказващ, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството.


1.1.За обособена позиция №1 - Изисква се участникът в процедурата /самостоятелно или като участник в обединение/ през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на ОП № 1 в процедурата, следва да се разбира доставка на минимум 40 (четиридесет) броя тип „соло“, нископодови, електрически автобуси, категория М3, клас I.
За обособена позиция № 2 - Изисква се участникът в процедурата /самостоятелно или като участник в обединение/ през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на ОП №2 в процедурата, следва да се разбира доставка на минимум 20 (двадесет) броя тип „съчленен“, нископодови, електрически автобуси категория М3, клас I.
2.1.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват производство/доставка/продажба на електрически автобуси.Изискването важи и за двете обособени позиции.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2 на сто от стойността му без ДДС по отношение на всяка една от обособените позиции.Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Предвидена е и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на 100 % от стойността на авансовото плащане (40 % от общата стойност на договора) за всяка една от обособените позиции.
Редът за освобождаване и усвояване на изискуемите гаранции са уредени в проекта на договора.
III.1.7)
Плащането е уредено в проекта на договора - чл.3.2 от представения в документацията образец.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който са налице основанията по чл. 54,ал.1,т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, както и нац. основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (част от чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

В сградата на Възложителя "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва