Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД гр. Варна
2019-1005 07/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
07/08/2019 (дд/мм/гггг)
01389-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9000 България
Росица Кючукова +359 052572200
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна по обособени позиции
66510000      
Услуги

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. С възлагане на настоящта поръчка се цели да избере изпълнител/и, който/които да предоставя/т застрахователни услуги и да бъдат сключени предвидените по процедурата и съгласно Кодекса на застраховатето застраховки - задължителни и доброволни.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66515000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул. Тролейна № 48

Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности собственост на Възложителя по приложен опис – Приложение № 15 А, по балансова и пазарна стойност на недвижимото имущество и складовите наличности
Критериите по-долу
 
ДА най-много допълнително покрити рискове    50
срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
24000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 1, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 2 400 лв. (две хиляди и четиристорин лева) с вкл. 2 % данък;
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева) с включен 2 % ДЗП, и включена опция, съгласно балансовата стойност на имуществото собственост на Възложителя, описано в Приложение 15 А неразделна част от настоящата докуменатция.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66515200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул. Тролейна № 48

Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, подробно описана в приложен списък – Приложение № 15 Б
Критериите по-долу
 
ДА най-много допълнителни покрити рискове    50
срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
23100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 2, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 23 100 лв. (двадесет и три хиляди и сто лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 2 310 лв. (две хиляди триста и девет лева) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 7 700 лв. (седем хиляди шестстотин и тридесет лева) с включен 2 % ДЗП, и включена опция, съгласно списък приложение на контактната мрежа собственост на Възложителя.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, вклю 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66514100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна ул. Тролейна № 48

Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна върху балансовата им стойност посочени и индивидуализирани в приложен списък – Приложение № 15 В – Застраховка „Каско на МПС”
Критериите по-долу
 
ДА най-кратък предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
2297235      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 3, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 2 297 235 лв. (два милиона двеста деветдесет и седем хиляди двеста тридесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 229 723,50 лв. (двеста двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и три лева и петдесет стотинки) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 765 745 лв. (седемстотин шестдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП и включена опция, съгласно приложен списък върху балансовата стойност на МПС-та собственост на Възложителя.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66516000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна ул. Тролейна № 48

Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста” - съгласно КЗ
Критериите по-долу
 
ДА най-кратък предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
532506      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 4, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 532 506 лв. (петстотин тридесет и две хиляди петстотин и шест лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 53 250,60 лв. (петдесет и три хиляди двеста и петдесет лева и шестдесет стотинки) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 177 502 лв. (сто седемдесет и седем хиляди петстотин и два лева) с включен 2 % ДЗП и включени опции, съгласно приложен списък на МПС-та собственост на Възложителя.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОР 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66512100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул. Тролейна № 48

Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в обществения транспорт“, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документи (билети, карти, легитимации и/или еквивалентни) от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД.
Критериите по-долу
 
ДА най-много допълнително покрити рискове    20
Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
340809      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 5, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 340 809 лв. (триста и четиридесет хиляди осемстотин и девет лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 34 080,90 лв. (тридесет и четири хиляди и осемдесет лева и деветдесет стотинки) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 113 603 лв. (сто и тринадесет хиляди шестстотин и три лева) с включен 2 % ДЗП и включени опции.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул. Тролейна № 48

Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък – Приложение № 15 Д
Критериите по-долу
 
ДА най-много допълнително покрити рискове    20
Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1170      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 6, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 1 170 лв. (хиляда сто и седемдесет лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 117 лв. (сто и седемнадесет лева) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 390 лв. (триста и деветдесет лева) с включен 2 % ДЗП с включен 2 % ДЗП и включени опции, съгласно приложен списък на местата подлежащи на застраховка.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка „Трудова злополука” на 1029 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен спи 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66511000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул.Тролейна № 48

Застраховка „Трудова злополука”, на 1029 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;
Критериите по-долу
 
ДА най-много допълнително покрити рискове    20
Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
105909      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 7, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 105 909 лв. (сто и пет хиляди деветстотин и девет лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 10 590,90 лв. (десет хиляди петстотин и деветдесет лева и деветдесет стотинки) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 35 303лв. (тридесет и пет хиляди триста и три лева) с включен 2 % ДЗП и включени опции.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка „Злополука” на 140 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66511000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна ул. Тролейна № 48

Застраховка „Злополука” на 140 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя;
Критериите по-долу
 
ДА най-много допълнителни покрити рискове    30
Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3420      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозната стойност по Обособена позиция № 8, за целия срок на договора – 36 месеца е в размер на 3 420 лв. (три хиляди четиристотин и двадесет лева) с включен 2 % ДЗП (стойността определена за целия срок на договора е на база прогнозно планиране). В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 36 месеца, и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност, а именно 342 лв. (триста четиридесет и два лева) с вкл. 2 % ДЗП.
Прогнозната стойност за срок от 12 месеца е в размер на 1140 лв. (хиляда сто и четиридесет лева) с включен 2 % ДЗП и включени опции.
ВАЖНО: Опциите са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор, предоставящ правото му да извършва застрахователна дейност на територията на България, в чиито обхват са включени застраховките, предмет на обособената позиция, за която е подадена офертата.
Застраховател от друга държава членка, получил лиценз за извършване на застрахователна дейност от съответния компетентен орган на държавата членка по произход на застрахователя, може да извършва дейността, за която му е издадено разрешението, на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, съгласно Кодекс за застраховането.
Участникът следва да предостави информацията (декларативно) в част IV: Критерии за подбор, буква А: „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване, че участникът е изпълнил идентични или сходни услуги за последните три години се представя списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с документи, които доказват извършената услуга, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


Да е предоставил поне 1 (една) идентична или сходна застрахователна услуга с предмет на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата; Изискването се отнася и е приложимо за всяка една обособена позиция поотделно, за която участника подава оферта.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информацията за съответствието си с изискването, посочено в т. 2.3.1.1.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Всеки участник в процедурата следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор, предоставящ правото му да извършва застрахователна дейност на територията на България, в чиито обхват са включени застраховките, предмет на обособената позиция, за която е подадена офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията обезпечава изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител за съответната обособена позиция и е в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност на обособената позиция, без ДДС, за всяка една обособена позиция отделно. Гаранцията се представя в една от следните форми: Като парична сума внесена по следната банкова сметка на Възложителя, достоверено с платежно нареждане, или под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, в оригинал, или Във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.
Пълна информация за гаранциите се съдържа в документацията.
III.1.7)
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Варна, ул. Тролейна № 48, Административна сграда, ет.2

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Показатели за оценка по всяка една от обособените позиции: ОП 1-Застраховка "Имущество" на сгради-1.Техническо предложение:най-много допълнителни покрити рискове-50т., срок за изплащане на застрах. обезпечения-10т., 2.Ценово предложение: общ размер на застрахователната премия-40т. ОП 2 - Застраховка "Имущество" на контактната мрежа-1. Техническо предложение: най-много допълнителни покрити рискове-50т., срок за изплащане на застрах. обезпечения-10т., 2.Ценово предложение: общ размер на застрахователната премия-40т. ОП 3 - Застраховка "Каско на МПС" - 1. Техническо предложение:най-кратък предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения-40т., 2.Ценово предложение:Общ размер на застрахователната премия, предложена от участника за всички индивидуализирани превозни средства-60т., ОП 4 - Застраховка ГО - 1.Техническо предложение: най-кратък предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения-40т., 2.Ценово предложение-Общ размер на застрахователната премия, предложена от участника за всички индивидуализирани превозни средства – 60 т., ОП 5 Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците на обществения транспорт: 1.Техническо предложение-най-много допълнителни покрити рискове-20т., срок за изплащане на застр. обезщетения-20т., 2. Ценово предложение-общ размер на застрахователната премия-20т., размер на застрахователната сума-40т., ОП 6 Застраховка "Злополука" на местата при превоз на служители:1.Техническо предложение-най-много допълнителни покрити рискове-20т., срок за изплащане на застр. обезщетения-20т., 2.Ценово предложение-размер на предложеното тарифно число-30т., размер на застрахователната сума за едно място/лице в МПС-30т., ОП 7 Застраховка "Трудова злополука": 1.Техническо предложение- най-много допълнителни покрити рискове-20т., Срок за изплащане на застрахователните обезщетения-20т., 2. Ценово предложение- Размер на предложено тарифно число – 20 т., Размер на застрахователната сума за изплащане на обезщетение за рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука – 20 т, ЦО3 – Размер на застрахователната сума за изплащане на обезщетение за риска временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука – 20 т., ОП 8 Застраховка "Злополука": 1.Техническо предложение-най-много допълнителни покрити рискове-30т., Срок за изплащане на застрахователните обезщетения-20т., 2.Ценово предложение- Общ размер на застрахователната премия – 20 т., Размер на застрахователната сума за едно лице -билетопродавач – 30 т.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва