Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
576/2020 02/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
01389-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
09310000      
Доставки

Чрез поръчката се цели избор на доставчик – координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени, който да предложи най – изгодни условия за доставка на електрическа енергия до обектите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, присъединени на ниво средно напрежение.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул.Тролейна № 48

Чрез поръчката се цели избор на доставчик – координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени, който да предложи най – изгодни условия за доставка на електрическа енергия до обектите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, присъединени на ниво средно напрежение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
436000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за „търговия с електрическа енергия”, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от ЗЕ.
2. Участникът следва да е регистриран в ЕСО като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен”.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на финансовото и икономическ състояние на участниците.

Възложителят не поставя минимални изисквания по отношение на финансовото и икономическ състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“ или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да разполага с изградена платформа или еквивалентна такава система, с „online“ достъп за потребителите, която да позволява да се следи потреблението и количествата консумирана електрическа енергия на отделните обекти на Възложителя, да има възможност за извеждане на справки и отчети за да поддържа архив с издаваните фактури и консумираната електрическа енергия.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под доставки които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по–малко от 4 000 МWh електрическа енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени – участниците посочват в списък доставките, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите – попълва се в ЕЕДОП.
2. Участникът да притежава Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“ или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълни-тел е в размер на 1 % (един процент) от прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС. Гаранцията може да се внесе като парична сума по банкова сметка на Възложителя
или се представи под формата на банкова гаранция, или във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията внесена като парична сума или представена под формата на банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.1.7)
Плащането на доставената и изразходвана активна електрическа енергия се извършва ежемесечно на база издадена единна фактура на Възложителя, включваща консумираната активна електрическа енергия за определен месец, отчетена по измервателните уреди на обектите (с разбивка по обекти!), по определената в договора единична цена за 1 MWh. Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и участник, за който са налице основанията по чл. 54,ал.1,т.1-7, както и националните основания за отстраняване и не отговаря на поставените критерии за подбор;не изпълни друго условие, посочено в Обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие в процедурата;е представил оферта, която не отговаря на:а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право;не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;кандидати или участници, които са свързани лица;кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, ул.Тролейна № 48

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение Раздел III.1.6.)Когато е избрана форма на банкова гаранция тя се представя по образец, съгласно Приложение № 6 от документацията за обществена поръчка. Банковата гаранция може да се изготви и по образец на банката, която я издава, при условие, че съдържа всички реквизити от Приложение № 6.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата за която се представя гаранцията.В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за изпълнение на обществена поръчка за „Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна”.В случай, че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.Когато участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. В случай, че банката издала гаранцията за изпълнението на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръхзадлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 (три) дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя. Всички условия относно гаранцията – напр. кога се задържа и освобождава и др., се определят в договора за възлагане на обществената поръчка при спазване разпоредбите на ЗОП.Ако, участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то задължително застраховката трябва да е платена еднократно – т.е. изцяло, а не на вноски.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, трябва: да представи валидна застрахователна полица, която покрива единствено рискове свързани с реализацията на договора, и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор, застраховката трябва да е за конкретния договор в полза на конкретния възложител; застрахователната премия да е платена еднократно при сключване на застраховката.Договор с избрания за Изпълнител не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва