Деловодна информация
00856
1563 11/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2019 (дд/мм/гггг)
00856-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари №3
Търговище BG334 7700 България
Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190711IiRc958734


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190711IiRc958734
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”
09310000      
Доставки

В обхвата на обществената поръчка ще бъде доставяна на нетна активна електрическа енергия от средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно разписани в Техническата спецификация, неразделна части от настоящата документация. Прогнозно количество на поръчката – 14 000 MWh, включваща и предвидените опции и подновяване на договора.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Поръчката ще се изпълнява съгласно представения списък на обектите присъединени на средно напрежение при «ВиК» ООД Търговище, съгласно предоставената Техническа спецификация.

В обхвата на обществената поръчка ще бъде доставяна нетна активна електрическа енергия от средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно разписани в Техническата спецификация, неразделна части от настоящата документация. Прогнозно количество на поръчката – 14 000 MWh, включваща и предвидените опции и подновяване на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2730000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


След изтичане срока на действие на договора, възложителят може да поднови същия, съгласно разпоредбите на чл.6 от ППЗОП. Описанието продължава в II.2. 14).
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят може да използва възможността и „Опция допълнителни доставки“ - в случай на присъединяване на нови обекти след сключване и влизане в сила на договора, за тях ще се осъществява доставка на ел.енергия при спазване на договорените по силата на сключения договор условия. „Опция за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116 ал.1, т.1 от ЗОП. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичане на срока на основната доставка.Прогнозно количество на оциите – 209 MWh.Прогнозна стойност на опциите – 40 755,00 лв. без ДДС (включваща доставка на нетна активна енергия, акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от ЗАДС, определена с решение на КЕВР такса (цена) "задължения към обществото”, както и всички мрежови услуги и всички други нормативно определени такси).
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подновяването следва да бъде осъществено при кумулативното наличие условия посочени в докуемнтацията. При наличие на условията, договорът ще бъде подновен съответно с до 6 месеца.Прогнозно количество на подновяванията на договора – 4597 MWh. Прогнозна стойност на подновяванията на договора – 896 415, 00 лв. без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група и да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрческа енергия и като координатор на балансираща група, а за чуждестранни лица – аналогично съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Участниците декларират съответствието с горепосочените критерии за подбор чрез попълване на част IV, б.А „Годност” в съответните/приложимите полета на еЕЕДОП.
Документи за доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците или от определения за изпълнител валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група – заверено копие и актуална информация относно регистрацията си в ЕСО ЕАД, като търговец на електрческа енергия и като координатор на балансираща група. За чуждестранни лица се представя еквивалент в зависимост от държавата, в която е установен участникът.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към този критерий за подбор.

Няма.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да са сертифицирани по IS0 9001:2015 с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група" или еквивалент.
Документи за доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците или от определения за изпълнител заверено копие от актуален Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването, на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установен в други държави членки. Избраният за Изпълнител участник следва да поддържа валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.
Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.
Участниците декларират съответствието с горепосочените критерии за подбор чрез попълване на част IV, б.Г „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за опазване на околната среда” в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ППЗОП и изискванията на Възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Обществената поръчка ще се финансира от „ВИК“ ООД Търговище със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията предвидени в проекта на договор.
III.1.8)
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като юридическо лице. Предвид последното, на основание чл. 70 от ППЗОП договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл.55, ал.1, т.4 ЗОП В процедурата се прилагат специфичните национални основания за отстраняване, а именно: чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК; Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР ЗОП; извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 КТ; чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл.13, ал.1 от ЗТМТМ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

11/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изенение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва