Деловодна информация
00397
ПЗ - 227 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/05/2020 (дд/мм/гггг)
00397-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Стара Загора 833066300
ул. Христо Ботев №62
Стара Загора BG344 6000 България
Пламен Вълков +359 42601476
pvulkov@wik-stz.com +359 42601476

Интернет адрес/и

http://www.wik-stz.com

http://op16.wik-stz.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op16.wik-stz.com/?p=2532
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500m3 на гр. Чирпан“
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Област Стара Загора, Общ. Чирпан, землището на гр.Чирпан. Някои от дейностите могат да се извършват в офис на изп-ля или на др.място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на дейността

Предметът на настоящата обществена поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан“
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за проектиране и строителство, вкл. социални и екологични аспекти, свързани и/или произтичащи от предмета на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6052463.07      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Стара Загора

Финансирането на поръчката е свързано с проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Стара Загора, който се осъществява с финанс. подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура № BG16M1OP002-1.016 с наименование „Изграждане на ВиК инфраструктура".
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно
чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване
Документът, с който се доказва изискването, е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - строежи от четвърта група, първа категория; за повече информация: http://register.ksb.bg/. В случай че документът е наличен в безплатен публичен регистър, Възложителят не изисква представянето му преди сключване на договора за обществена поръчка.
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. и 2. Възл-лят поставя изискв. за налич. на мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането и относно строителството съгл. ч. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за дейността проектиране. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 и/или 3 и/или 4 от ЗОП - един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: 1. удостоверения от банки; 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Възл-т поставя изискв. съгл. чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП за налич. на застраховка Проф. отгов. в проектирането и в строителството. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката на вида строежи). При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана /валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът за последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането и авторския надзор, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на проектирането, равняващи се на минимум 79166.35 лв. без ДДС.
Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от проектиране и авторския надзор за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи и/или ВиК съоръжения като елемент на техническата инфраструктура.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1. се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2. Участникът за последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно строителството, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на строителството, равняващ се на минимум 2 684 828.20 лева без ДДС.
Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строително-монтажни работи на ВиК мрежи и/или съоръжения като елемент на техническата инфраструктура.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2 се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 2 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, първа категория строежи) или еквивалентна. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява проектирането / строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. и 2. Възл-лят поставя изискв. за налич. на опит съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "а" и „б“ от ЗОП. 1.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документ, доказващ извършената услуга. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за строителство с предмет, идентичен или сходен с това на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване - Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Възл-лят поставя изискв. за налич. на персонал и/или ръководен състав с определена профес. компетентност за изпълнение на поръчката съгл. чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за професионалната компетентност на предложения екип.При участие на обединение, което не е юридическо лице съотв. информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказв. на посоченото изискв. - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6, от ЗОП: списък на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „сходен предмет с този на поръчката дейности - услуги” се считат проектантски дейности за изработване на технически и/или работни проекти: за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи и/или ВиК съоръжения като елемент на техническата инфраструктура.Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги.
2. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под строителство, сходно с предмета на поръчката, се разбира: строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи и/или ВиК съоръжения като елемент на техническата инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1 и 2. се прилага за обединението като цяло.При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1 и 2. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за това като минимум както следва:Екип за изпълнение на СМР: 1. Ръководител на екипа; 2. Технически ръководител: изискване за лицата по т. 1 и 2: висше образ. с квал-я „строит. инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита проф. квал-я в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чужд. лица – екв. образ. и квалиф-я, когато са придобити в чужбина; 3. Експерт ЗБУТ - налич. на валидно удостоверение/сертификат за завършено обуч. за длъжн. лице по безопасност и здраве или екв.; 4. Експерт Контрол на качеството - наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обуч. в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания по ЗУТ или екв. Допълн. изиск-я към експерти 1 до 4 вкл.: Съотв. експерт да е участвал при изпълнението на 1 строителство на позицията (или екв. позиция), за която е предложен в настоящата поръчка. Екип за израб. на инвестиц. проект фаза „Работен проект” и осъщ. на авторски надзор по време на строителството: 5. Проектант по част „ВиК“; 6. Проектант по част „Геодезическа“; 7. Проектант по част „Пож. безоп.“; 8. Проектант по част „ПБЗ“; 9. Проектант по част „ПУСО“; 10. Проектант по част „Електрическа“; 11. Проектант по част „Хидрогеология“: изискване за лицата по т. 5 - 11 вкл.: налич. на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспос. по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиц. проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законод. на държавата, в която са установени.Допълн. изискв-я към експерти от 5 до 11 вкл.: Съотв. експерт да притежава специф. опит за изпълнено минимум 1 проектиране за частта на инвестиц. проект, за която е предложен в настоящата поръчка. Един експерт може да съвместява повече от една позиция (от 5 до 11 вкл.) в случай, че той отговаря на посочените за съответната позиция изисквания.
За чуждестранните лица се приемат еквивалентни документи, които се следват според законодателството на държавата, където са установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 3.се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата може да бъде всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държ-та, в която то е установено. Отстранява се уч-ник, за който е налице което и да е от обст-вата по чл. 54, ал.1, т.1-7 и чл. 55, ал.1, т.1 - 5 от ЗОП (т.2:лишен е от правото да упражнява проектиране или строителство ) и за когото са налице следните специф. национ. основания за отстраняване: налич. на обст-ва съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл.4 от същия закон; налич. на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; налич. на обст-тва по чл. 69 от ЗПКОНПИ;за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, за прест-я по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на договора.
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 10 % от стойността на договора.
III.1.7)
Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекта на договор.
III.1.8)
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Централно управление на "ВиК" ЕООД - гр.Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №62, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва