Деловодна информация
00856
2734 07/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00856-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари № 3
Търговище BG334 7700 България
Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191107NptM1000237


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191107NptM1000237
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "ВиК" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово
30199770      
Услуги

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "ВиК" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово. Общият брой на работниците и служителите при "В и К" ООД Търговище, имащи право на ваучери е 320 бр. /чийто брой търпи промяна/, за период от 24 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Територията на общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово, както и на територията на Република България, в търговските обекти с които Изпълнителят има сключени договори за обслужване на ползватели.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "ВиК" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово. Общият брой на работниците и служителите при "В и К" ООД Търговище, имащи право на ваучери е 320 бр. /чийто брой търпи промяна/, за период от 24 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно.
Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1, 2, 5 и 10 лева, във формат - книжка.
Планираното количество на ваучерите с номинални стойности от 1, 2, 5 и 10 лева е както следва:
- 3 200 /три хиляди и двеста/ броя ваучери за месец;
- 76 800 /седемдесет и шест хиляди и осемстотин/ броя ваучери за 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
461600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, а за чуждестранни лица – аналогичен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Деклариране: Участникът декларира съответствието с поставеното изискване, Като посочи в Част IV: Критерии за подбор, раздел А “Годност”, т. 2) от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за декларираната в ЕЕДОП информация – копие на валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, а за чуждестранни лица – аналогичен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за технически и професионални способности.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Отстранява се участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 - 7 и чл. 55, ал. 1, т.4 от ЗОП и за когото са налице следните специфични национални основания за отстраняване: наличие на обстоятелства съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл.4 от същия закон; наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със средства на Възложителя. Възложителят заплаща сумата за извършената услуга по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от издаването на фактура (отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството).
III.1.8)
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


С Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, се определят редът за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност, като оператор и за провеждане на конкурс, условията за организирането и контролът върху осъществяваната дейност като оператор, както и редът за отпечатване на ваучери за храна, номинална стойност на издаваните ваучери за съответната година и разпределението им между операторите.
Ваучерите за храна се отпечатват от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите.Всеки ваучер за храна има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и проследяване. Ваучерите за храна на една чекова книжка трябва да са с номинална стойност 1, 2, 5 и 10 лева и да притежават нормативно установената защита. Броят на ваучерите за храна съдържащи се в една чекова книжка са 10 броя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Зала № 1 в административна сграда на "ВиК" ООД гр. Търговище, бул. "29-ти Януари" № 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва