Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
 
не
01605-2020-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
инж. Атанас Цвятков - отдел Енергийна ефективност; инж.Веса Трифонова - отдел Обществени поръчки +359 0889964210/ +359 0887330190
vtrifonova@bdz.bg +359 029800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.bdz.bg/bg/a/izgrazhdane-na-ploshchadkov-gazoprovod-gazovi-tabla-i-otoplitelni-instalatsii-na-priroden-gaz-v-bitova-sgrada-administratsiya-i-rabotilnitsi-km-remonten-tsekh-vv-vd-nadezhda
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда”
45231000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР/СРР по изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо „Надежда”, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съгласно части: „Геодезия”, „Газоснабдяване”, „ОВК“, „ЕЛ. и КИП и А”, „Пожарна безопасност” и „План за безопасност и здраве“ на одобрен и съгласуван с ИДТН и РСПБЗН проект „Изграждане на отоплителни инсталации на природен газ и площадков газопровод във Вагонно депо Надежда”, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

На територията на Вагонно депо "Надежда", собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, с адрес гр.София , ул. „Стефансон” № 5.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР/СРР по изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо „Надежда”, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съгласно части: „Геодезия”, „Газоснабдяване”, „ОВК“, „ЕЛ. и КИП и А”, „Пожарна безопасност” и „План за безопасност и здраве“ на одобрен и съгласуван с ИДТН и РСПБЗН проект „Изграждане на отоплителни инсталации на природен газ и площадков газопровод във Вагонно депо Надежда”, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
Критериите по-долу
 
ДА Технически и функционални характеристики на оборудването – П1    25%
2. Срок за изпълнение на заложените в проекта за „изграждане на отоплителни инсталации на природен газ и площадков газопровод във Вагонно депо "Надежда” СМР/СРР – П2    15%
3. Гаранционен срок – П3    15%
4.Срок на гаранционна поддръжка и обслужване– П4    10%
5. Срок за реакция и диагностика на екипа по поддръжка, при подаден сигнал за възникнал проблем по време на гаранционния сервиз (Техническа поддръжка на място) - П5    5%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
312889.49      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
27

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът и/или лицата, които ще извършват строителството, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), за изпълнение на строежи от трета група – строежи от енергийната инфраструктура, строежи от втора или по-висока категория, съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
Доказване: Изискването по т.1. се доказва със заверено от участника копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа), съгл.чл.5 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни лица – аналогичен документ (удостоверение, талон за разрешение и др.) издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава), съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2. Участникът и/или лицата, които ще извършват строителството, следва да са вписани в регистъра на „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ (ДАМТН) на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност - парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара или гореща вода, преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
Доказване: Изискването по т.2. се доказва със заверено от участника копие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра на „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“(ДАМТН) на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност - парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара или гореща вода, преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ, или еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението (консорциума).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът и/или лицата, които ще извършват строителството, следва да имат застрахователна полица „Професионална отговорност" в строителството съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която да покрива минималната застрахователна сума съответстващо на обема и характера на поръчката за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник (лице), установен(о)/регистриран(о) извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът (лицето).
Доказване: Изискването по т.1. се доказва със заверено от участника копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица).
Допустимо е критерият да бъде посочен и доказван със стойности в чуждестранни валути, които следва да бъдат изчислявани по курса на дадената валута към лева към момента на откриване на процедурата.


Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие за строежи от втора или по-висока категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът и/или лицата, които ще извършват строителството, трябва да са изпълнили строителство, с предмет и обем, идентично или сходно* с тези на поръчката, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение).
За строителство сходно* с предмета на поръчката, следва да се разбира: СМР по ремонт и/или изграждане на котелни, газови отоплителни и вентилационни инсталации с категория втора или по-висока, съгласно ЗКС и ПРВВЦПРС, а за чуждестранни лица –съгласно законодателството на държавата членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
Доказване: Изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно* с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Доказване: Изискването по т.2 се доказва със списък на ръководния състав на участника, включително и техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на СМР по всички части на обекта, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в т.ч. специалист/експерт (трите имена и позиция); образование; професионална квалификация и опит, съдържащ задължително следната информация:
За ръководните технически лица:
•Име, презиме и фамилия на ръководния състав;
•Образование – посочва се специалност, номер на диплома или еквивалентен документ, образователно-квалификационна степен;
•Опит – посочва се професионална компетентност и брой години опит на съответната позиция;
•Посочване на документи (трудови/служебни/граждански договори и др.) удостоверяващи правоотношенията с участника.
За персонала изпълняващ строителството (работници), освен гореизброената информация относно опит и :
Заварчици - Сертификат за квалификация на заварчик на тръби и метали (съгласно БДС EN 287, БДС EN ISO 9606) и пластмаси (съгласно БДС EN ISO 13067).
Електротехници – с правоспособност.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване необходими за изпълнение на обществената поръчка. Изискването по т.3 се доказва с декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП, в оригинал, за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съдържаща подробен опис, брой на съответните инструменти, съоръжения и техническо оборудване и при възможност снимков материал, и посочване на правното основание и документ, с който се доказва, ... Продължава в раздел VІ. Допълнтелна информация


Минимално изискване на Възложителя по т.1:
Участникът и/или лицата, които ще извършват строителството, следва да са изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания минимум 1 (един) обект строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Минимално изискване на Възложителя по т.2:
Участникът следва да разполага със следните технически лица за изпълнение на строителството:
2.1. Ръководни технически лица:
•Ръководител обект - един, който: има придобита образователна степен „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер” специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 5 (пет) години стаж по специалността, минимум 2 (две) години като Ръководител на сходен обект;
•Технически ръководители – двама:
-един – с квалификация „машинен инженер” със специалност топлотехника или еквивалентна или „ОВК техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ и 1 (една) година опит на подобен обект;
-един - квалификация „електроинженер” със специалност електро или еквивалентна или „ел. техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна, както и да притежава удостоверение за придобита квалификационна група (минимум трета) по Наредба №3 от 09.06.2014г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ – в срока на неговата валидност; да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ и 1 (една) година опит на подобен обект;
•Експерт Контрол по качеството – един, който има професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството на строителството или еквивалент, както и да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалент; да притежава 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.
•Координатор по безопасност и здраве – един, който има професионална област /квалификация/: висше образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.
*Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.
2.2. Работници:
•Заварчици - 2 бр.
•Шлосери – 2 бр.
•Ел. работници – 2 бр.
•Общи работници – 2 бр.
•Строителни работници - 2 бр.
Изискванията по т.2.1 и 2.2. се прилагат кумулативно.
Минимално изискване на Възложителя по т.3:
Участникът да разполага със следните минимално необходими инструменти, съоръжения и техническо оборудване необходими за изпълнение на обществената поръчка:
• Багер с ширина на обратната лопата до 60 см. – 1 бр.
• Заваръчен апарат – 2 бр;
• Товарен автомобил – 1 бр.
• Трамбовка – 1 бр.
• Вишка – 1 бр.
Минимално изискване на Възложителя по т.4:
Участникът следва да има сертификат за успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден на името на участника.
Минимално изискване на Възложителя по т.5:
Участникът следва да има сертификат за успешно внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001: 2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден на името на участника.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:
1.При наличието на основанията по чл. 107 от ЗОП във връзка с чл.144, ал.2 от ЗОП.2.При наличието на основанията по чл. 54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. 2.1.Участникът, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.3.При условие че за участника се установи, че е лице, което е регистр. в юрисдикция с преференц. данъчен режим, или е контролирано от лице регистр. в юрисдикция с преференц. данъчен режим лица съгласно, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.).4.При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Определеният за изпълнител на обществената поръчка представя на Възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: - безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал; - парична сума/депозит/, внесена по банковата сметка на Възложителя „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - Банка: Юробанк България АД, гр.София, IBAN: BG29 BPBI 7942 3376 5165 05, BIC: BPBIBGSF.1.1. Гаранцията, представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.1.2. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и гаранцията за изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, ... Продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация
III.1.7)
Плащанията по настоящата обществена поръчка ще се извършват в български лева, по банков път. Условията и начина на плащанията са уредени в раздел III от проекта на договора-приложение към документацията за участие.
III.1.8)
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, на основание чл.70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Централно управление на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД на адрес: РБългария, гр.София 1080, ул.Иван Вазов №3.

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продъжение от раздел ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
... че участникът има на разположение съответното оборудване.
4. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица, съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП.
5. Участникът следва да е сертифициран по стандарт EN ISO 14001: 2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица, съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП.
Продължение от раздел ІІІ.1.6)Изискуеми депозити и гаранции
...е необходимо стойността й да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването й. Същата да бъде с официален превод на български език.1.3. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
Друга информация:
1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира авансово предоставените средства по Договора с Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, покриваща 100% размера на плащането по чл.5, ал.1 от проекта на договора, която се представя в една от формите, посочени в т.1 на раздел ІІІ.1.6.)Изискуеми депозити и гаранции.
2.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя когато искането за плащане не е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, съгласно чл.177, ал.2 от ЗУТ и окончателното плащане по него, но не по-късно от 27 месеца.
3.1.Срокът на договора ще се удължи на основание чл.116 от ЗОП в следните случаи:
3.1.1.При офериран по-дълъг срок за гаранционна поддръжка и обслужване от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
3.1.2. При получаване на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ след изтичане на срока по чл.2, ал.3 от проекта на договор, Приложение № 6 от документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва