Деловодна информация
00856
698 16/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00856-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари № 3
Търговище BG334 7700 България
Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200316hdLJ1033419


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200316hdLJ1033419
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационните райони на “Водоснабдяване и канализация” ООД - Търговище
14210000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на инертни материали, както следва: Фракция със скален произход (трошен камък); Фракция 0-5 (0-4) mm; Несортиран материал 0-40 mm; Несортиран материал 0-63 mm; Несортиран материал 0-80 mm; Фракция 20-40 mm; Фракция 40-80 mm.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
14210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Поръчката ще се изпълнява франко складове и депа на територията на експлоатационните райони на “В и К” ООД, Търговище, с транспорт на Изпълнителя.

Предметът на поръчката включва доставка на инертни материали, както следва: Фракция със скален произход (трошен камък); Фракция 0-5 (0-4) mm; Несортиран материал 0-40 mm; Несортиран материал 0-63 mm; Несортиран материал 0-80 mm; Фракция 20-40 mm; Фракция 40-80 mm.
Доставката на инертните материали (фракция) да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД Търговище, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди на Възложителя. Място на изпълнение на поръчката: франко складове и депа на територията на експлоатационните райони на “В и К” ООД, Търговище, с транспорт на Изпълнителя.
Количеството на инертните материали (фракция) по всяка доставка ще се определя според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да разполагат със съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката.
Деклариране: Участниците декларират съответствието с горепосочения критерий за подбор чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 9) в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за декларираната в ЕЕДОП информация. Като доказателство ще се приеме декларация от участника в свободен текст за наличие на кариерна база и/или депо за инертни материали с посочено местонахождение и адрес.
2. Участниците да разполагат с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
Деклариране: Участниците декларират съответствието с горепосочения критерий за подбор чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 9) в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за декларираната в ЕЕДОП информация. Като доказателство ще се приеме декларация от участника в свободен текст за наличие на технически изправни транспортни средства, с товароносимост не по-малка от 10 тона с посочване на техническите характеристики на същите.
3. Стоките (инертните материали) да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти.
Деклариране: Участниците декларират съответствието с горепосочения критерий за подбор чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 12) в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за декларираната в ЕЕДОП информация – заверено копие от сертификат за внедрена система за производствен контрол, отговаряща на изискванията на стандарт БДС EN 13043:2005+АС:2005/NA:2017 допълващ БДС EN 13043:2005+AC:2005, който въвежда EN 13043:2002 заедно с неговата поправка EN 13043:2002/AC:2004 или еквивалент; заверено копие от Сертификат за внедрена система за производствен контрол, отговаряща на изискванията на стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 или еквивалент на производителя


1. Участниците да разполагат минимум с една кариерна база и/или едно депо за инертни материали.
2. Участниците да разполагат минимум с 3 (три) броя технически изправни транспортни средства, с товароносимост не по-малка от 10 тона.
3. Участниците да разполагат със Сертификат за внедрена система за производствен контрол, отговаряща на изискванията на стандарт БДС EN 13043:2005+АС:2005/NA:2017 допълващ БДС EN 13043:2005+AC:2005, който въвежда EN 13043:2002 заедно с неговата поправка EN 13043:2002/AC:2004 или еквивалент; Сертификат за внедрена система за производствен контрол, отговаряща на изискванията на стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 или еквивалент на производителя.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Отстранява се участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 - 7 от ЗОП и за когото са налице следните специфични национални основания за отстраняване: наличие на обстоятелства съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл.4 от същия закон; наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със средства на Възложителя. Възложителят заплаща сумата за извършените доставки по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от издаването на фактура (отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството).
III.1.8)
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предложените инертни материали трябва да отговарят на Европейските и Български стандарти за качество за влагане в строителството и следва да бъдат с доказан произход и качество.
Всяка доставка да се придружава от приемателно-предавателен поротокол и/или експедиционна бележка с точните количества в тонове на доставените инертни материали и с декларация, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Зала № 1 в административна сграда на "ВиК" ООД гр. Търговище, бул. "29-ти Януари" № 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва