Деловодна информация
00571
ОП-42-3 13/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
13/05/2020 (дд/мм/гггг)
00571-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас 812115210
ж.к. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов №3
Бургас BG341 8000 България
Йорданка Керанкова +359 56871442/+359 886770016
jkerankova@vik-burgas.com +359 56842979

Интернет адрес/и

http://www.vik-burgas.com

http://www.vik-burgas.com/procurements


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=438
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас 812115210
ж.к. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов №3
Бургас BG341 8000 България
Лиляна Захова, Катя Велева +359 56871412
lzahova@vik-burgas.com +359 56842979

Интернет адрес/и

http://www.vik-burgas.com

http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=438

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас“ ID №438
45000000      
Строителство

Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас“, включен в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“.
За изпълнението на настоящата обществена поръчка, към момента на нейното откриване няма осигурено финансиране. Съгласно изискванията на чл. 114 от ЗОП договорът за обществената поръчка ще бъде сключен с модалитет - под условие с клауза за отложено изпълнение.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на гр. Бургас: кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа.

Предмет на поръчката включва проектиране и строителство на 12 150 м. водопроводна мрежа и 2 020 м. канализационна мрежа, както и съоръженията към тях, в кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас., в т.ч.:
• Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
• Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
• Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект;
• Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
• Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
• Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
• Проби след завършване;
• Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/;
• Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Професионална компетентност    16
П2 – Мерки за установяване и отстраняване на констатирани дефекти    12
П3 – Мерки за ограничаване отрицателното въздействие на строителните дейности    12
Критерий, свързан с разходи 1 20
П4 – Предлагана цена    60
II.2.6) Прогнозна стойност
14943034.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1110

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 – „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално изискване: Участникът следва да притежава правоспособност за изпълнение на строежи втора категория, четвърта група, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която е установено или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката. Чуждестранните икономически оператори могат да докажат правото да изпълняват съответната дейност с еквивалентни документи съгласно законодателството в държавата, в която са установени.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез представяне на ЕЕДОП - в Част IV, раздел А „Годност“, поле „Вписване в съответен професионален регистър“ от ЕЕДОП се представя съответната информация.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят следните документи, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор, а именно заверено копие от удостоверение за вписване в ЦПРС, а за чуждестранно лице - заверено копие от удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, или еквивалент документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент (изискването следва да е изпълнено от избрания за изпълнител участник преди сключването на договора).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва за последните 3 (три) приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
2. Участникът следва да е застраховал професионалната си отговорност за проектиране и строителство.


1. Минимално изискване: Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот от 7 000 000,00 (седем милиона) лева за последните 3 (три) приключили финансови години. При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълвайки част ІV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле „Общ годишен оборот“. В случаите по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят справка за общия оборот и/или годишните финансови отчети или техни съставни части за периода, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. Минимално изискване: валидна застраховка „Професионална отговорност“ (покриваща минималната застрахователна сума за строежи втора категория за проектант 200 000 лв.; за строител 400 000 лв., съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство) или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването за застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП - в част ІV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“ от ЕЕДОП, се представя съответната информация.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят следните документи, с които се доказва съответствие със зададените критерии за подбор: заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, както следва:
? кумулативно – строителни дейности за последните 5 години и услуги по инвестиционно проектиране и авторски надзор за последните 3 години от датата на подаване на офертата; или
? инженеринг (инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителни дейности) за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (предвид обстоятелството, че предмета на поръчката е инженеринг - строителство по смисъла на приложимото законодателство ЗОП, то относимият период на опита за проектиране по договор за инженеринг е 5 години).
Под „проектантски“ дейности сходни с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна и/или канализационна техническа инфраструктура. Под „строителни“ дейности сходни с предмета на поръчката, следва да се разбират строителни дейности, свързани с изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.


Минимално изискване: кумулативно „проектантски“ дейности и авторски надзор с минимална дължина 7000 метра и „строителни“ дейности с минимална дължина на изпълнена водопроводна и/или канализационна мрежа 7000 метра или алтернативно инженеринг с минимална дължина на водопроводна и/или канализационна мрежа 7000 метра.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез представяне на ЕЕДОП - в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“; (поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“) от ЕЕДОП, се представя съответната информация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП се представят следните документи, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор:
• Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (под приключило изпълнение следва да се разбира строителство, за което е налице Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Акт Образец 15 или еквивалентен документ);
• Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка.
Основания за отстраняване от участие в процедурата:
1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
2. Наличие на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
3. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
4. Неспазване на чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП.
5. Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако за участника са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия.
6. Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
7. Други, посочени в Документацията за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Участникът, определен за Изпълнител, представя посочените по-долу гаранции за обезпечаване изпълнението на договора и на предоставените по него средства:
1. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5% (пет процента) от приетата договорна сума, с включени провизорни суми без ДДС;
2. Гаранция за авансово плащане - покриваща пълния размер на предвидения по договора аванс;
3. Гаранция за технологично оборудване и материали – представя се, в случай че Изпълнителят иска заплащане за доставено оборудване, преди влагането му в строежа. Представя се единствено под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Технологично Оборудване и Материали, съгласно Подклауза 14.5. от Специфичните условия на проекта на договор.
Гаранциите по т. 1 и 2 се представят в една от формите, посочени в Раздел "Гаранции" от Документацията.
III.1.7)
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка като потенциален бенефициент по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се предвижда възстановяване в рамките на проекта и на разходите за дейностите по настоящата поръчка. Плащанията ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство, както и Приложението към Офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
III.1.8)
неприложимо

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на Специфичните условия и Общите условия – Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя, Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г., издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България, 1-во изд. 2001 г., като към настоящата документация за обществена поръчка са приложени проекта на договор за проектиране и строителство със Специфичните условия.
Останалата част от условията за изпълнение на поръчката се съдържат в Документацията за обществена поръчка ("Общи условия за провеждане на процедурата"), респ. документите, неразделна част от последната.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3, ет.3, Конферентна зала №305.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представя се документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството (удостоверение за актуално състояние; заверено пълномощно; журналистическа карта и др.).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид, като сроковете се изчисляват съобразно чл. 28 от ППЗОП (следва да се има в предвид, че деловодната система, факсът и електронна поща на Възложителя не са „автоматизирана система за електронна обработка”). Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:
• лично – срещу подпис;
• чрез факс, на посочен от участнита номер в ЕЕДОП
• чрез куриерска служба;
• чрез електронна поща – на посочен от участника електронен адрес в ЕЕДОП, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронниите удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Съобщението, изпратено по електронен път, се счита за получено, независимо дали е генерирано потвърждение за доставянето му, от момента на постъпването му в информационна система, индивидуализирана чрез адреса на електронната поща, посочен от участника. С оглед правната сигурност и избягването на спорове за факта и времето на получаването, участниците следва да настроят посочените от тях електронни пощенски кутии да генерират автоматично известие за доставяне на съобщенията. Независимо дали такива настройки бъдат направени или не, за получаването на съобщението се прилага чл. 10, ал. 1 от ЗЕДЕУУ – от постъпването му в електронната поща на участника.
• чрез комбинация от тези средства – за дата на получаване се счита първата настъпила.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
ж.к. Победа, ул. Ген. Владимир вазов №3
Бургас 8000 България
jkerankova@vik-burgas.com +359 56871442/+359 886770016
http://www.vik-burgas.com +359 56842979

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва