Деловодна информация
01075
РД-04-1707 22/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
01075-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД 829053806
бул. Шести септември № 27
Сливен BG342 8800 България
Боряна Вълчева +359 044662885
viksliven@viksliven.com +359 044623413

Интернет адрес/и

http://vik.sliven.net

https://vik.sliven.net/pk/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik.sliven.net/pk/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на химически реагенти /полиелектролити - флокуланти/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "Хубер" за нуждите на ПСОВ Сливен към “ВиК - Сливен” ООД”, гр. Сливен"
24962000      
Доставки

"Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24962000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

ПСОВ-Сливен

Офертите да са за доставка на реагенти (полиелектролити) чрез покупка.Участниците в процедурата следва в срока до подаване на офертата да тестват продуктите, които представят с цел за определяне на средна разходна норма на представяния продукт. В тази връзка е необходимо всеки един от участниците в процедурата след писмено уведомяване и съгласуване с Възложителя, във времето до представяне на офертата да предостави по 50 кг. от продукта за тестване. Участникът има право да присъства при провеждане на тестовете. На всеки един участник, чийто продукт е тестван ще бъде издаден протокол с резултат за средна разходна норма. Резултатът от проведените тестове да се приложи в техническата спецификация. Участник неизпълнил това изискване, ще бъде отстраняван от процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
210000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1, б. „б” ЗОП).
2.Участникът да прилага система за управление на качеството, по стандарт EN ISO 9001:2015 /или еквивалент/или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/, включващ в обхвата си предмета на поръчката.


Като дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, Възложителя приема изпълнението на доставки на флокуланти.
Забележка: „изпълнена” е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на възлагането.
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуални доказателства за съответствието му с изискванията на възложителя по т. 1. и 2.:
1.Актуален списък на доставките, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените доставки. Участникът сам определя вида на доказателствата, но те трябва да съдържат информация, идентична с представената в списъка.
2.Актуален валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, по стандарт EN ISO 9001:2015 /или еквивалентен/ с обхват, съобразно изискванията по т. 2., издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка или доказателства за прилагането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в областта, попадаща в обхвата на предмета на поръчката по чл. 64 ал. 7 от ЗОП при условията на ал. 7 и ал. 8 от същия член.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Други спецецифични национални основания за отстраняване са:
- осъждания за престъпления по чл.194–208; чл.213а–217; чл.219–252; чл.254а–255а и чл.256-260 НК;
- нарушения по чл.61,ал.1;чл.62,ал.1 или 3; чл.63,ал.1 или 2; чл.228, ал. 3 от КТ;
- нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ; наличие на свързаност по см. на § 2,т. 44 от ДР на ЗОП м/у участници в конкретната процедура;
- обстоятелства по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение в размер на 5% от прогнозната стойност на поръчката.
III.1.7)
(1) Финансирането на настоящата поръчка се осъществява със средства на дружеството.
(2) Цената, която възложителят следва да заплати ще се формира на база заявени и реално доставени количества от всеки продукт и единичните цени от ценовото предложение на изпълнителя.
(3) Плащането ще се извършва в лева, чрез банков превод по банковата сметка на изпълнителя, отложено до 30 дни от подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на изрядна фактура /която дата е по-късна/.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/12/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/12/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Административна сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, етаж 2, гр.Сливен, бул."Шести септември" №27

При отварянето на офертите могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва