Деловодна информация
00856
1165 03/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00856-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари №3
Търговище BG334 7700 България
Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190603zyxR936781


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190603zyxR936781
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“
42130000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "ВиК” ООД Търговище, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.
Обособена позиция №1 – „Доставка на спирателна, възвратна, регулираща арматура и хидранти“;
Обособена позиция №2 – „Доставка на чугунени механични фитинги“;
Обособена позиция №3 – „Доставка на бронзови спирателни кранове и части и стоманени тръби и фитинги от ковък чугун поцинковани“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на спирателна, възвратна, регулираща арматура и хидранти“; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42131160      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Доставките ще се осъществяват до франко склад на Възложителя - "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "ВиК” ООД Търговище, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
270000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на чугунени механични фитинги“; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44167000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Доставките ще се осъществяват до франко склад на Възложителя - "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "ВиК” ООД Търговище, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на бронзови спирателни кранове и части и стоманени тръби и фитинги от ковък чугун поцинковани“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44162000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Доставките ще се осъществяват до франко склад на Възложителя - "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "ВиК” ООД Търговище, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за правоспособност за упражняване на професионалната дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация предмета на поръчката или еквивалентен.
Деклариране: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез посочване в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на съответния сертификат (с посочване на номер на документа, дата на издаване, обхват на сертификация и срок на валидност) или друг документ, доказващ въвеждането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в Част IV, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандари за екологично управление, Поле 1.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва чрез представяне на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи въведената система за контрол на качеството, както и други доказателства за въведени мерки в зависимост от декларираното в ЕЕДОП.


Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установен в други държави членки. Избраният за Изпълнител участник следва да поддържа валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ППЗОП и изискванията на Възложителя. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 ЗОП. В процедурата се прилагат специфичните национални основания за отстраняване, а именно: чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК; Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР ЗОП; извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 КТ; чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл.13, ал.1 от ЗТМТМ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.
2. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка:
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.
III.1.7)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените доставки, както следва: чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури – в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от представяне на оригинална фактура
III.1.8)
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като юридическо лице. Предвид последното, на основание чл. 70 от ППЗОП договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай че участник подава оферта едновременно за участие по всички обособени позиции и предвид факта, че критериите за подбор са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, респ. представяне на един ЕЕДОП.
При подаване на оферта за участие за повече от една обособена позиция, в общата непрозрачна опаковка следва да се съдържат документи за всяка позиция поотделно, отделните Технически предложения, надлежно обозначени за коя обособена позиция се отнасят и Отделните непрозрачни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция №…”от този раздел).
Оферти с липса на обозначение върху общата непрозрачна опаковка за участие по конкретни обособени позиции, ще се считат за подадени за всички позиции! Опаковката трябва да бъде запечатана така, че да може да бъде отворена без да се наруши целостта на документите в нея.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изенение или за допълнителна информация, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва