Деловодна информация
00609
ДД - 608 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
10/06/2020 (дд/мм/гггг)
00609-2020-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Електроразпределение Север АД 104518621
Район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик №258, кула Г
Варна BG331 9000 България
Борислав Борисов +359 52577631
borislavnikolaev.borisov@energo-pro.bg +359 52660855

Интернет адрес/и

https://www.erpsever.bg

https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/429/Izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-SMR-po-zaklyuchvane-na-trafopostove-sobstvenost-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD-p
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции 99/2020
45310000      
Строителство

Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Варна;
Обособена позиция № 2:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Щумен и Търговище;
Обособена позиция № 3:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово;
Обособена позиция № 4:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра;
Обособена позиция № 5:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Русе и Разград.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Варна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Мястото на изпълнение на поръчката е в границите на лицензионната територията на Електроразпределение Север АД, която обхваща административни области: Варна, Шумен, Търговище, Велико Търново и Габрово

Изпълнението предмета на поръчката е свързана с извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по Обособена позиция № 1:Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Варна.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора ще бъдат извършени дейности с количества с включени материали, доставка на Изпълнителя и разпределени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Варна:
I. Ремонт на еднокрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 918
2 Монтаж на нова брава Брой 918
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 918
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 184
5 Ремонт на каса и прагове Брой 184
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 918
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 1840
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 275
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 918
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 184
II. Ремонт на двукрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 459
2 Монтаж на нова брава Брой 459
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 459
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 92
5 Ремонт на каса и прагове Брой 92
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 459
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 918
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 138
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 459
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 184
III. Материали, доставка на Изпълнителя
1 Дръжка за врата с форма П 70х200х70хф8 Брой 368
2 Панта ф20 Брой 1548
3 Панта ф22 Брой 1548
4 Резе за вертикален монтаж чрез заваряване форма Г 300х10хф20 mm. Брой 129
5 Планка за закриване на отвори от предходна брава със съобразени монтажни отвори за монтаж на брава по ТС-ИНС-326 на Възложителя с приблизителни размери 150х100х1 mm. Планката е предварително боядисана с екстериорна грунд-боя със светло сив цвят или е поцинкована. Брой 1548
6 Арматура ф 10 mm Метър 260
7 Стоменен ъглов профил (винкел) 30х30х3 Метър 260
8 Ламарина черна 2 mm Кв. м. 260
9 Комплект за възстановяване на заземление: 2 бр. 50хМ8 към заземителния контур и към вратата, меден гъвкъав жълто зелен проводник (H05V-K, клас 5) 16mm2, 250 mm, 2 бр. кербовани медни покалаени или никелирани кабелни обуски с отвор 8.5 mm. 4 бр. гайки, 4 бр. шайби и 2 бр. ферер шайби. Брой 1860
Посочените количества в са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
143000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Щумен и Търговище 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333
BG334

Мястото на изпълнение на поръчката е в границите на лицензионната територията на Електроразпределение Север АД, която обхваща административни области: Варна, Шумен, Търговище, Велико Търново

Изпълнението предмета на поръчката е свързана с извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по Обособена позиция № 2:Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Щумен и Търговище.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора ще бъдат извършени дейности с количества с включени материали, доставка на Изпълнителя и разпределени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 2:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Щумен и Търговище:
I. Ремонт на еднокрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 62
2 Монтаж на нова брава Брой 62
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 62
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 13
5 Ремонт на каса и прагове Брой 13
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 62
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 124
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 19
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 62
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 13
II. Ремонт на двукрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 31
2 Монтаж на нова брава Брой 31
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 31
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 7
5 Ремонт на каса и прагове Брой 7
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 31
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 62
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 10
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 31
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 13
III. Материали, доставка на Изпълнителя
1 Дръжка за врата с форма П 70х200х70хф8 Брой 25
2 Панта ф20 Брой 105
3 Панта ф22 Брой 105
4 Резе за вертикален монтаж чрез заваряване форма Г 300х10хф20 mm. Брой 9
5 Планка за закриване на отвори от предходна брава със съобразени монтажни отвори за монтаж на брава по ТС-ИНС-326 на Възложителя с приблизителни размери 150х100х1 mm. Планката е предварително боядисана с екстериорна грунд-боя със светло сив цвят или е поцинкована. Брой 105
6 Арматура ф 10 mm Метър 18
7 Стоменен ъглов профил (винкел) 30х30х3 Метър 18
8 Ламарина черна 2 mm Кв. м. 18
9 Комплект за възстановяване на заземление: 2 бр. 50хМ8 към заземителния контур и към вратата, меден гъвкъав жълто зелен проводник (H05V-K, клас 5) 16mm2, 250 mm, 2 бр. кербовани медни покалаени или никелирани кабелни обуски с отвор 8.5 mm. 4 бр. гайки, 4 бр. шайби и 2 бр. ферер шайби. Брой 126
Посочените количества в са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321
BG322

Мястото на изпълнение на поръчката е в границите на лицензионната територията на Електроразпределение Север АД, която обхваща административни области: Варна, Шумен, Търговище, Велико Търново и Габрово

Изпълнението предмета на поръчката е свързана с извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по Обособена позиция № 3:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора ще бъдат извършени дейности с количества с включени материали, доставка на Изпълнителя и разпределени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 3:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово:
I. Ремонт на еднокрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 1536
2 Монтаж на нова брава Брой 1536
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 1536
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 308
5 Ремонт на каса и прагове Брой 308
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 1536
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 3072
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 460
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 1536
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 308
II. Ремонт на двукрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 768
2 Монтаж на нова брава Брой 768
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 768
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 154
5 Ремонт на каса и прагове Брой 154
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 768
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 1536
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 231
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 768
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 308
III. Материали, доставка на Изпълнителя
1 Дръжка за врата с форма П 70х200х70хф8 Брой 615
2 Панта ф20 Брой 2590
3 Панта ф22 Брой 2590
4 Резе за вертикален монтаж чрез заваряване форма Г 300х10хф20 mm. Брой 215
5 Планка за закриване на отвори от предходна брава със съобразени монтажни отвори за монтаж на брава по ТС-ИНС-326 на Възложителя с приблизителни размери 150х100х1 mm. Планката е предварително боядисана с екстериорна грунд-боя със светло сив цвят или е поцинкована. Брой 2590
6 Арматура ф 10 mm Метър 430
7 Стоменен ъглов профил (винкел) 30х30х3 Метър 430
8 Ламарина черна 2 mm Кв. м. 430
9 Комплект за възстановяване на заземление: 2 бр. 50хМ8 към заземителния контур и към вратата, меден гъвкъав жълто зелен проводник (H05V-K, клас 5) 16mm2, 250 mm, 2 бр. кербовани медни покалаени или никелирани кабелни обуски с отвор 8.5 mm. 4 бр. гайки, 4 бр. шайби и 2 бр. ферер шайби. Брой 3107
Посочените количества в са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
235000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332
BG325

Мястото на изпълнение на поръчката е в границите на лицензионната територията на Електроразпределение Север АД, която обхваща административни области: Варна, Шумен, Търговище, Велико Търново

Изпълнението предмета на поръчката е свързана с извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по Обособена позиция № 4:Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора ще бъдат извършени дейности с количества с включени материали, доставка на Изпълнителя и разпределени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 4:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра;
I. Ремонт на еднокрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 906
2 Монтаж на нова брава Брой 906
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 906
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 182
5 Ремонт на каса и прагове Брой 182
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 906
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 1812
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 272
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 906
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 182
II. Ремонт на двукрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 453
2 Монтаж на нова брава Брой 453
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 453
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 91
5 Ремонт на каса и прагове Брой 91
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 453
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 906
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 136
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 453
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 182
III. Материали, доставка на Изпълнителя
1 Дръжка за врата с форма П 70х200х70хф8 Брой 363
2 Панта ф20 Брой 1530
3 Панта ф22 Брой 1530
4 Резе за вертикален монтаж чрез заваряване форма Г 300х10хф20 mm. Брой 128
5 Планка за закриване на отвори от предходна брава със съобразени монтажни отвори за монтаж на брава по ТС-ИНС-326 на Възложителя с приблизителни размери 150х100х1 mm. Планката е предварително боядисана с екстериорна грунд-боя със светло сив цвят или е поцинкована. Брой 1530
6 Арматура ф 10 mm Метър 260
7 Стоменен ъглов профил (винкел) 30х30х3 Метър 260
8 Ламарина черна 2 mm Кв. м. 260
9 Комплект за възстановяване на заземление: 2 бр. 50хМ8 към заземителния контур и към вратата, меден гъвкъав жълто зелен проводник (H05V-K, клас 5) 16mm2, 250 mm, 2 бр. кербовани медни покалаени или никелирани кабелни обуски с отвор 8.5 mm. 4 бр. гайки, 4 бр. шайби и 2 бр. ферер шайби. Брой 1833
Посочените количества в са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Русе и Разград 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323
BG324

Мястото на изпълнение на поръчката е в границите на лицензионната територията на Електроразпределение Север АД, която обхваща административни области: Варна, Шумен, Търговище, Велико Търново

Изпълнението предмета на поръчката е свързана с извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по Обособена позиция № 5:Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Русе и Разград.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора ще бъдат извършени дейности с количества с включени материали, доставка на Изпълнителя и разпределени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 5:
Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Русе и Разград:
I. Ремонт на еднокрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 138
2 Монтаж на нова брава Брой 138
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 138
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 28
5 Ремонт на каса и прагове Брой 28
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 138
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 276
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 42
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 138
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 28
II. Ремонт на двукрила врата
1 Премахване на съществуващи брави Брой 69
2 Монтаж на нова брава Брой 69
3 Раздвижване и припасване сходимостта на вратите Брой 69
4 Рязане на съществуващи панти и стари резета извън заключващата система. Брой 14
5 Ремонт на каса и прагове Брой 14
6 Изкърпване и почистване и боядисване на отвори по вратите Брой 69
7 Заваряване на панти и резета, боядисване на заварките и гресиране на пантите Брой 138
8 Укрепване на съществуващи врати и каси Брой 21
9 Възстановяване на заземление на врати Брой 69
10 Монтаж на дръжка за врата Брой 28
III. Материали, доставка на Изпълнителя
1 Дръжка за врата с форма П 70х200х70хф8 Брой 56
2 Панта ф20 Брой 233
3 Панта ф22 Брой 233
4 Резе за вертикален монтаж чрез заваряване форма Г 300х10хф20 mm. Брой 20
5 Планка за закриване на отвори от предходна брава със съобразени монтажни отвори за монтаж на брава по ТС-ИНС-326 на Възложителя с приблизителни размери 150х100х1 mm. Планката е предварително боядисана с екстериорна грунд-боя със светло сив цвят или е поцинкована. Брой 233
6 Арматура ф 10 mm Метър 40
7 Стоменен ъглов профил (винкел) 30х30х3 Метър 40
8 Ламарина черна 2 mm Кв. м. 40
9 Комплект за възстановяване на заземление: 2 бр. 50хМ8 към заземителния контур и към вратата, меден гъвкъав жълто зелен проводник (H05V-K, клас 5) 16mm2, 250 mm, 2 бр. кербовани медни покалаени или никелирани кабелни обуски с отвор 8.5 mm. 4 бр. гайки, 4 бр. шайби и 2 бр. ферер шайби. Брой 280
Посочените количества в са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към кандидатите в обществената поръчка, включително изисквания във връзка с вписването в професионални регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Кандидатът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката – за всяка една обособена позиция, за която кандидатства.
Минимално изискване за всяка една обособена позиция:
Кандидатът следва да разполага с минимум с 2 (две) лица, от които:
- 1 /едно/ лице технически ръководител с трета или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ),издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г.);
- 1 /едно/ лице изпълнителски персонал с втора или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ .


За доказване съответствието с този критерий за подбор Кандидатът попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, следната информация:
Първо се посочват трите имена на лицата от ръководния състав, квалификационната им група по безопасност при работа в електрическите уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и срокът му на валидност; след това се посочват трите имена на лицата от изпълнителския персонал, квалификационната им група по безопасност при работа в електрическите уредби и мрежи дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и срокът му на валидност.
В случай че кандидатът е чуждестранно лице или лице от екипа е чуждестранно лице, се посочва професионалната квалификация/правоспособност, еквивалентна на изискваната от възложителя и еквивалентни документи за преминато обучение по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи, съгласно законодателството на държавата-членка на Европейския съюз, в която лицето е установено.
За чуждестранни лица, включени в екипа на кандидат се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Под „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе. Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, на които се позовават в ЕЕДОП.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство се представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата от ръководния състав, квалификационната им група по безопасност при работа в електрическите уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и срокът му на валидност; след това се посочват лицата от изпълнителския персонал, квалификационната им група по безопасност при работа в електрическите уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и срокът му на валидност. . Заедно със Списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката се представят и копия на документите, доказващи професионалната компетентност на посочените в него лица.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Право на участие в процедурата имат всички бълг.и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения.В случай,че кандидатът е обединение,което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,то той следва да представи копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,както и правата и задълженията на участниците в обединението;разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението..Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.Продължава във раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 %/три процента/ от прогнозната стойност на договора по всяка об. поз.Гаранцията може да се внесе по банков път по следната сметка:IBAN: BG02RZBB91551088593303, BIC CODE: RZBBBGSF ; или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция; или застраховка.При представяне на гаранция в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката изрично се посочва предмета на обществената поръчка и обособ. поз.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е юридическо лице всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Когато гаранцията е под формата на парична сума се представя копие от платежния документ за внесената сума.Когато гаранцията е под формата на банк.гаранция или застраховка,се представя оригинал на документа.Изискванията по отн.на банк.гаранция и застр.са посоч.в документацията.
III.1.7)
Всички видове работи извършени при изпълнение на договора, ще се изплащат от Възложителя на Изпълнителя, в срока договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: наличие на двустранно подписан от страните Протокол за извършени строително-монтажни работи OD-EE-140 (образец на Възложителя) и предоставена фактура от Изпълнителя.
III.1.8)
В случай, че кандидатът избран за изпълнител е Обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   18:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

10/08/2020 (дд/мм/гггг)   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

    (чч:мм) Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(продължава от раздел ІІІ.1.4.)Лице, което участва в обединение на друг кандидат,не може да представя самостоятелно заявление.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители,но задължително следва да са посочили това обстоятелство в ЕЕДОП и дела от поръчката,който ще им възложат.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в процедурата.Изисквания по отношение на личното състояние на кандидатите-Изисквания по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1 от ЗОП(т.2 не се прилага):
Изисквания за отстраняване,свързани с националното законодателство:
1. Осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);3. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);4.Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);5.Наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
6. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Др. осн. за отстр.от уч.:Съгласно чл.107 от ЗОП.Условия за отваряне на заявленията за участие:22.07.2020г. час:10.00 часа. Място:гр.Варна,Варна Тауърс-кула Г,Владислав Варненчик 258,ет.12,зала Г1205.Отварянето на заявленията се извършва по реда на чл.54,ал.1 от ППЗОП.Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на два етапа:Іетап:Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.и ІІ етап:Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите.Кандидат, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след получаване на покана за това,ще бъде отстранен от участие в процедурата.ВАЖНО:В случай на неприсъствие в указания час на кандидата,представляващия кандидат(или надлежно упълномощен представител),договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.Кандидатите могат да получат инф-я за задълженията с данъци и осигуровки,опазванене на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд,както следва:НАП-www.nap.bg;НОИ-www.noi.bg;МОСВ-www.moew.goverment.bg;МТСП-www.mlsp.goverment.bg
Забележка: Общата прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчката служи за определяне на гаранцията за изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното й спазване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва