Деловодна информация
01547
156 11/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/03/2019 (дд/мм/гггг)
01547-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мария Топчиева +359 52692357
zop@port-varna.bg +359 52632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders?d=592
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД ОП-01-19
79710000      
Услуги

Сключване на договор, за срок от 5 (пет) години, за възлагане на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79710000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна - изток и пристанище Варна - запад

Сключване на договор, за срок от 5 (пет) години, за възлагане на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
7500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗЧОД.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да притежават общ оборот и специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (охранителни услуги), изчислени на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години.
2. Застраховка „Обща гражданска отговорност“


Общ оборот от 10 000 000 лв. без ДДС и специфичен оборот от 7 000 000 лв. без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък с извършени охранителни услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Квалифицирани специалисти, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, за контрола по качеството и за поддържането на технически системи за сигурност, в който е посочена професионалната им компетентност.
3.Разполагат/имат на разположение необходимите технически средства за изпълнение на поръчката - огнестрелно оръжие и транспортни средства.
4.Валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015, съгласно европейските стандарти или еквивалент.


1. Наличие на поне 2 (две) услуги на стратегически обекти с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.
2. 100 (сто) охранители и поне 2 (двама) ръководители охрана към момента на подаване на заявлението;
2 (двама) служители, които да са преминали обучение и притежават сертификат за „Превенция и противодействие на тероризма“;
2 (двама) служители - квалифицирани специалисти, които да имат петгодишен опит в охраняването и поддържането на технически системи за сигурност в стратегически обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката;
1 (един) служител - квалифициран специалист, който да притежава Сертификат/ удостоверение по Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS code).
3. 10 бр. късоцевно огнестрелно оръжие, 2 бр. дългоцевно огнестрелно оръжие и 2 бр. МПС.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В случай че участник не представи документ по настоящия раздел или представи документ, който не отговаря на поставените изисквания или на разпоредбите на ЗОП, респ. ППЗОП, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 54, чл. 55, чл. 72 и/или чл. 107 от ЗОП, при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 - ал. 13 от ППЗОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за добро изпълнение на поръчката, непосредствено преди сключване на договора, общо в размер на 3 % от стойността й.
2.Гаранцията се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока на договора.
III.1.7)
Възложителят извършва заплащане чрез директен банков превод в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, подписан месечен двустранен приемно - предавателен протокол и издадена фактура.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателна зала на ет. 1 в Административна сграда Пристанище Варна ЕАД

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, могат да присъстват при отварянето на офертите на публичната част от заседанията на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение на договора (парична, или банкова или застраховка). Парични гаранции се внасят по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.
2. Документи, в съответствие с изискванията на чл. 112 от ЗОП - удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
Представени документи от Изпълнителя:
1. Удостоверяване на съответствието с критериите за подбор:
1.1. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически, или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗЧОД;
1.2. Удостоверения за добро изпълнение от съответните Възложители за наличие на поне 2 (две) изпълнени услуги с предмет идентичен, или сходен с предмета на поръчката, или други аналогични документи, доказващи изпълнението;
1.3. Копие на валидна застрахователна полица „Обща гражданска отговорност“;
1.4. Копие на Сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, съгласно европейските стандарти или еквивалент;
1.5. Списък на техническите лица. Списъкът следва да съдържа детайлна информация относно притежавания опит, както и информация за документи удостоверяващи правото на лицата по критериите за подбор.
2. Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Свидетелства за съдимост на всички представляващи.
3. Удостоверение от Главна инспекция по труда по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП (в хипотезите на приложимост).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва