Деловодна информация
00026ЦУ наНЕК ЕАД
12-03-105 29/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00026-2020-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Национална eлектрическа компания ЕАД 000649348
ул. Веслец № 5
София BG411 1000 България
Десислава Василева +359 2-9263502
vasileva@nek.bg +359 2-98701971

Интернет адрес/и

www.nek.bg

http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1364-20ip-v50a005


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1364-20ip-v50a005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“ 20ИП-В50А005
45310000      
Строителство

Поръчката обхваща изграждане на оптична свързаност между ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо".
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Рила планина, по кадастрално заснето трасе

Изграждане на оптична свързаност между ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
111363.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за първа категория.
Обстоятелството се попълва в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор“, буква „Б“.
Съответствието с критерия за подбор в хода на процедурата и при поискване се доказва с представяне на копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под идентична или сходна дейност се разбира извършени СМР, свързани с изграждане на оптични междуселищни кабелни линии.
За доказване на този опит се попълва в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор“, буква „В“.
Съответствието с критерия за подбор в хода на процедурата и при поискване се доказва с представянето на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В процедурата не може да участва участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в настоящето обявление и за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и национални основания за изключване по чл. 3, т. 8 и т. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Определеният за изпълнител участник, обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцията може да се представи в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Възложителят ще заплати стойността на изпълнените и приети видове и количества работи, в това число и непредвидени разходи (ако има такива) съгласно единичните цени от Ценовата таблица от Ценовото предложение на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура, издадена на основание и придружена с двустранно подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя протокол за приемане на обекта без забележки.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Веслец № 5

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
pcadmin@cpc.bg +359 2-9884070
http://www.cpc.bg +359 2-9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва