Деловодна информация
00856
598 05/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00856-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари №3
Търговище BG334 7700 България
Румяна Милушева - гл.юрисконсулт +359 060161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 060167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200305ckwN1029324


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200305ckwN1029324
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана“.
44167100      KA11
Доставки

Свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана, подробно описани по вид и количество по номенклатурни единици в Техническата спецификация - Приложение №1.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44167100      KA11
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана до франко склад на Възложителя - „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.”29-ти Януари” №3.

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана.
Предвижда се извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "ВиК" ООД Търговище. Подробното описание и основните характеристики на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана са представени в Техническата спецификация.
Количество - предвижда се извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана в количества, определени по предварителни заявки от Възложителя, съобразно нуждите на дружеството.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
180000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Стоките/материалите, следва да са сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването, за което участникът разполага с документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейна пригодност на стоките, съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели или еквивалент.
2. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват на сертификация сходен с предмета на поръчката.
Под обхват „сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира производство и/или доставка на елементи за водопровод.


1. Стоките/материалите, следва да са сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването, за което участникът разполага с документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейна пригодност на стоките, съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели или еквивалент.
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий за подбор се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 12), като се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят при необходимост, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключване на договора, на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, сертификати/документи, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, в съответствие с чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП.
2. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват на сертификация сходен с предмета на поръчката.
Под обхват „сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира производство и/или доставка на елементи за водопровод.
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле 1, с посочване на номер на документа, дата на издаване и срок на валидност и обхват или друг документ, доказващ въвеждането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците или от определения за изпълнител заверено копие от актуален Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2015 или еквивалент, доказващи въведената система за контрол на качеството, както и други доказателства за въведени мерки в зависимост от декларираното в ЕЕДОП.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1, от т.1 до т.7 включително ,чл. 55, ал.1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
• При наличие на обстоятелства по чл.107 от ЗОП,
• участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП,
• за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС,
• за осъждания за престъпления по чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252,чл. 254а - 255а, чл. 256 - 260 НК,
• извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,
• извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,
• при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се отстранява от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.
Съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП, гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1.парична сума;
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.1.7)
Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията в проекта на договор от документацията - Раздел III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът на договора по настоящата обществена поръчка е 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата на подписване на договора. Място на изпълнение: Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана до франко склад на Възложителя„ВиК”ООД,гр.Търговище,бул.”29-ти Януари” №3.Срок за изпълнение на доставките – не повече от 5 /пет/ календарни дни, след направена заявка от Възложителя.С оглед специфичния характер на предмета на обществената поръчка, не е възможно Възложителят да определи прогнозен или приблизителен обем на доставките, които ще бъдат възлагани в рамките срока на действие на договора -48 месеца. Възложителят изисква да бъде посочена единична цена за всеки свързващ елемент, защото не е възможно да се прогнозира в рамките срока на действие на договора, дали свързващия елемент ще бъде поръчвана, както или колко често ще се налага купуването им.Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията на поръчката,публикувана в профила на купувача
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всички изисквания и условия на Възложителя са подробно описани в документацията, публикувана в горепосочения адрес на Профила на купувача в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти.
Офертата се представя на хартиен носител.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Ценовото предложение трябва да включва:
Единични цени в лева без ДДС за всички видове стоки.
Обща сума, формирана от сбора на единичните цени в лева без ДДС на всяка таблица за съответните видове стоки.
Обща цена, формирана от сбора на общите суми на единичните цени на стоките без ДДС от всички таблици.
Предложените цени трябва да включват всички разходи на участника по доставката на стоките до франко склад на Възложителя - "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3.
Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до два знака след десетичната запетая.
Участник непредложил единична цена за някой от изисканите видове стоки, обща сума на единичните цени в лева без ДДС на някоя от таблиците за съответните видове стоки и/или обща цена няма да бъде допуснат до оценка и класиране и ще бъде отстранен.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени и ще бъде отстранен:
Ако общите сумите на някоя от таблиците за съответните видове стоки не отговарят на сбора от всички предложении единични цени в лева без ДДС в съответната таблица.
Ако общата цена не отговаря на сбора на общите суми на единичните цени в лева без ДДС от всички таблици.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.
На оценка и класиране подлежат само офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя. Не се допускат варианти.
Предлаганата обща цена ще бъде оценявана до втория знак след десетичната запетая.
Участник, предложил най-ниска обща цена без ДДС се класира на първо място.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП във връзка с чл.179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва