Деловодна информация
00856
2081 16/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00856-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари №3
Търговище BG334 7700 България
Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181016kHtS829168


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181016kHtS829168
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, втори етаж, отдел „Деловодство“
Търговище BG334 7700 България
Николинка Белчева +359 60162075
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181016kHtS829168

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово.
30199770      
Услуги

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово по Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
Общият брой на работниците и служителите при "В и К" ООД Търговище, имащи право на ваучери за храна е 330 /чийто брой търпи промяна/, за период от 12 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на общини:Търговище, Омуртаг,Антоново и Попово,както и на територията на Република България, в търговските обекти с които Изпълнителят има сключени договори за обслужване на ползватели.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово.Общият брой на работниците и служителите при "В и К" ООД Търговище, имащи право на ваучери за храна е 330 /чийто брой търпи промяна/, за период от 12 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно.Общата годишна прогнозна стойност на ваучерите за храна възлиза на 237 600.00 лева /чиято стойност ще се променя според общия брой на работниците/, като отпечатването и предоставянето им се извършва периодично по преценка на възложителя, ежемесечно по заявка, при следните задължителни условия от страна на Възложителя: Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1, 2, 5 и 10 лева, във формат - книжка. Планираното количество на ваучерите е както следва:- 3 300 /три хиляди и триста/ броя ваучери за месец;- 39 600 /тридесет и девет хиляди и шестстотин/ броя ваучери за 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
237900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
1.1. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, а за чуждестранни лица – аналогично съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Участниците декларират съответствието с горепосочените критерии за подбор чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност” в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП/.
Документи за доказване:
1.1. Валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда на Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор – заверено копие или еквивалентни документи, издадени от органи, установени в други държави членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участниците следва да отговарят на условията по чл.10,ал.1 от ЗОП и на всички поставените от Възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние,критериите за подбор,техническото и ценово предложение. За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54,ал.1, други основанията за отстраняване по чл.107, т.1-4 от ЗОП, както и специфичните основания за изключване. Участник,за когото са налице основание по чл.54,ал.1 от ЗОП,има право да представи доказателства,в съответствие с чл.56,ал.1,т.1-4 от ЗОП,че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Oпределеният изпълнител предоставя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 3 % от стойността му.
2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
2.1. парична сума:
- чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:
Банка: ЦКБ-клон Търговище
IBAN: BG 19CECB97901019658700
BIC: CECBBGSF
– в брой внесени в касата на дружеството
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.
III.1.7)
Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията в проекта на договор - Раздел III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, публикувана в горепосочения адрес на Профила на купувача в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Октомври 2019г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всички изисквания и условия на Възложителя са подробно описани в документацията, публикувана в горепосочения адрес на Профила на купувача в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, съответствието с критериите за подбор, както и липсата на специфичните основания за изключване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),който задължително е в електронен вид -Образец№1.
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя - Образец №2. Неразделна част от Техническото предложение на участника е списък на търговските обекти с които има сключени договори за обслужване с доставчици приемащи ваучерите за храна на територията на общини: Търговище, Омуртаг,Антоново и Попово, както и на територията на Република България.
Ценовото предложение - Образец №3, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва