Деловодна информация
00856
1670 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00856-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари № 3
Търговище BG334 7700 България
Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611GTPa1053428


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611GTPa1053428
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище, по три обособени позиции
79940000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е извършване на следната услуга: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "В и К" ООД, гр. Търговище, срещу възнаграждение (комисионна), определена в процент (%). Изпълнителят събира от името на възложителя суми за ВиК услуги в населените места от общини Търговище, Попово, Омуртаг и Антоново от потребителите, които суми превежда по негова банкова сметка. Съобразно начина на събиране на сумите от потребителите са обособени три отделни позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79940000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

В обособените на Изпълнителя пунктове на територията на област Търговище.

Инкасиране на суми за услуги в брой в off-line режим по фактури, предоставени от Възложителя, с ресурси на Изпълнителя. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 2%, който е максимално допустимият размер/ от събраните суми. Инкасираните суми трябва да бъдат превеждани от Изпълнителя по банкова сметка на Възложителя, ежеседмично (в последния работен ден от седмицата), като банковите такси за извършване на преводи по сметката на Възложителя са за сметка на Изпълнителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инкасиране на суми по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребителите на„ВиК" ООД Търговище 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79940000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Р.България

Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „ВиК” ООД Търговище, в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на страната, с ресурси и софтуер на Изпълнителя, както и възможност за плащане чрез Интернет с банкови карти и други платежни средства. Преносът на информацията за преводите да е автоматичен в Интернет базирана централизирана система. Участниците предлагат комисионна в процент /в размер до 2%, който е максимално допустимият размер/ от събраните суми. Инкасираните суми трябва да бъдат превеждани от Изпълнителя по банкова сметка на Възложителя ежеседмично, който е максималният период за превеждане на инкасираните суми.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой в on-line режим за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79940000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

В обособен на Изпълнителя пункт на територията на гр.Омуртаг, гр.Попово и гр.Опака.

Инкасиране на суми за услуги в брой в on-line режим чрез използване на софтуер на Възложителя и с ресурси на Изпълнителя. Инкасирането от името на Възложителя на суми за услуги, предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище се осъществява чрез издаване на фактури на on-line каси, работещи в реално време на територията на гр.Омуртаг, гр.Попово и гр.Опака.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Настоящият критерий за подбор се отнася само за Обособена позиция № 2 - Инкасиране на суми по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребителите на „ВиК” ООД Търговище
Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежни системи, воден от Българска Народна Банка (БНБ), като лице притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност като платежна институция по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи, а за чуждестранни лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за вписване/регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява услугите съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране: Участниците декларират съответствието с поставеното изискване, Като посочат в Част IV: Критерии за подбор, раздел А “Годност”, т. 2) от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за декларираната в ЕЕДОП информация – копие на удостоверение и/или валиден лиценз за извършване на дейност като платежна институция, а за чуждестранни лица – аналогичен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за технически и професионални способности.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Отстранява се участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 - 7 от ЗОП и за когото са налице следните специфични национални основания за отстраняване: наличие на обстоятелства съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл.4 от същия закон; наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (две на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със средства на Възложителя. Възложителят заплаща сумата за извършените услуги по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от издаването на фактура (отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството).
III.1.8)
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Относно обособена позиция № 1 - Изпълнителят трябва: да поддържа от свое име и за своя сметка необходимата техника, съоръжения и консумативи за изпълнение предмета на поръчката, да предоставя възможност за бързи справки и ревизии във всеки един момент, да дава отчет на Възложителя за извършените от него действия и да осигури работа на пунктовете в рамките на работното им време.Относно обособена позиция № 2 - За извършване на дейностите по предмета на поръчката Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимия хардуер, софтуер и други ресурси.Относно обособена позиция № 3 - Изпълнителят трябва: да поддържа от свое име и за своя сметка необходимата техника, съоръжения и консумативи за изпълнение предмета на поръчката, да предоставя възможност за бързи справки и ревизии във всеки един момент, да дава отчет на Възложителя за извършените от него действия и да осигури работа на пунктовете в рамките на работното им време.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Зала № 1 в административна сграда на "ВиК" ООД гр. Търговище, бул. "29-ти Януари" № 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва