Деловодна информация
01158Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-19 19/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предпирятие Пристанищна инфраструктура - Главно управление 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Пенчо Петков +359 28079999/+359 82818994
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/257


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/257
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА PCS МЕЖДУ РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
79421200      
Услуги

В качеството си на партньор по Проект DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ има задължението в рамките на дейност 5.3. „Разработване на проект“ да извърши проучване на възможностите за финансиране на предварително избран проект.
Целта на поръчката е Възложителят да получи проектно предложение, което, при наличието на подходящи условия за финансиране, да послужи за кандидатстване за финансиране на проект с предмет: „Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на Port Community system (PCS) между речните пристанища с национално значение”. Проектното предложение следва да е качествено изготвено и окомплектовано в необходимия обем и съдържание, на български и английски език. В обхвата на поръчката се включва изпълнението на две дейности.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79421200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”: гр. София – 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, където се предава изготвеното проектно предложение

В качеството си на партньор по Проект DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ има задължението в рамките на дейност 5.3. „Разработване на проект“ да извърши проучване на възможностите за финансиране на предварително избран проект.
Целта на поръчката е Възложителят да получи проектно предложение, което, при наличието на подходящи условия за финансиране, да послужи за кандидатстване за финансиране на проект с предмет: „Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на Port Community system (PCS) между речните пристанища с национално значение”. Проектното предложение следва да е качествено изготвено и окомплектовано в необходимия обем и съдържание, на български и английски език.
В обхвата на поръчката се включва изпълнението на следните дейности:
Дейност 1 - Събиране на данни и извършване всички необходими проучвания за подготовка на проектното предложение за проект: „Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на PCS между речните пристанища с национално значение” и Дейност 2 - Изготвяне на проектното предложение. В рамките на тази дейност консултантът следва да анализира и обобщи резултатите от извършените проучвания и събраните данни и да представи на Възложителя изготвените документи, оформени и със съдържание, съгласно посоченото в Част II Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
78000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г.

Пълното наименование на Проекта е: Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
За доказване на посоченото изискване, при подаване на офертата, участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата (включително образование, специалност, както и №, дата и издател на документите, доказващи професионалната им квалификация, данни за професионалния опит на лицата, в съответствие с поставените от възложителя изисквания: заемани позиции, длъжности или функции, организации, в които е придобит; конкретни проекти или дейности, при изпълнението на които съответният експерт е участвал, позицията, длъжността и функциите му в тези проекти/при изпълнението на дейностите, продължителност на изпълнението им) в т. 6, б. „а“, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП за доказване на посоченото изискване участниците следва да представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата (включително образование, специалност, както и №, дата и издател на документите, доказващи професионалната им квалификация, данни за професионалния опит на лицата, в съответствие с поставените от възложителя изисквания: заемани позиции, длъжности или функции, организации, в които е придобит; конкретни проекти или дейности, при изпълнението на които съответният експерт е участвал, позицията, длъжността и функциите му в тези проекти/при изпълнението на дейностите, продължителност на изпълнението им).
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуален Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата, посочени в Списъка от ЕЕДОП.


Персоналът да включва като минимум следния екип от експерти:
1. Експерт, който има висше образование в областта на техническите или икономическите науки и професионален опит в изготвянето на поне един анализ, доклад или друга разработка в областта на водния транспорт, или участие в екип за изпълнение на поне един проект в областта на експлоатация на пристанищата.
2. Експерт, който има професионален опит в изготвянето на поне едно проектно предложение за кандидатстване за финансиране, което предложение да е в областта на разработването или внедряването на информационни технологии или в областта на инфраструктурните обекти.
3. Експерт, който има висше образование в областта на икономиката, финансите или друга еквивалентна стопанска специалност и има професионален опит в изготвянето или оценката на финансово-икономически анализи или на анализи разходи – ползи за инфраструктурни проекти или за проекти за разработването или внедряването на информационни технологии.
4. Експерт, който има висше образование в областта на информатиката или друга еквивалентна специалност и професионален опит в поне един IT проект за изграждане или внедряване на информационни системи, включващ и интегриране с други системи.
5. Експерт, който има висше юридическо образование и професионален опит по специалността поне една година, включващ опит в прилагането на нормативната уредба в областта на речния транспорт или в областта на пристанищните дейности.
Участниците могат да включат по своя преценка в екипа си и други експерти с подходяща квалификация и опит с цел качественото и своевременно изпълнение на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Избраният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на договора без ДДС.
Изпълнителят сам избира формите на гаранцията, която се предоставя в една от следните форми:
- парична сума;
-банкова гаранция;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията, на които трябва да отговарят гаранцията, сроковете и условията за освобождаването или усвояването й са уредени в чл. 111 ЗОП, в раздел IX "Гаранция" от Част І. "Указания за подготовка на офертите" и в чл. 12-23, раздел IV. "Гаранция за изпълнение" от Част IV "Проект на договор" от документацията за поръчката.
III.1.7)
Възложителя ще заплати на изпълнителя цената по договора, както следва:
-междинно плащане в размер на 40% (четиридесет на сто) от Цената по договора – в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от предаване и приемане на проектното предложение;
-окончателно плащане в размер до остатъка от Цената - в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора.
Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, след представяне на фактура от Изпълнителя.
Схемата на плащанията е описана в раздел I "Обща част" от Част І. "Указания за подготовка на офертите". Подробно сроковете, документите и условията за извършване на плащанията са уредени в Част IV "Проект на договор" от документацията за поръчката.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение/актът за учредяване да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в него (вкл. задължението им да не извършват промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен с цел да се докаже съответствие с изискванията към лично състояние или с критериите за подбор, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката (може да е и в отделен/обособен документ) и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението на поръчката са уредени в Част II "Техническа спецификация" и в Част IV "Проект на договор" от документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/10/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет. 4, заседателна зала - ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, както следва:
- обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията участие в престъпна организация (чл. 321 и чл. 321а НК), корупция (чл. 301-307 НК), измама (чл. 209-213 НК), терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности (чл. 108а, ал. 1 НК), изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253-253б и чл. 108а, ал. 2 НК), детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а-159г НК), както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел А;
- обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 172, чл. 255б и чл. 352-353е НК, както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел В,
- обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата относно установено с влезло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен - в раздел Г,
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - в раздел Б;
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 ЗОП (с изключение на тези, които се декларират в р. Г) - в раздел В.
2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое от изключенията по чл. 4 от горепосочения закон.
3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.За целите на настоящата поръчка „висша публична длъжност“ е такава по смисъла на чл. 6, ал. 1 и § 2, ал. 1, т. 3 от ДР на ЗПНКОНПИ.
Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от 60 календарни дни;
- участник, предложил цена, надвишаваща определената прогнозна стойност на поръчката;
- участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 198 и чл. 197, т. 4 във връзка с чл. 179 ЗОП жалба може да подаде всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок от изтичане на седемдневния срок от публикуването на обявлението за обществената поръчка.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва