Деловодна информация
01547
205 26/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/03/2019 (дд/мм/гггг)
01547-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

204 26/03/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славеков 1
Варна BG331 9000 България
Мария Топчиева +359 52692357
zop@port-varna.bg +359 52632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
154 11/03/2019 (дд/мм/гггг)
01541-2019-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


26/03/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Петър Ивов Сеферов Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мария Топчиева +359 52692357
zop@port-varna.bg +359 52692953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД ОП-01-19
79710000      
Услуги

Сключване на договор, за срок от 5 (пет) години, за възлагане на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.
Раздел VI: Допълнителна информация
26/03/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 116201 (година и номер на документа)
2019/S 050-116201 (напр. 2015/S 123-123456)   899848
11/03/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.1
Лиценз

1.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗЧОД.

1.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗЧОД.
IV.2.2
Срок за получаване на оферти
22/04/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
07/05/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
IV.2.7
Условия за отваряне на оферти
23/04/2019 (дд/мм/гггг)
10:30
08/05/2019 (дд/мм/гггг)
10:30Коригирана е и Документацията за участие в Раздел:
- Критерии за оценка на офертите: на стр. 8; 9 и 10. Да се чете: "предложената от участника концепция предвижда използване на радиочестота и е приложено валидно разрешение издадено от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронните съобщения и/или договор с мобилен оператор за предоставяне на услуга "Пренос на данни".
- Списък на охранителните постове по обекти:
стр. 15 - Да се чете: Обекти Пристанище Варна - изток: Сектор № 2 денонощен режим - 2 бр.; Сектор № 3 денонощен режим - 1 бр.; Сектор № 6 (паркинг) - зад. точка в обход; Сектор № 7 денонощен режим - 2 бр.; Сектор № 10 зад. точка в обход. Обекти Пристанище Варна - запад: Сектор № 2 денонощен режим - 2 бр.; Сектор № 5 зад. точка в обход.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва