Деловодна информация
00015КонтурГлобал Марица изток 3 АД
6 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00015-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 130020522
бул. Ситняково 48 ет.9
София BG411 1505 България
Валентина Манева +359 42663602
MaritsaProcurement@contourglobal.com +359 42663602

Интернет адрес/и

https://www.contourglobal.com

https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=62-178-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=62-178-20
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 130020522
обл.Стара Загора
с.Медникарово BG344 6294 България
Ваня Гичeва +359 42663667
MaritsaProcurement@contourglobal.com +359 42663610

Интернет адрес/и

https://www.contourglobal.com

https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=62-178-20

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 130020522
обл.Стара Загора
с,Мдникарова BG344 6294 България
Ваня Гичева +359 42663667
MaritsaProcurement@contourglobal.com +359 42663610

Интернет адрес/и

https://www.contourglobal.com

https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=62-178-20

ДА https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи в участъци от багерна помпена станция (БПС) до сгуроотвал "Искрица". 62-178-20
45231111      
Строителство

Поетапна подмяна на амортизирани стъклопластови и базалтирани напорни сгуроизвозни тръбопроводи с нови стоманени тръби с диаметър ?630 и дебелина на стената 10мм от стомана Ст3/S235/ и Ст20/S265/, в участъци от сгуропроводи 1С; 1В; 2В и естакада с обща дължина 5200 м., съгласно техническа спецификация от документацията.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", с. Медникарово обл. Стара Загора

Поетапна подмяна на съществуващи амортизирани стъклопластови и базалтирани напорни сгуроизвозни тръбопроводи с нови стоманени тръби с диаметър ?630 и дебелина на стената 10мм от стомана Ст3/S235/ и Ст20/S265/ или аналог, в участъци от сгуропроводи 1С, 1В, 2В и естакада с обща дължина 5200 м. и други строително монтажни дейности, съгласно техническа спецификация от документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
970000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Кандидатите да са изпълнили строителни дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката
2.Кандидатите да разполагат с технически лица за изпълнение на строителството, включително такива, които отговарят за контрола на качеството
3.Кандидатите да разполагат с технически средства и съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката за осигуряване на качеството


1. Списък на изпълнени идентични или подобни на предмета от техническата спецификация строителни дейности през последните 5 години, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Кандидатите да разполагат минимум с персоналa, посочен в техническата спецификация, т.5.1.10 стр. 21.
3.Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Кандидатите да разполагат минимум с оборудването, посочено в техническата спецификация, т.5.1.10. Оборудване.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основание по чл.54 ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1 т.1, 2, 3 и 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5% (пет процента от стойността му). Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите за изпълнение, която може да бъде паричен превод по банков път по сметка на Възложителя, оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение или оригинал на застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Заплащането се извършва поетапно в 60-дневен срок след завършен етап при представяне на данъчна фактура за съответната сума и двустранно подписан приемно- предавателен протокол за изпълнените дейности, по банков път с платежно нареждане. Поръчката е финансирана със собствени средства на Възложителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

ДА

съгласно правила за провеждане на електронен търг приложени в документацията

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, с. Медникарово, 6294, област Стара Загора

При промяна на датата и часа на подаване и отваряне на офертите в профила на купувача се публикува съобщение 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят допуска оценка на техническите и ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Комисията за оценка на предложенията може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва