Деловодна информация
00958
12-12-34 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00958-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

В и К ООД гр.Кърджали 000225011
бул.България №88
Кърджали BG425 6600 България
Фахри Мустафа +359 36165202
wik_kardzhali@abv.bg +359 36164655

Интернет адрес/и

https://vik-kardzhali.com

https://vik-kardzhali.com/profilkupuvachi/catsel


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-kardzhali.com/profilkupuvachi/view/?id=153
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, ...продължава в II.1.4)
45252210      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“.
Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия“ – Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (нова жълта книга на ФИДИК). „В и К“ ООД, гр. Кърджали ще предостави горепосочените договорни условия на определения изпълнител на поръчката след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45252210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности по проектиране и строителство на обект „Реконструкция и модерницазия на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Енчец“, гр. Кърджали“:
• Изготвяне на идеен проект за обект „Реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
• Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на възложителя (доставки на машини и съоръжения, автоматизация);
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
• Обучение на персонала, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСПВ;
• Предаване на обекта и приемането му от възложителя с акт Образец № 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
• Извършване на проби след завършване на обекта;
• Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец № 16 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (без издаването на Образец № 16 да е включено във времето за завършване на обекта);
• Период за съобщаване и отстраняване на дефекти – наблюдение на пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали; отстраняване за сметка на изпълнителя на установени дефекти.
Обектът е Четвърта група, Първа категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България.
Предлаганата реконструкция на ПСПВ „Енчец“ цели отстраняване на констатираните недостатъци в конструктивно и технологично естество, подмяна на амортизираното оборудване, изграждане на ново, съвременно, екологосъобразно третиране на технологичните отпадъчни води.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП)    60 %
Цена
40 %
II.2.6) Прогнозна стойност
10775577.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
650

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АДБФП№ BG16M1OP002-1.016-0010-C01-„Доизграждане и реконструкция на вод. система и канал. мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, ОПОС 2014-2020

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), Първа категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да имат сключена валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ за дейностите по проектиране и строителство, покриваща/и минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на един или няколко от следните документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП:
- заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участниците трябва да имат сключена валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ за дейностите по проектиране и строителство, покриваща/и минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Алтернативно участниците в процедурата следва да са изпълнили едно от следните две условия:
А) През последните 6 г. от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно проектантска дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.
Съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съотв. с горното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват изв. услуга.
И През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно строителна дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.
Съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Б) През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство/строеж) с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
Съответствието с изискването по б. Б се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на Списък на изпълнения инженеринг (проектиране и строителство) идентичен или сходен с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на предмета на поръчката.Съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с представяне списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертиф. съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на изготвяне на инвестиционни проекти и строителство.Минималното изискване може да бъде доказано с един сертификат с обхват, включващ изготвяне на инвестиционни проекти и строителство (като цяло) или с два сертификата – един с обхват изготвяне на инвестиционни проекти и втори с обхват строителство (поотделно).
В случай на обединение, изискването се отнася за съответните членове, които ще извършват дейностите по проектиране и строителство, съобразно разпределението на отговорностите.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съотв. с горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат/и за EN ISO 9001:2015 или или еквивалент, с обхват в обл. на изготвяне на инв. проекти и строителство.


1. Алтернативно участниците в процедурата следва да са изпълнили едно от следните две условия:
А) През последните 6 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно проектантска дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.
За проектантска дейност с предмет „сходeн с тези на настоящата поръчка“ се приема изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), без значение от обема на строителния обект; И През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно строителна дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.
За строителна дейност с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“ се приема изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), без значение от обема на строителните дейности.
Б) През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство/строеж) с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
За инженеринг с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“ се приема изпълнението на дейности по проектиране и изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), без значение от обема на строителните дейности.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:
А. За дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор при строителството
А.1. Проектант по част „Технологична“
- завършено висше образование по специалност „Водоснабдяване и канализация“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.
- наличие на валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП, а за чуждестранните лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Минимум 5 г. професионален опит по специалността; опит като проектант при проектиране на минимум един инфраструктурен обект, включващ изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на ПСПВ и/или ПСОВ.
А.2. Проектант по част „Пожарна безопасност“
- наличие на валидно удостоверение за ППП по част „Пожарна безопасност“ съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.3. Проектант по част „Конструктивна“
- завършено висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление;
- наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.4. Проектант по част „Електрическа, КИП и Автоматика“
Продължава в VI.3.) Допълнителна информация
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7, чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3-5 от ЗОП,чл. 107 от ЗОП, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Мотиви за прилагането на чл. 63, ал. 2 от ЗОП: Изискуемият опит в изпълнението на идентични или сходни проектантски и строителни дейности се отнася съответно за последните 6 (шест) / 10 (десет) години, считано от датата на подаване на офертата, предвид специфичния характер на поръчката (проектиране и реконструкция на пречиствателна станция за питейни води) и с цел да се осигури спазване на принцитие на равнопоставеност и недопускане на дискриминация и да се създадат условия за участие на по-голям брой оференти, които да участват в провеждането на настоящата процедура. В тази връзка възложителят се е възползвал от дадената от закона възможност и е увеличил срока за изискуемия опит на съответно 6 / 10 години.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Видове гаранции по Договора при Общите условия - Договорни условия за техн. оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инж. обекти, проектирани от Изпълнителя. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г.
1. Гаранция за изпълнение на договора-в размер на 5 % (пет на сто) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на д-ра.;
2. Гаранция за авансово плащане-покрива пълния размер на предвидения по договора аванс и се представя от определения Изпълнител преди издаването на „Акт за междинно плащане“ за авансовото плащане от Инженера.;
3. Гаранция за технологично оборудване и материали-под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Техн. Оборудване и Материали съгласно под-клауза 14.5. „Механизация и материали, предназначени за работите“ от Специф. условия на проекта на д-р.
III.1.7)
Плащанията при изпълнението на поръчката ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство и в съответствие с Приложението към Офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
III.1.8)
неприложимо

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката са детайлно посочени в Техническите спецификации/Изисквания на Възложителя, Приложение към Дoкументацията за настоящата поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Кърджали, бул. България № 88

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

- завършено висше образование по спец. от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност от посоченото направление, когато е придобита в чужбина, в екв. професионално направление.
- наличие на валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.5. Проектант по част „Архитектура“
- да притежава висше образование, с професионална квалификация „архитект“ или еквивалентна;
- да притежава валидно удостоверение за ППП по част „Архитектура“ съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.6. Проектант по част „ОВиК“
- да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чужд. лица еквив. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.7. Проектант по част „Енергийна ефективност“
- да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.8. Проектант по част „Пътна“
- да притежава валидно удостоверение заППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.9. Проектант по част „Геодезия“
- да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
А.10. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“
- да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Забележка: Един експерт може да съвместява повече от една позиция от т. А.1. до т. А.10., при условие, че той притежава съответната минимално изискуема професионална компетентност.
Б. За Строително-монтажните работи
Б.1. Ръководител на екипа-висше образование с квалификация „строителен инженер“ по спец. „Водоснабдяване и канализация“, „ХТС“, „ХМС“, „ССС/ПГС“ или еквив.; минимум 5 г. професионален опит по придобитата специалност;опит на ръководна позиция при изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонтна мин. един обект от водосн.и/или канализац.техн. инфраструктуктура.
Б.2. Технически ръководител - да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от ЗУТ, а именно да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с проф. квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина; минимум 5 години професионален опит като технически ръководител.
Б.3. Специалист „Контрол на качеството“ - наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; опит като специалист/експерт по контрол на качеството при изпълнението на минимум един инфраструктурен обект.
Б.4. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ)
Квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно; опит като длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнението на минимум един инфраструктурен обект.
Участниците следва да предлагат различни лица за минималноизискуемите позиции по т. Б.1. – Б.4.
3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на изготвяне на инвестиционни проекти и строителство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва