Деловодна информация
01075
РД-11-792 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
01075-2020-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД 829053806
бул. Шести септември № 27
Сливен BG342 8800 България
Боряна Вълчева +359 44623465
viksliven@viksliven.com +359 44623413

Интернет адрес/и

http://vik.sliven.net

https://vik.sliven.net/pk/1-302567


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik.sliven.net/pk/1-302567
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпъл. на инженеринг–проект., строит. и автор.надзор на обект Реконстр. на ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ–Нова Загора на Агломерация Н.Загора, съгласно у-ята на ФИДИК Жълта книга, с две ОП
45252100      
Строителство

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Идеен проект (част „Технологична“) и Технически проект.Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; За следните обекти: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“ и „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“ Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията Приложения - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация) за всяка обособена позиция.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изпъл.на инженеринг-проект., строит. и автор.надзор на обект Реконстр. на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45252100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Поръчката ще се изпълнява на територията обслужвана от "ВиК-Сливен" ООД гр. Сливен.Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място,ако това е целесъобразно.

Обхват и описание на инвестиционната програма: Реконструкция на Утайково стопанство на ПСОВ Сливен Изграждане на сграда за обработка на утайки Доставка и монтаж на 2 бр. (1+1) механични сгъстители за ИАУ, 3 бр. (2+1) центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шнекове за транспорт на утайки Реконструкция на Утайкоуплътнител, доставка и монтаж на утайкочистач D=20м Изграждане на силоз за стабилизирана утайка Доставка и монтаж на ко-генератор - 160 kW Ел.табла, кабелни трасета, КИП и А, връзка със SCADA на ПСОВ Площадкови комуникации – частично към новите съоръжения Площадкови пътища - частично към новите съоръжения Реконструкция на довеждащ път до ПСОВ - Сливен с дължина 800 м и ширина 6 м Нова ограда на ПСОВ Сливен с дължина 1360 м Изсушаване на обезводнената утайка от ПСОВ Сливен Изграждане на Парникова конструкция за соларна изсушителна инсталация Реконструкция на Изсушителни полета с цел използването им за временно депо за изсушена утайка Доставка и монтаж на соларен изсушител за 10 000 т/г с 25% СВ (шламообръщачи, вентилатори, климатични сензори, електроразпределителна и командна инсталация) Доставка на Челен товарач (за зареждане на соларния изсушител и изнасяне на изсушената утайка) Изпълнителят следва да представи Идеен проект (част технологична) и Технически проект. Изпълнителят е отговорен за изготвените от него проекти. Изпълнителят следва да упражнява авторски надзор на обекта, Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията Приложение 1 - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация) за ОП1.
Критериите по-долу
 
ДА Концепция за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
10000983.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1145

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АДБФП № Д-34-82/24.09.2019г.Проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на от „ВиК Сливен" ООД.

II.2) Описание 1

Изпъл.на инженеринг-проект., строит. и автор.надзор на обект Реконстр. на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/–Нова Загора на Агломерация Н.Загора,съгласно условията на ФИДИК Жълта книга 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45252100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Поръчката ще се изпълнява на територията обслужвана от "ВиК-Сливен" ООД гр. Нова Загора.Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място,ако това е целесъобразно.

ООбхват и описание на инвестиционната програма: Изграждане на нови сгради и съоръжения: Сграда решетки Аериран пясъко-мазнинозадържател Биобасейн N/DNсъс симултанна денитрификация Силоз за ИАУ Обезводнителна инсталация с центрофуга и постваруване Реконструкция на съществуващи съоръжения: Биодефосфатизатор – реконструкция на същ ПРУ1 или нов Аеробен стабилизатор – рехабилитация на същ. ББ Ремонт и рехабилитация на съществуващи сгради и съоръжения: Входна ПС с Ел.подстанция и Трафопост 1 Вторични радиални утаители - 4 бр Контактен резервоар – 2 бр Хлораторно
- ПС за РАУ и ИАУ Утайкоуплътнител за ИАУ ПС за уплътнена утайка Въздуходувна сграда с Трафопост 2 ПС за вътрешни води Резервни зсушителни полета – 8 бр Депо за временно съхранение на обезводнена утайка – 8 бр. изс. Полета Административна сграда Разрушаване на съоръжения пясъкозадържател – обем 40 м3 Предаератор – обем 450 м3 ПРУ – 2 бр. – обем 1500 м3 Парокотелно – обем 200 м3 РУ за активна утайка и открити канали – обем 100 м3 Метантанк и обслужваща сграда – обем 1200 + 300 м3 Демонтаж на машинно-технологично оборудване Инфраструктура: Площадкови комуникации Нова ограда и портал
- Площадкови пътища Вертикална планировка Благоустройство
- Ел.табла, кабели НН, осветление, заземителна и мълниезащитна инсталации
1. КИП апаратура, МСС, SCADA и контролни кабели. Доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване: Изпълнителят следва да представи Идеен проект (част технологична) и Технически проект. Изпълнителят е отговорен за изготвените от него проекти. Изпълнителят следва да упражнява авторски надзор на обекта, Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията Приложение - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация) за ОП2.
Критериите по-долу
 
ДА Концепция за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
9213504.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1145

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АДБФП № Д-34-82/24.09.2019г.Проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на от „ВиК Сливен" ООД.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи Четвърта група, Втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Изискването е валидно и за двете обособени позиции.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. „Вписване в съответен професионален регистър“ от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Възл-лят поставя изискв. у-ка да е реализирал общ.оборот. При подаване на офертата участникът декларира съответс. с поставеното изискване, по т.1,като попълва част IV, раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67,ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:- Справка за общия оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си или Копия на годишните отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.2.Възл-лят поставя изискв. у-ка да притежава застраховка Проф. отговорност в строителството.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка Професионална отговорност“, както и вид, номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.3.Възл-лят поставя изискв. у-ка да притежава застраховка Проф. отговорност в проектирането.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.3, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка Професионална отговорност“, както и вид, номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват дейности по проектиране или строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходните точки (ако не са му били представени до тогава).Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

1. У-кът трябва да е реализирал общ оборот, през последните 3 прикл. финансови год.в зависимост от датата, на която у-кът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от:за ОП№ 1–20000000лв.без ДДС. за ОП№ 2– 18000000 лв. без ДДС. Уточнение: Изискуем.бщ оборот, се изчислява по смисъла на § 2, т. 66 и 67 от ДР на ЗОП. За участник – чуждестр. лице оборотът се изчислява по офиц. курс на БНБ за съответ. валута в лева към датата на подаване на офертата.В случай че у-кът подава оферта за повече от една ОП, за да отговори на изискването за общ оборот и по двете ОП, същият следва да покрива изискванията на обособената позиция с по-висок изискуем общ оборот.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2. У-кът трябва да притежава валидна застрах.„Професионална отговорност” съгласно чл.171,ал.1 от ЗУТ за строителство или еквивал.за участник – чуждест. лице, съгласно законодат. на държавата, в която е установен, с мин. застрах. сума, съгласно чл. 5,ал.2,т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за изпълнение на строежи от втора категория. Изискването е валидно и за двете обособени позиции.
3. У-кът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171,ал.1 от ЗУТ за проектиране или еквив. за участник–чуждестр. лице, съгласно законодат.на държавата, в която е установен, с мин. застрах. сума, съгласно чл.5,ал.1, т.2 от НУРЗПС, за строежи от втора категория. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Възлж. поставя изискв. за наличие на опит съгл. чл. 63,ал.1,т.1,б."а" и „б“ от ЗОП. У-кът в процедурата трябва да отговаря на миним. изисквания за технически възможности и квалиф., както следва: 1.1. При подаване на офертата у-кът декл. съответствие с поставеното изискване по т.1.1 по отношение на строит.,чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и инфор. за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема и получателя на строителст.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възлож. може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информ., когато това е необходимо за законосъобр. провеждане на процедурата-Списък на строит., идентично или сходно с пред.на поръч, изпълнено през последните 10г., считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на у-ния за добро изпълнение на посоченото строит., които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида,обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания. 1.2. При подаване на офертата у-кът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите на документите за предаване и приемане на проектите и датите, на които е приключило упражняването на авторския надзор, получателите на услугите, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката; информация за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги - изготвяне на инвестиционен проект и/или упражняване на авторски надзор; обектите, във връзка с които или по време, на които са предоставени услугите). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възлож. може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобр. провеждане на процедурата - Списък на услугите (проектиране и авторски надзор), което е идентични или сходни с пред.на поръч.,изпълнени през последните 6г., считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.2. Възлж. пост. изискв. за наличие на персонал и/или ръков. състав с опред. проф. комп-ност за изпълн. на поръчката съгл. чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. При подав.на офертата, съотв. с крит. за подбор се декл. в съотв. поле в ЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Техн. и проф. спос.“ т. 6. С посочване на спец., които ще изпълняват поръчката в това число: Специалист/експерт Образование, Проектантска правоспособност, когато такава се изисква от Възложителя, Специфичен опит, когато такъв се изисква от Възложителя. Доказване-списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

1
1.1). През послед.10г., от датата на подаване на офертата, у-кът трябва да е изпъл. минимум едно строит., с пред. и обем, идент. или сходни с тези на поръчката. Под „строит. с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръч.“ следва да се разбира изграждане и/или основен ремонт, и/или реконстр. на пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) с капацитет над 10000 еквивалентжители(е.ж.).Изискването се отнася и за двете обособени позиции.Строит. се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Конст.акт за установ.годността за приемане на строежа (Приложение № 15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителст.) или друг документ за предаване и приемане на строежа от възлож., за което обстоят. участн.следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ.При участие на обед., които не са ЮЛ, съответствието с критерия за подбор се доказва от обед. участник като цяло. 1.2). През последните 6г., считано от датата на подаване на офертата, участ. трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира и за двете ОП: А) изработване на инвестиционен проект, изграждане и/или основен ремонт, и/или реконстр. на ПСОВ с капацитет над 10 000 е.ж. И Б) упражняване на авторски надзор по време на строителството за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на ПСОВ с капацитет над 10 000 е.ж.Минимал. изискване по т.АиБ може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.У-гата за проектиране се счита за изпълнена, когато за изготвения инвест. проект има документ, удостов. приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането или чрез посочване на публичен регистър, в който е публик.информация за изпълнението, за което обстоят. участ.следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. документ и/или съответен линк в публичния регистър!При участие на обед., които не са ЮЛ, съответствието с критерия за подбор се доказва от обед. участник като цяло. Възлож.ще приеме доказ.на съответ.с изискв.по т. 1.1 и 1.2, чрез изпълнен договор за инженеринг (проект.,строит. и упражняване на автор.надзор) за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконстр. на ПСОВ с капац. над 10000 е.ж, ако договорът за инженеринг е изпълнен през последните 10 г., считано от датата на подаване на офертата.2. Участ.по всяка обособена позиция трябва да разполага с екип от следните лица за изпъл. на поръчката: Р-тел на проекта:Обр.и квалиф.: висше о-ние с квалиф. „строителен инженер“ „СИ“ или еквив.а за чуждестр.лица–еквив. образ.и квалификация, когато са придобити в чужбина;Специф.проф.опит: опит на рък.позиция на мин.едно строит. за изграждане и/или реконстр., и/или основен ремонт на ПСОВс капацитет над 10000е.ж. 2.1.Екип за проектирането:Р-тел на проект. екип-да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2020г.или еквив. за чуждестр. у-ици, Специф.проф.опит: опит на рък.позиция в екип за изготвяне на инвест.проект. Проектант по част „Технологична”–да притежава ППП по част „Технологична” съгласно чл.230 от ЗУТ за 2020г. или еквив.за чуждестр. у-ици. Специф.проф.опит: опит като проектант при проект. на минимум един инвест.проект във фаза работен или технически проект за изграждане и/или реконстр.,и/или основен ремонт на ПСОВ с капацитет над 10000 е.ж.Проектанти по следните части „Архитектурна”,„Конструктивна”,„Електрическа”,„КИП и А”,„Пътна”,„ВиК”,„Геодезическа”,„Отопление, вентилация и климатизация”,„Енергийна ефективност”,„Паркоустройство и благоустройство”,„Пожарна безопасност”,„План за управление на строителните отпадъци”,„План за безопасност и здраве”. Всяко едно лице от екипа за проектиране да притежава ППП по съотв. част,съгласно чл.230 от ЗУТ за 2020г.или еквив. за чуждестр у-ци ….продълж.в поле VI.3). Допълнителна информация
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.Мотиви за прилагането на чл. 63, ал. 2 от ЗОП: Изискуемият опит в изпълнението на идентични или сходни услуги и строителни дейности се отнася съответно за последните 6/10г., считано от датата на подаване на офертата, предвид специфичния характер на поръчката (ПСОВ) и с цел да се осигури спазване на принципите на равнопоставе
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Гаранция за авансово плащане;
3. Гаранция за технологично оборудване и материали.
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на договора.
2. Гаранцията за авансово плащане покрива пълния размер на предвидения по договора аванс и се представя от определения Изпълнител преди издаването на „Акт за междинно плащане“ за авансовото плащане от Инженера.
3.Гаранцията за технологично оборудване и материали се представя под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Технологично Оборудване и Материали съгласно под-клауза 14.5. „Механизация и материали, предназначени за работите“ от Специфичните условия на проекта на договор.
Изискванията към отделните видове гаранции по договора са подробно описани в проекта на договор и в раздел 10 "Видове гаранции
III.1.7)
Плащанията ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство, както и Приложението към офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
III.1.8)
Възложителят няма изискване за придобиване на конкретна правна форма.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката са детайлно посочени в Техническата спецификация /Изисквания на Възложителя, Приложение към Документацията за настоящата поръчка, проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административна сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, етаж 2, гр.Сливен, бул."Шести септември" №27.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Представя се документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

... продължение Раздел III.1.3… Изискванията са еднакви за двете ОП.Едно ФЛ може да съвмест. повече от една длъжност от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива миним. изискванията за всяка една от длъжност. за които е предложено.Изискв.за вписване в регист. по чл.6 ЗКАИИП следва да са изпълнени от избрания за изпълн. участник при сключв.на договора. 2.2.Екип за изпълнение на СМР: Технически ръководител 1бр.,О-ние и квалиф.: висше о-ние с квалиф.„СИ“,„инженер“ или „архитект“ или лице със средно о-ние с 4 годишен курс на обучение и прид.проф. квалиф. в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквив., а за чуждестр. лица – еквив. о-ние и квалиф., когато са придобити в чужбина: Спец. професионален опит: опит като Технич.р-тел (или длъжност с еквив. ф-ции) при изпъл. на мин.едно строит. за изграждане и/или реконстр., и/или основен ремонт на ПСОВ с капац. над 10 000 е.ж.Специалист „Контрол на качеството“ (1 бр.) О-ние и квалиф.: наличие на валидно у-ние/сертиф.за завършено обуч.за контрол върху качест.на изпълнение в строит., за съотв. на влаганите в строежите строит. продукти със съществ. изисквания за безопастност или еквив. Спец. проф. опит: опит, свързан с извършване на дейност/и по контрол на качест. и/или приемане на строит.работи при изпълн. на строителни дейности на мин.един строит. обект. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (1 бр.) О-ние и квалиф.: наличие на валидно удостов./сертиф. за завършено обуч. за длъжностно лице по безопасност и здраве, или еквив.;Специф.проф.опит: опит, свързан с извърш.на дейност/и по безоп. и здраве при изпълнен на строит. дейности на мин.един строит. обект. Изискв.са еднакви за двете ОП. Участникът трябва да предложи различни ФЛ за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР. В случаите, когато у-ник подава оферта за повече от една ОП, възлож. не поставя изискване за предлагане на различни проект.екипи, за отделните ОП, за които у-кът подава оферта.В случаите, когато участник подава оферта за повече от една ОП, възлож. поставя изискване за предлагане на различни лица за позициите Р-тел проект и Технич. р-тел, за всяка ОП, за която участникът подава оферта. Забележка: При участие на обед., които не са ЮЛ, съответствието с критерия за подбор се доказва от обед. у-ник като цяло.
1. Възложит. отстранява от уч-е в процедурата уч-к, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основ-ята за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, усл-ята по чл.107 от ЗОП, обстоят-вата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоят. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незак. придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата уч. декларира липсата или наличията на основанията за отстр. чрез представяне на цифр. подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложн. полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват уч. и членовете на упр. и надзорни органи, съгл. регистъра, в който е вписан уч., ако има такъв, или документите, удостовер. правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юр. лице, основанията се отнасят за физ. лица, които го представляват съгл. рег-ра, в който е вписано юр. лице, ако има такъв, или документите, удостовер. правосубектността му, . 2) Физ. лица по пълномощие, когато уч., или юр. лице в състава на негов контролен или управит. орган се представлява от физ. лице по пълномощие.
3. При подаване на офертата уч-те задълж. предоставят ЕЕДОП в електр. вид, като той трябва да бъде цифр. подписан и прил. на подходящ оптичен носител към пакета документи за уч-е в процедурата. Форматът, в който се предост. документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдърж-е.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва