Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2019-1313 08/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
01389-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 052572200
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ГРАДСКИ ТРАНС-ПОРТ” ЕАД - ГР. ВАРНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
34350000      
Доставки

Касае се за доставка чрез покупка по предварителна заявка на Възложителя, на автомобилни гуми разпределени на 4 обособени позиции съобразно размера и предназначението си, за период от 1 (една) година, необходими за осъществяване на дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на външни автомобилни гуми с размер – 275/70R22,5 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Ул. Тролейна № 48

Характеристики на доставяните автомобилни гуми са подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    40
Индекс икономия на гориво    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
321850.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на външни автомобилни гуми с размер – 11-R 22.5 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

Необходимост от поддържане техническата изправност на пътните превозни средства собственост на дружеството.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    40
Индекс икономия на гориво    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
70250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на външни автомобилни гуми с размер – 295/80R 22.50 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

доставка на автомобилни гуми
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
885.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комплект автомобилни гуми с размер – 215/75/16C, 195/70/15C, 185/75/16C, 8.25 R 20 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34351100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

доставка на комплект автомобилни гуми
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2765      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът в настоящата процедура трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (обособената позиция за която кандидатства) най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (обособената позиция за която кандидатства), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената/ите доставка/и.


Само за Обособени позиции № 1 и № 2:
Участникът да има изпълнени поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката (Обособената позиция за която участва ОП 1 или ОП 2), през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си.
Доказва се с представяне на Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка, които участника определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществна поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП
* Забележка: Под сходен/идентичен предмет на обществената поръчка следва да се разбира доставка на типоразмер автомобилни гуми най-малко с размер като този, попадащ в обхвата на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, за която участника участва..
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

За настоящата обществена поръчка икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане, а именнно „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА” за ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 и „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 3 и № 4, на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител е в размер 5% (пет процента) от стойността на договора, без ДДС и се отнася само за обособени позиции №1 и №2.
III.1.7)
Финансовите условия и начина на плащане са съгласно условията на Договора/ите за изпълнение на поръчката. Финансирането се извършва със средства на Възложитела.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят поставя като изискване към участниците подаващи оферти по обособени позиции № 1 и № 2 да представят мостри на сътветния тип гума.
Когато се представят мостри или макети по реда на чл. 39а, ал. 8 от ЗОП, те се обозначават по начин, от който е видно:
• наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
• номер на офертата, изпратена чрез платформата, когато е приложимо;
• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
• наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се представят.
Възложителите връщат всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на процедурата. Възложителят може да задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, до приключване на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/12/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1 и №2:прилага се изчисляване на комплексна оценка: КО = Кц + Кг + Крг. Максималната комплексна оценка е 100 точки. Където: Кц – предложена цена - 50т., Кг – гаранционен срок - 40т., Крг - индекс икономия разход на гориво - 10т.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва