Деловодна информация
198Управление
04-93 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
198-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация-Сливен ЕАД 119004654
бул. Стефан Караджа № 23
гр. Сливен BG342 8800 България
Диана Костова +359 886538877
toplo.sliven@abv.bg +359 44662285

Интернет адрес/и

http://toplo.sliven.net/

http://toplo.sliven.net/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://toplo.sliven.net/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

« ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ППС „А” КЪМ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»
45247230      
Строителство

Предварително подравняване на терена за депониране, изгребване на сгуропепелни маси от площадка за предварително съхранение (ППС „А”) с последващо транспортиране, разстилане и уплътняване в депо за неопасни отпадъци, извозване от основна площадка на материал (сгур) за изграждане на обсадни диги от сгурен материал и опръстяване на външната част на обсадни диги.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45247230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Мястото за изпълнения на поръчката е разположено в южната част на гр. Сливен, в промишлената му зона, източно от шосе Сливен - Самуилово, южно от река Асеновска

Предварително подравняване на терена за депониране, изгребване на сгуропепелни маси от площадка за предварително съхранение (ППС „А”) с последващо транспортиране, разстилане и уплътняване в депо за неопасни отпадъци, извозване от основна площадка на материал (сгур) за изграждане на обсадни диги от сгурен материал и опръстяване на външната част на обсадни диги.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да са изпълнили минимум 1(един) обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.


1. Участниците да са изпълнили минимум 1(един) обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
2.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото е налице наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата (чл. 107, т. 4 от ЗОП).
4.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 2(два) % от максималната стойност на Договора без ДДС, („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.
2. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Срокът за плащане на извършените строително монтажни дейности е до 60 (шестдесет) работни дни от подписан двустранен протокол, придружен с маркшайдерски замер (преди и след извършване на СМР) и дата на издаване на фактурата.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно документацията и техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Сливен, бул Стефан Караджа 23, Административна сграда, стая 204

Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съдържанието на офертите и изискванията са описани в документацията на настоящата обществена поръчка в раздел:
IХ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Комисия за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва