Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2018-4873 09/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
09/10/2018 (дд/мм/гггг)
01389-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Димитър Атанасов +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2018/dostavka-na-rezervni-chasti-i-materiali-za-remont-na-avtobusite-na-gradski-transport-ead-gr.-varna-po-10-obosobeni-pozicii


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com/2018/dostavka-na-rezervni-chasti-i-materiali-za-remont-na-avtobusite-na-gradski-transport-ead-gr.-varna-po-10-obosobeni-pozicii
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции 01389-2016-0007
34300000      
Доставки

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, ко
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
1804000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
270000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части за автоматични скоростни кутии за автобуси - марки „VOITH” модел ,,864.3”, “ZF” модел “4HP 500” и “VOITH” модел ,,864.5/DIWA 5” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34321200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
450000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на лагери за автомобили 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на филтри за автомобили 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42913000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
354000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2) Описание 1

Доставка на семеринги 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на автомобилни ремъци 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на боя и бояджийски материали 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други материали, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на крепежни елементи за автобуси 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други материали за съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на метални профили 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44334000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. варна, ул. Тролена № 48

Касае се за доставка чрез покупка на материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В случай на възникнала необходимост от доставки на материали, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други материали от каталог на Изпълнителя, които не са включени в спецификацията, при единична стойност, от която се приспада търговска отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта, но не по-ниска от 5 %.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Tова изискване се отнася само за участници, които ще кандидатстват за Обособена позиция № 5 - ,,Доставка на филтри за автомобили” на обществената поръчка и са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания:
1. Участникът следва да е регистриран в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания по чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на хора с увреждания, с включен предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания: Доставка на въздушни и/или газови и/или маслени и/или бензинови филтри и/или филтри за засмукване на въздух, или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз.
Деклариране (доказване) на съответствието с поставения критерий за подбор: При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор само като попълват изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, точка 1) от е-ЕЕДОП, като като изрично посочват номера, под който са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания, уеб адрес, орган или служба, издаваща документа и точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор, се представя заверено за вярност копие на валидно Удостоверение за регистрация в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания по чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на хора с увреждания, с включен предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания: Доставка на въздушни и/или газови и/или маслени и/или бензинови филтри и/или филтри за засмукване на въздух.
Участници - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени, а при подписване на договор, правоспособността им следва да бъде регистрирана в Р България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят поставя условие, за всяка отделна обособена позиция участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата на поръчката, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на баз годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години.
На основание чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, документите, с които се доказва изискването са: 1. Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. Справка за общия оборот и/или за оборота попадащ в обхвата на поръчката.
Забележка: В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, което не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, изброеното по-горе изискване се прилага за обединението/сдужението/консорциума като цяло, тоест отделните участници в обединението може да не отговарят на посочените финансови изисквания, но общо техните възможности трябва да съответстват на тези изисквания в зависимост от обособените позиции, за които участника участва.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях се прилагат съобразно дела на тяхното участие, съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП.


В зависимост от това за коя/кои позиции участника участва, всеки кандидат/участник да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, а именно: - доставка на резервни части и материали за ремонт на автомобили, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.), както следва:
- За Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” – общ оборот - не по малко от 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” - общ оборот - не по малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автоматични скоростни кутии за автобуси - марки „VOITH” модел ,,864.3”, “ZF” модел “4HP 500” и “VOITH” модел ,,864.5/DIWA 5” - общ оборот - не по малко от 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 4 – Доставка на лагери за автомобили - общ оборот - не по малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 5 – Доставка на филтри за автомобили - общ оборот - не по малко от 320 000 (триста и двадесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 300 000 (триста хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 6 – Доставка на семеринги - общ оборот - не по малко от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 7 – Доставка на автомобилни ремъци - общ оборот - не по малко от 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 8 – Доставка на боя и бояджийски материали - общ оборот - не по малко от 8 000 (осем хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 9 – Доставка на крепежни елементи за автобуси - общ обо-рот - не по малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС;
- Обособена позиция № 10 - Доставка на метални профили - общ оборот - не по малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка - не по малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС;
Документи, с които се доказва изискването:
Декларирания от участника оборот от доставки, сходни* (попадащ в обхвата на об-щественатат поръчка) с предмета на поръчката, се доказва документално със заверени копия от Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2015г., 2016г. и 2017г.), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) и/или с други подмходящи документи, съгласно чл.62, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП за общия оборот от
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. В зависимост от това за коя/колко обособени позиции кандидатства, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 години, от датата на подаване на офертата.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 години, от датата на подаване на офертата.
Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности !!!
Доказва се с представяне на Списък на доставките/продажбите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка.
2. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с техническо оборудване, съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката.
Доказва се с представяне на Декларация за техническите средства за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, че ще бъдат на разположение на участника през целия срок на изпълнение на поръчката, ако са наети.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Към всеки участник в процедурата ще бъдат прилагани посочените в тръжната документация критерии за подбор, а именно: Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: !!! Tова изискване се отнася само за участници, които ще кандидатстват за Обособена позиция № 5 - ,,Доставка на филтри за автомобили” на обществената поръчка и са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Покриването на Критериите е задължение на участниците, които следва да докажат изпълнението им. Правилата за избор на изпълнител на обществената поръчка са подробно описаните в ЗОП и ППЗОП.Критерий за възлагане на поръчката е ,,Оптимално съотношение качество/цена" със следните показатели: 1. ,,ПРЕДЛОЖЕНА ОБЩА ЦЕНА” – ,,Тц”. Максимум 70 точки. 2. ,,СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ” – ,,Тд”. Максимум 20точки. 3. ,,СРОК ЗА ПОДМЯНА НА ДЕФЕКТНИ/РАЗЛИЧНИ ОТ ЗАЯВЕНИТЕ/ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ” – ,,Тп”. Максимум 10 точки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител за съответната обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС, за всяка една обособена позиция отделно.
III.1.7)
Финансовите условия и начина на плащане са съгласно условията на Договора/ите за изпълнение на поръчката. Финансирането се извършва със средства на Възложителя.
III.1.8)
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


ВАЖНО : Обособена позиция № 5 – Доставка на филтри за автомобили.
Обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания!!!
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48.

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
Възложителят може да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание т.1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва