Деловодна информация
01131
435 23/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
01131-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

“В и К” ООД-Димитровград 836005135
ул. „Захари Зограф” № 36
Димитровград BG422 6400 България
Васил Василев +359 039161873
vikdg@dimitrovgrad.com +359 039161874

Интернет адрес/и

www.vikdg.com

http://vikdg.com/profile.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://vikdg.com/profile.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград
09310000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка: “Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh.
Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Територията на действие на"ВиК" ООД, Димитровград

Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
580000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент документ за срока на действие на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за финансово-икономическо състояние.

Възложителят не поставя изисквания за финансово-икономическо състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент документ за срока на действие на договора. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители, изисканата Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група”, се представя за всеки от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностит. Ако валидността на лицензията изтича по време на действие на договора, изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за продължаване или обновяване на валидността или получаване на нова лицензия. Ако изпълнителят не направи това, по негова вина договорът се разваля по реда на ЗЗД. 2. Участникът да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета на поръчката.Под сходни се разбира доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група. 3. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 2 / две/ дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите. 4. Участникът трябва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя- on line. 5. Участникът трябва да разполага с опит като координатор на балансираща група. При поискване от възложителя се предоставя информация (списък декларация ) за броя на членовете в балансиращата група на учстника , с консумация равна или близка до консумацията на ел.енергия на възложителя.

1. Участникът трябва да притежава валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент документ за срока на действие на договора. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители, изисканата Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група”, се представя за всеки от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностит. Ако валидността на лицензията изтича по време на действие на договора, изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за продължаване или обновяване на валидността или получаване на нова лицензия. Ако изпълнителят не направи това, по негова вина договорът се разваля по реда на ЗЗД. 2. Участникът да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета на поръчката.Под сходни се разбира доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група. 3. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 2 / две/ дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите. 4. Участникът трябва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя- on line. 5. Участникът трябва да разполага с опит като координатор на балансираща група. При поискване от възложителя се предоставя информация (списък декларация ) за броя на членовете в балансиращата група на учстника , с консумация равна или близка до консумацията на ел.енергия на възложителя.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Съгласно посочените в документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на поръчката или 11 600.00 /единадесет хиляди/ лева.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: - Парична сума по сметка на Възложителя - банкова сметка на „В и К” ООД, Димитровград: Банка ДСК – ФЦ Димитровград, BIG: STSABGSF, IBAN: BG66STSA93000007080678. - Банкова гаранция в полза на Възложителя - същата трябва да бъде неотменима и безусловна, -Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участниците. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.
III.1.7)
Финансиране на обществената поръчка ще се осъществява със собствени средства чрез отложено плащане по банков път в срока посочен от избраният изпълнител, но не по кратък от тридесет дни.
III.1.8)
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на “В и К“ ООД Димитровград, ул. ”Захари Зограф” № 36 от 11:00 ч., стая № 5 „Гл.инженер”

Отварянето на подадените документи за участие в обществена поръчка е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва