Деловодна информация
01075
РД-11-519 09/04/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/04/2020 (дд/мм/гггг)
01075-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД 829053806
бул. Шести септември № 27
Сливен BG342 8800 България
Боряна Вълчева +359 44623465
viksliven@viksliven.com +359 44623413

Интернет адрес/и

http://vik.sliven.net

https://vik.sliven.net/pk/1-302560


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik.sliven.net/pk/1-302560
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга
45231300      
Строителство

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга. Включва проектиране, строителство и авторски надзор."Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях".Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен".Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията Приложение 1 - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

Поръчката ще се изпълнява на територията обслужвана от "ВиК-Сливен" ООД.Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място,ако това е целесъобразно.

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Сливен.Обектът е от I категория, съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Инвестиционни намерения и обем:"Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях".Проектиране, авторски надзор и строителство на 7,483 км водопроводна мрежа, както и съоръжения към тях, в населено място гр. Сливен.Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен".Проектиране, авторски надзор и строителство на 1,170 км водопроводна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях, в населено място гр. Сливен. Дейности, включени в предмета на обществената поръчка:Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“ със следните подобекти:- "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях"- "Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен",съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;Съдействане по отношение оценката на съответствието на инвестиционния проект;Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; Проби след завършване; Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията Приложение 1 - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация).
Критериите по-долу
 
ДА Концепция за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
16835394.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1145

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АДБФП № Д-34-82/24.09.2019г.Проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на от „ВиК Сливен" ООД.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи Четвърта група, Първа категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Възл-лят поставя изискв. у-ка да е реализирал общ и специф. оборот. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, по т.1,като попълва част IV, раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП (за общия оборот) и т. 2а) от ЕЕДОП (за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:-Справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
или Копия на годишните отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.
2. Възл-лят поставя изискв. у-ка да притежава застраховка Проф. отговорност в строителството.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка Професионална отговорност“, както и вид, номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
3. Възл-лят поставя изискв. у-ка да притежава застраховка Проф. отговорност в проектирането.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.3, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка Професионална отговорност“, както и вид, номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват дейности по проектиране или строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходните точки (ако не са му били представени до тогава).Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. У-кът в проц. трябва да е реализирал общ оборот, през последните 3 (три) прикл. финансови години в зависимост от датата, на която у-кът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 16000000 лв без ДДС изчислен на база год. обороти на у-ика, включ. мин. оборот в размер на 4800000 лв без ДДС в сферата на строителни д-сти, във вр. с изпълнението на: ново с-ство и/или реконст. и/или рехаб.и/или основен р-нт на водопр. мрежа и в размер на 14400 лв без ДДС в сферата на проектиране във връзка с из-ието на ново с-ство и/или реконст. и/или рехаб. и/или основен ремонт на водопр. мрежа.
Уточнение: Изискуемите общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се изчисляват по смисъла на § 2, т. 66 и 67 от ДР на ЗОП. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критерия за подбор се доказва от обед. участник като цяло.
2.У-кът трябва да притежава валидна застр. „Проф. отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство (НУРЗЗПС) за строежи първа категория или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен.
3.У-кът трябва да притежава валидна застр. „Проф. отговорност в проектирането” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1, т.1 от (НУРЗЗПС)за строежи първа категория или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Възлж. поставя изискв. за наличие на опит съгл. чл. 63,ал.1,т.1,б."а" и „б“ от ЗОП. У-кът в процедурата трябва да отговаря на миним. изисквания за технически възможности и квалиф., както следва: 1.1. При подаване на офертата у-кът декл. съответствие с поставеното изискване по т.1 по отношение на строителство,чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема (дължината на изпълнените участъци) на строителството.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата-Списък на строит., идентично или сходно с пред.на поръч, изпълнено през последните 5г., считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на у-ния за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 1.2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите на документите за предаване и приемане на проектите и датите, на които е приключило упражняването на авторския надзор, получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката; информация за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги - изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор; обектите, във връзка с които или по време, на които са предоставени услугите – водоснабдителна мрежа). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобр. провеждане на процедурата - Списък на услугите (проектиране и авторски надзор), което е идентично или сходно с пред.на поръч., изпълнено през последните 3г., считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Възлж. пост. изискв. за наличие на персонал и/или ръков. състав с опред. Проф. комп-ност за изпълн. на поръчката съгл. чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. При подав.на офертата, съотв. с крит. за подбор се декл. в съотв. поле в ЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Техн. и проф. спос.“ т. 6. С посочване на спец., които ще изпълняват поръчката в това число: Специалист/експерт Образование, Проектантска правоспособност, когато такава се изисква от Възложителя, Специфичен опит, когато такъв се изисква от Възложителя. Доказване -списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.


1. 1.1). През послед.5г., считано от датата на подаване на офертата, у-кът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на ОП.Под „д-сти с предмет и обем, идентични или сходни с тези на ОП“ следва да се разбира:строит. д-сти, свързани с ново строит.и/или рехаб.и/или реконст. и/или основен ремонт на водоп. технич.инфр., с миним. дължина на изпълнените водопр. мрежи миним.8000 л.м.Миним.изискване може да бъде доказано с изпълн. на едно или няколко възлагания.Строит.се счита за изпъл.,когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт о-ц 15 или Протокол о-ц 16 или др.документ за предаване и приемане на строежа от В-ля, за което обстоят. у-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ.При участие на обед., които не са ЮЛ, съответствието с критерия за подбор се доказва от обед. участник като цяло.1.2). През послед.3г., считано от датата на подаване на офертата у-ът трябва да е изпълнил услуги с пред., идент.или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет, идент.или сходни с тези на ОП“ следва да се разбира:А) изготвяне на инвестиционен проект, за ново с-ство и/или рехаб.и/или реконстр.и/или основен ремонт на водопр. технич. инфрастр.и Б) упражн. на авт. надзор по време на ново с-ство и/или рехаб.и/или реконст. и/или основен ремонт на строеж/и от водопр. технич. инфрастр.Миним. изискв. може да бъде док. с изпълн.на едно или няколко възлагания.Услугата за проектиране се счита за изпъл., когато за изготвения инвестиционен проект има документ, удост.приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е пуб. инфор. за изпъл.,за което обст. у-никът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния док. и/или съотв.линк в публичния р-р! Изискуемият от възлож. опит в проектиране, автор.надзор и строителство с характеристики и параметри, разписани в т.1.1 и т.1.2 могат да бъдат покрити от у-ците с изпъл., през послед.5г., считано от датата на подаване на офертата, на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/.2. У-кът трябва да разполага екип от следните технич.лица за изпъл. на поръчката: Р-тел на проекта:Обр.и квалиф.: висше о-ние с квалиф. „строителен инженер“ „СИ“; Специф.проф.опит: участие в екип на позиция, свързана с цялостно р-ство на мин.1 изпълнен обект, свързан с ново строит. и/или рехаб. и/или рекон.и/или основен ремонт на водопроводна технич. инфрастр. 2.1.Екип за проектирането:Проектанти по следните части „Технологична”,„Конструктивна”,„Пътна” и „Временна организация и безопасност на движението“,„ВиК”,„Геодезическа”,„Инженерна геология и хидрогеология”, „Пожарна безопасност”,„План за управление на строителните отпадъци”,„План за безопасност и здраве”,„Проектно-сметна документация”.Всяко едно лице от екипа за проектиране да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл.230 от ЗУТ за съответната година или еквив. за чуждестранните участници, както и всяко едно лице,трябва да е участвало в изготвяне на инвестиционен проект, свързан с ново с-тво и/или рехаб.и/или рекон.и/или основен ремонт на водоп. технич. инфраст. Едно лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проект. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.Изиств.за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да са изпълнени от избрания за изпълнител участник при сключването на договора.2.2.Екип за изпълнение на СМР: Технически ръководител (1 бр.), О-ние и квалиф.: висше о-ние с квалиф.„СИ“,„инженер“ или „архитект“ или лице със средно о-ние с 4 годишен курс на обучение и прид.проф. квалиф. в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентно, а за чуждестранните лица – еквив. о-ние и квалиф., когато са придобити в ч-на: ....................продължава в поле VI.3). - допълнителна информация.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за изпълнение на договора.
2. Гаранция за авансово плащане.
Всяка една от предвидените Гаранции по договорите, може да се предостави в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на договора.
2. Гаранцията за авансово плащане покрива пълния размер на предвидения по договора аванс и се представя от определения Изпълнител преди издаването на „Акт за междинно плащане“ за авансовото плащане от Инженера.
Изискванията към отделните видове гаранции по договора са подробно описани в проекта на договор и в раздел 10 "Видове гаранции, условия и размер" от Документацията.
III.1.7)
Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекта на договор. Според общите и специфични клаузи на договора е предвидено: авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.
III.1.8)
Възложителят няма изискване за придобиване на конкретна правна форма.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката са детайлно посочени в Техническата спецификация /Изисквания на Възложителя, Приложение към Документацията за настоящата поръчка, проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/05/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/05/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административна сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, етаж 2, гр.Сливен, бул."Шести септември" №27.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Представя се документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

... продължение Раздел III.1.3 Спец. професионален опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности като „Технически ръководител“ (или еквивалентна) в минимум 1 изпълнен обект, свързан с ново с-тво и/или рехаб.и/или реконст.и/или основен ремонт на водопр.технич.инфр.Инженер „ВиК“ (1 бр.) О-ние и квалиф.: висше о-ние по спец. „Хидротехническо строителство“ „Водоснабдяване и канализация“, “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”, “Пречистване на водите“, „Хидромелиоративно строителство“ или еквив.Специф.проф.опит: участие в екип, свързано с извършване на д-ти като „Инженер „ВиК“ (или еквивалентна) в мин.1 изпълнен обект, свързан с ново с-тво и/или рехаб. и/или реконст. и/или основен ремонт на водопр. технич. инфрастр. Инженер „Геодезист“ (1 бр.)О-ние и квалиф. висше о-ние по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, „Земеустройство“, „Геодезия“, „Маркшайдерство“ или „Геодезия и маркшайдерство“, или еквив.;Спец. проф. опит: участие в екип на строител, свързано с извършване на дейности като „Инженер по част „Геодезия“ (или еквив.) в мин.1 изпълнен обект, свързан с ново с-ство и/или рехаб. и/или рекон. и/или основен ремонт на водоп. технич. инфраст.Експерт „Контрол на качеството“ (1 бр.) О-ние и квалиф.: наличие на валидно у-ние/сертиф.за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в с-вото и контрола на с-твието на строит. продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;Спец. проф. опит: участие в екип, свързано с извърш.на контрол на качеството и приемане на строит.работи (или еквив.) в мин.1 изпълнен обект, свързан с ново с-ство и/или рехаб. и/или рекон.и/или основен ремонт на водопр.технич. инфрастр. Експерт „Безопасност и здраве“ (1 бр.) О-ние и квалиф.:наличие на валидно у-ние/сертиф.за Длъжностно лице по безопасност и здраве в с-твото, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за УППОИРСПООЗБУТ или еквив.;Специф.проф.опит: участие в екип, свързано с упражняване на функции по координация по безопасност и здраве (или еквивалентни) в минимум 1изпълнен обект, свързан с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопр. технич. инфраст.
У-кът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан Конст.акт обр. 15 или Прот.обр. 16 или др. док. за предаване и приемане на строежа от В-теля, за което о-ство у-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ! За изготвен инвестиционен проект се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва