Деловодна информация
00277
ОП-159 26/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00277-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация София ЕАД 831609046
ул. Ястребец № 23 Б
София BG411 1680 България
Ина Милкова; Ангел Гунев +359 29033107/ +359 29033222
i.milkova@toplo.bg +359 28594149

Интернет адрес/и

https://toplo.bg/

http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200522REpu4200873


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200522REpu4200873
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, ....... продължава в раздел VI.3), т. 1.
45231100      
Строителство

Изп-ето на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обектът на СМР представлява строеж трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изп-е на общ. поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. от документацията за общ. поръчка.
Видовете СМР, които подлежат на изп-е и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Обр. № 7 към документацията за общ. поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на наст. общ. поръчка се съдържа допълн. информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Територията на Столична община, Район Надежда.

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обектът на СМР: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда“ представлява строеж трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, в т.ч. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него; техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване; и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изпълнение на обществената поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за обществената поръчка.
Видовете строително-монтажни работи, които подлежат на изпълнение и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Образец № 7 към документацията за обществената поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на настоящата обществена поръчка се съдържа допълнителна информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
293573.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Изискване за вписване в професионален регистър:
1.1. Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно националното законодателството на държавата, в която са установени.
Минимално ниво: участниците следва да имат правоспособност да изпълняват строежи от групата и категорията, в която попада обекта на поръчката – трета група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и чл. 137 от ЗУТ.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за годност на участниците се съдържа в точка 3.1.1.1. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
1.2. Участниците трябва да са вписани в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно националното законодателството на държавата, в която са установени.
Минимално ниво: участниците следва да имат правоспособност да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност под налягане (тръбопроводи за пара и гореща вода/ газопроводи или еквивалент).
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за годност на участниците се съдържа в точка 3.1.1.2. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Изискване за реализиран минимален общ оборот:
Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участниците се съдържа в точка 3.2.1. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
2. Изискване за наличие на застраховка:
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участниците се съдържа в точка 3.2.2 от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.


1. Отн. изискването за реализиран минимален общ оборот:
Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 290 000,00 лв. (двеста и деветдесет хиляди лева) изчислен на база годишните обороти.
2. Отн. изискването за наличие на застраховка:
Минимално ниво:
Участникът да е застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за трета категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване за наличие на опит:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за технически и професионални способности на участниците се съдържа в точка 3.3.1. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
2. Изискване за персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
ВАЖНО: Едно лице не може да съвместява повече от една позиция от изискуемия състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за технически и професионални способности на участниците се съдържа в точка от 3.3.2. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
3. Изискване за внедрена система за управление на качеството:
Участникът следва да прилага система за управление на качеството.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за технически и професионални способности на участниците се съдържа в точка 3.3.3. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
4. Изискване за внедрена система или стандарти за опазване на околната среда:
Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда.
Забележка: Информацията относно начина на удостоверяване и доказване на съответствието с критерия за подбор за технически и професионални способности на участниците се съдържа в точка 3.3.4. от РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.


1. Отн. изискв. за наличие на опит:
Мин. ниво:
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се приемат строителни дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на топлопроводи и/или газопроводи с обща дължина (тръбопроводно трасе) най-малко 400 м (четиристотин метра).
За дата, на която е приключило изпълнението на съответното строителство се приема датата на издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.
2. Отн. изискв. за персонал и/или ръководен със-в с опр. проф. компетентност, който ще отговаря за изп. на поръчката:
Мин. ниво:
а) Техн. ръководител: с квалиф. "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. Квалиф. в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквив. по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ;
• проф. опит по специалността – минимум 5 (пет) години проф. опит по специалността;
• специф. опит – опит като техн. ръководител в изпълн. на строит. дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на топлопроводи и/или газопроводи.
б) Специалист „Контрол на качеството“:
• квалификация, удостоверена със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълн. в строит. и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“:
? завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен;
г) Квалифицирано лице, отговарящо за дейностите по заваряване, съобразно стандарт БДС EN ISO 14731 или еквивалент, притежаващо сертификат за IWE / EWE (международен / европейски инженер по заваряване) или IWT / EWT (международен / европейски технолог по заваряване) или еквивалентен.
д) 2 /двама/ квалиф. заварчици по методи 141 и/или 111 за заваряване на тръби съгласно номенклатура по БДС EN ISO 4063:2011 или еквивалент, сертифицирани в съответствие с БДС EN ISO 9606-1:2018 „Изпит за квалификация на заварчици – Заваряване чрез стопяване - Част 1: Стомани“ (ISO 9606-1:2012 включително Cor 1:2012 и Cor 2:2013) или еквивалент.
е) 2 /двама/ монтажници на предварително изолирани тръби и елементи
? специф. опит – да са участвали в изпълн.на минимум един строителен обект като монтажници на предварително изолирани тръби и елементи;
ж) 1 /едно/ лице, отговарящо за монтирането на система за наблюдение на течове и за свързването на алармени проводници
? специф. опит – лицето да е участвало в изпълн. на минимум един строителен обект като лице, отговарящо за/ изпълняващо монтирането на система за наблюдение на течове и за свързването на алармени проводници;
з) 1 /едно/ лице, отговарящо за монтирането на муфи
? специф. опит – лицето да е участвало в изпълнението на минимум един строителен обект като лице отговарящо за/ изпълняващо монтирането на муфи;
и) 1 /едно/ лице, отговарящо за управлението на строителните отпадъци
? специфичен опит – лицето да е участвало в изпълнението на минимум един строителен обект като лице, отговарящо за управлението на строителните отпадъци.
Забележка: ................ продължава в Раздел VI.3), т. 2.
3. Отн. изискв. за внедрена с-ма за управл. на качеството:
Мин. ниво ................ продължава в Раздел VI.3), т. 3
4. Отн. изискв. за внедрена система или стандарти за опазване на околната среда:
Мин. ниво: ................ продължава в Раздел VI.3), т. 4.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2. Спец. нац. осн. за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
3. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят отстранява участници, по отношение на които е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата стойност на договора за обществената поръчка без включен ДДС. Възложителят предвижда гаранция за авансово предоставени средства в размер на авансово предоставените средства (20 % от ст-стта на договора без ДДС). Гаранциите могат да бъдат представени в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР от документацията за обществената поръчка.
III.1.7)
Условията и начина на плащане за дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в Проекта на договор, представляващ Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.
III.1.8)
Възложителят не се възползва от възможността по чл. 10, ал. 2 от ЗОП и не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно условията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са описани в документацията за обществената поръчка (и приложенията към нея), публикувана в Профила на купувача на Възложителя, в досието на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

21/02/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

„Топлофикация София“ ЕАД, гр. София, ул. Ястребец № 23 Б, заседателна зала

Офертите се отварят на публично заседание. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Продължава от раздел II.1.1) ........ р-н „Надежда““
2. Продължава от раздел III.1.3), т. 2, Изисквано/ни минимално/ни нива - отн. изискв. за персонал и/или ръководен със-в с опр. проф. компетентност, който ще отговаря за изп. на поръчката: ........ При използв. на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образоват. – квалиф. степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и усл. и реда за призн. на проф. квалификации, придобити в други д-ви членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в РБ-я. С Реш. на МС № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи нац. план за действие по взаим. оценка на регулир. Проф. в д-те членки съгл. чл. 59 „Прозрачност“ от изм. Дир. 2005/36/ЕО на ЕП и на Съвета от 7 септември 2005 година отн. Призн. на проф. квалиф.
Под „еквив. образование” следва да се разбира спец., получена в чуждестр. учебно заведение в еквив. на тези области специал. по см. на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвържд. Класиф. на обл. на висше образов. и проф. направления. Под „еквив. обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестр. обучител на теми, екв. на изискв. за съответ. поз.
3. Продължава от раздел III.1.3), т. 3, Изисквано/ни минимално/ни нива - отн. изискв. за внедрена с-ма за управл. на качеството: ....
• Участникът следва да прилага внедр. система за управл. на качеството, съответ. на стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват строителство на преносни проводи (мрежи) на техн. инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването и газоснабдяването или еквивалентен;
• Участникът следва да прилага внедр. система за управление на качеството при заваряване чрез стопяване на метални материали, минимум съгласно изискванията на БДС-EN ISO 3834-2 или еквивалентен;
• Участникът следва да прилага внедр. система за безопасен труд и здраве съгласно OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват строителство на преносни проводи (мрежи) на техн. инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването и газоснабдяването или еквивалентен;
• Участникът следва да притежава Сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 или еквивалент за Орган за контрол с обхват „радиографичен контрол на заварени съединения” или еквивалентен или да има сключен договор с такъв Орган за контрол, акредит. от ИА „Бълг. Служба за акредитация” или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Мн. Споразум. за взаимно призн. на Европ. Организ. за акредит.
4. Продължава от раздел III.1.3), т. 4, Изисквано/ни минимално/ни нива - отн. изискв. за внедрена система или стандарти за опазване на околната среда: ..... Участникът следва да прилага внедрена система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2004/2015 или еквивалент с обхват строителство на преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването и газоснабдяването или еквивалентен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 , т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва