Деловодна информация
01558БДЖ - Товарни превози ЕООД
01-23-11-1 23/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
01558-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Товарни превози ЕООД 175403856
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Антония Веселинова- по документацията и Вероника Кузманова-по техническата +359 882513789/ +359 884495039
antoniya.veselinova@cargobdz.bg +359 29877983

Интернет адрес/и

http://bdzcargo.bdz.bg/bg

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rabotni-obuvki-praho-i-iskrozashtitni-za-pravoimashtiia-personal-na-bdj-tovarni.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ”
18830000      
Доставки

„Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”. Изискванията към видовете обувки са подробно описани в документацията за участие. Доставката ще се извърши по заявка на Възложителя.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG421
BG32

ПТП София; ПТП Пловдив; ПТП Г. Оряховица

„Доставка на работни обувки – прахо-, и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ”
За работни обувки, половинки - дамски и мъжки – прахо-защитни: конструкция - Конструкцията на този вид обувки е тип „половинки” , категория О2 съгласно БДС EN ISO 20347-2012 – Лични предпазни средства,съгласно Технически и експлоатационни характеристики и спецификация - Приложение №1;
2)За работни обувки за заварчици - искро и огнезащитни.Конструкцията на този вид обувки е тип „кубинка” , категория S3 (обезопасяващи), съгласно БДС EN ISO 20345-2011 – Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки с обезопасяващо метално бомбе и защитна метална противопробождаща пластина на ходилото,съгласно Технически и експлоатационни характеристики и спецификация - Приложение №1. Необходимо количество за работни обувки ,половинки, мъжки и дамски -2 700 бр.Необходимо количество работни обувки за заварчици - искро и огнезащитни 54 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
191629.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на оферта, дейности за доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката. Участникът следва да е изпълнил най- малко един договор за доставка /годишно, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под доставки, които са сходни с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбират доставки на работни обувки – прахо и искрозащитни.
Участникът удостоверява съответствието с това изискване в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности”, „За поръчки за доставки: Извършени доставки от конкретен вид” от еЕЕДОП, попълвайки списък на доставките с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, следва да представи на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, доказателство за извършена доставка, под формата на удостоверение (или еквивалентен документ) или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
2. Предлаганите от участника стоки следва да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за типа работни обувки, половинки и работни обувки за заварчици – искро и огнезащитни.
Участникът доказва съответствието с това изискване като попълва Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „За поръчки за доставки, сертификати за контрол на качеството” от еЕЕДОП.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител следва да представи на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП заверени от него копия на сертификати, издадени от от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за типа обувки – половинки и обувки за заварчици.
3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания.
Участникът доказва съответствието с това изискване като попълва част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, „сертификати от независимии органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност на хора с увреждания” от еЕЕДОП.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, следва да представи на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП заверено от него копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката.
4. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
Участникът доказва съответствието с това изискване като попълва част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, „Сертификати от независимии органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление” от еЕЕДОП.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, следва да представи на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП заверено от него копие на сертификат за внедрена система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и, с обхват на сертификация предмета на поръчката.
Сертификатите по т. 3 и 4 следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

При разглеждане на офертите се прилага чл.181, ал.2 от ЗОП.
1.Възложителите отстраняват участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Информацията относно личното състояние се посочва в Част III: Основания за изключване, Раздели А, Б, В и Г от еЕЕДОП. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл.40 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, а основанията по чл.54, ал.1, т.3, т.5, т.6 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП се отнасят за представляващия участника.
При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т.1, съответният участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност (чл.56, ал.1 от ЗОП). Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл.45, ал.2 ППЗОП.
Продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % (пет на сто)стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми:
-парична сума (по банкова сметка на възложителя, която ще бъде посочена в уведомителното писмо с приложеното решение за определяне на изпълнител);
- безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от съответния възложител, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на съответната гаранция за изпълнение на договора му, без да е необходимо съответният възложител да обосновава и доказва претенцията си и със срок на валидност за целия срок на действие на договора му плюс 30 (тридесет) дни;3.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
1. Условия на финансиране: със собствени средства.
2. Условия и начини на плащане: съгласно раздел II от проекта на договора (Приложение № 3 от документацията за участие)
III.1.8)
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срок за изпълнение след подадена писмена заявка - не повече от 30 /тридесет/ календарни дни.Доставката е на една партида за цялото количество по договора до посочените адреси от Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Иван Вазов № 3 , "БДЖ- Товарни превози" ЕООД

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата.Документът за упълномощаване,оригинал или заверено копие,се предоставя на комисията.За заверен документ се счита този,в/у копието на който е записано"вярно с оригинала“ с подпис и печат.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Други основания за отстраняване:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато са налице изключения по чл.4 от закона;
2.Наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, между участниците в процедурата (чл. 107, т.4 от ЗОП);
3.Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, участникът следва да декларира в Част III., буква „Г“ от еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване”, отбелязвайки отговор „Не”. При отговор „Да” участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство, като при приложими изключения по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се посочва конкретното изключение.
4.Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор (в т.ч. по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП) или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;
5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) Предварително обявените условия на поръчката;
б) Правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.
6.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора - Приложение № 3.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва