Деловодна информация
01021
1670 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
01021-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

одоснабдяване и канализация ООД Перник 823073638
ул. Средец 11
Перник BG414 2300 България
Десислава Йорданова +359 076649817
vik_pernik@abv.bg +359 076649831

Интернет адрес/и

https://www.vik-pernik.eu/

https://www.vik-pernik.eu/order.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/vik-pernik-434/proceduri-20-1-zop/a1-0006466.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник" -Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA
45232421      
Строителство

Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA.
Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Предмета на обществената поръчка включва, проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA“
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
45252127      
45252130      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Област Перник, Република България

Предвидена е реконструкция и модернизация на ПСОВ Батановци с максимално запазване на съществуващите съоръжения, които ще се реконструират. Технологичната схема е с отстраняване на биогенни елементи в биобасейн, който да работи със симултанна денитрификация, а за отстраняване на фосфора се прилага добавяне на реагент – железен трихлорид. Утайката се стабилизира в отделен обем, анаеробно – в неотопляем нехомогенен стабилизатор, като се предвижда поетапно изграждане на метантанк за в бъдеще (което ще бъде предмет на друга процедура). На този етап ще се използват съществуващите метантанкове, които в момента се експлоатират като неотопляеми нехомогенни изгниватели, а в последствие успоредно с увеличаване процента на реконструирана канализационна мрежа ще се преоборудват в метантанкове. След стабилизацията на утайката тя ще се обезводнява механично чрез шнекова преса.
Предвижда се изграждане на следните нови съоръжения:
- Чакълозадържател;
- Приемна камера за външни води от септични / изгребни ями;
- Разпределително устройство към Първични радиални утаители;
- Разпределително устройство към Вточични радиални утаители;
- Помпена станция към ИАУ;
- Помпена станция за РАУ;
- Шахта за плаващи вещества;
- Утайкоуплътнител;
- Кранова шахта при ПРУ;
- Сграда – реагентно стопанство;
- Предвижда се преустройство и реконструкция на 1 бр. същетвуващ ПРУ в Селектор с ПС за РАУ;
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на Техническото предложение (Т)    10 точки
Цена
10 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
20054886.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1175

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № Д-34-67/21.08.2019 г. по ОПОС 2014 – 2020 г., проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а ако е чуждестранно лице – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в ЦПРС, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълнява строежи от съответната категория.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от съответната категория или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълнява строежи от съответната категория.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, като попълва част IV, раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Справка за общия оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Или
- Копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП)
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, застрахованата дейност, както и номер и валидност на същата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват дейности по проектиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава)
3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 3, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, застрахованата дейност, както и номер и валидност на същата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът в процедурата трябва да е реализирал минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти на участника.
Уточнение: Изискуемите общ оборот се изчисляват по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен, с минимални застрахователни суми, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи втора категория.
3. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен, с минимални застрахователни суми, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи втора категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и инфо за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида и обема (капацитета е.ж.) на строителството. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението уч-к като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска док-ти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП инфо - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 г, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на дог, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и инфо за стойностите, датите на док-тите за предаване и приемане на проектите или датите, на които е приключило упражняването на авт. надзор, получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката; информация за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги - изготвяне на инвестиционен проект и/или упражняване на авт. надзор; фазата на проектиране; вида на обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите). При участие на обединения, които не са юр. лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението уч-к като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска док-ти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП инфо - Списък на дейностите (проектиране и авторски надзор), които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 г, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с док-ти, които доказват извършената услуга.
При усл на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди скл на дог, опр изпълнител представя док-те по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
Важно: Възложителят ще приеме доказването на съответствието с изискванията по т.1 и 2 от настоящите изисквания чрез изпълнен/и договор/и за инженеринг, ако договорът/ите за инженеринг е/са изпълнен/и през последните 5 г, считано от датата на подаване на офертата.
3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.3, като попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) ЕЕДОП, инфо за лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката в това число:
- Специалист/експерт (две имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на оп)
- Образование (специалност, проф. квалификация, год. на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) - в приложимите случаи.
- Правоспособност (№ на издадения документ, валидност, обхват на правоспособността, издател на документа) - в приложимите случаи
- Специфичен опит (участие в изготвяне на проекти или изпълнение на строителни обекти).
При участие на обединения, които не са юр лица, съответствието с к-я за подбор се доказва от обединението уч-к като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП инфо - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и док-ти, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При усл на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди скл на договора, опр изпълнител представя док-те по предходното изр (ако не са му били представени до тогава).


1. През последните 5 г, считано от датата на подав на офертата, уч-кът трябва да е изпълнил строит-во с предмет и обем, идент. или сходен с този на поръчката. Под „строит-во с предмет и обем, идент. или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира строителна/и дейност/и, свързана/и с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на ПСОВ с капацитет над 10 000 еквивалент жители.
Забележка: Строит-вото се счита за изпълнено, когато за обекта има съст и подписан Констативен акт обр 15 или др. док-т за пред и приемане на строежа от Възл, за което обстоят уч следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв док-т.
2. През последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата уч-кът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идент или сходни с тези на поръчката. Под „дейност/и с предмет и обем, идентична/и или сходна/и с тези на поръчката“ следва да се разбира:
А) изготвяне на инвестиционен проект, във фаза работен и/или технически проект, свързан с изпълнение смр в областта на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на ПСОВ.
И
Б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение смр в областта на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на ПСОВ.
Забележка 1: Мин изискване може да бъде доказано с изпълнението на 1 или няколко възлагания.
Забележка 2: услугата за проектиране се счита за изпълнена, когато за изготвения инвест. проект има док-т, удост приетото изпъл-е, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочв на публ регистър, в който е публик инф-я за изпълнението, за което обстоят-во уч. следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв документ и/или съотв линк в публ регистър!
3. Участникът трябва да разполага с екип от следните лица за изпълнение на поръчката, както следва:
А) Екип за проектирането:
А.1) Ръководител на проектантския екип;
А.2) Проектант по част „Технологична”;
А.3) Проектант по част „ВиК”;
А.4) Проектант по част „КиП и А”;
А.5) Проектант по част „ОВК”;
А.6) Проектант по част „Архитектура”;
А.7) Проектант по част „Конструкции”;
А.8) Проектант по част „Електро”;
А.9) Проектант по част „Геодезия”;
А.10) Проектант по част „Машинно-конструктивна”;
А.11) Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство”;
А.12) Проектант по части „Пътна” и „Временна организация и безопасност на движението“;
А.13) Проектант по част „Пожарна безопасност”;
А.14) Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци”;
А.15) Проектант по част „План за безопасност и здраве”;.
Предложения Ръководител на проектантския екип по т. А.1) и проектантите по т. А.13), А.14) и А.15) трябва да притежават пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентен документ за чуждестранните участници.
Предложените проектанти от т. А.2) до т. А.12) (вкл.) трябва да притежават ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентен документ за чуждестранните участници.
Предложения Ръководител на проектантския екип по т. А.1) трябва да притежава специфичен професионален опит на ръководна позиция в изготвен инвестиционен проект, във фаза работен и/или технически проект, свързан с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на ПСОВ.
Предложените проектанти по т. А.3), А.5), А.6), А.8), А.9), А.10), А.11), А.12), А.13), А.14) и А.15) трябва да притежават специфичен професионален опит, свързан с извършване на дейност/и по съответната част в изготвен инвестиционен проект, във фаза работен и/или технически проект.
Предложените проектанти по т. А.2), А.4) и А.7) трябва да притежават специфичен професионален опит, свързан с извършване на дейност/и по съответната част в изготвен инвестиционен проект, във фаза работен и/или технически проект, свързан с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на ПСОВ
...Продължава в поле IV.3) Допълнителна информация
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5 % от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС. Представя от определения Изпълнител при подписване на договора.
2. Гаранция за авансово плащане под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на предвидения по договора аванс. Представя от определения Изпълнител преди издаването на „Акт за междинно плащане”.
3. Гаранция за технологично оборудване и материал – следва да се представи единствено под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното технологично Оборудване и материали съгласно под-клауза 14.5 „Механизация и материали, предназначени за работите” от Специфичните условия на проекта на договор.
III.1.7)
Плащанията ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство, както и Приложението към офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
III.1.8)
Възложителят не поставя изискване за придобиване на конкретна правна форма.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/08/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на "ВиК" ООД Перник ул. Средец № 11 ет.1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...Продължава от поле III.1.3) Технически и професионални възможности, Изисквано минимално/ни ниво/а:
Забележка 1: Едно физическо лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.
Забележка 2: за изготвен инвестиционен проект, се счита проектът, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!
Б).Екип за изпълнение на СМР:
Б.1)) Ръководител на екипа:
Образование и квалификация: висше образование с квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна;
Специфичен професионален опит: опит на ръководна позиция на изпълнен обект за ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Б.2) Технически ръководител:
Образование и квалификация: висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“, а за чуждестранните лица - еквивалентни образование и квалификация, когато са придобити в чужбина.
Специфичен професионален опит: опит, свързан с извършване на дейност/и като „Технически ръководител“ на изпълнен обект за ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Б.3). Експерт „Контрол на качеството“:
Образование и квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
Специфичен професионален опит: опит, свързан с извършване на дейност/и по контрол на качеството и приемане на строителните работи на изпълнен обект.
Б.4). Експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“:
Образование и квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно;
Специфичен професионален опит: опит, свързан с извършване на дейност/и по безопасност и здраве на изпълнен обект.
Забележка 1: Участникът трябва да предложи различни физически лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР и за длъжността Ръководител на проекта.
Забележка 2: За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва