Деловодна информация
01158
05-05-5#2 31/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 56876880
office.bourgas@bgports.bg +359 56876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/256


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/256
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект: СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м. Пристанище Бургас
71521000      
Услуги

Предмета на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5, от ЗУТ и упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнението на СМР съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията за обект "СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м. Пристанище Бургас”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанищен терминал Бургас – Изток 1, ПИ с идентификатор 07079.618.1019, 07079.618.1021, 07079.618.1025, по плана на гр. Бургас

Предмета на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5, от ЗУТ и упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнението на СМР съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията за обект "СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м. Пристанище Бургас”
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на доклада (С1)    25
Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт (С2)    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
80000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ, или Удостоверение/документ за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, или еквивалентен.
*Дейностите като консултант по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, като застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, в случай, че същата изтече по време на действие на договора, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица, наети по договори, различни от трудовоправни отношения, които ще изпълняват оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор, декларация относно застраховката по чл.171 от ЗУТ следва да се представи за всеки един от експертите по отделно.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (номер на полицата и валидност)!


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, като застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, в случай, че същата изтече по време на действие на договора, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица, наети по договори, различни от трудовоправни отношения, които ще изпълняват оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор, декларация относно застраховката по чл.171 от ЗУТ следва да се представи за всеки един от експертите по отделно.
Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.3, т.1 и ал.4, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор.


1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката да се разбира извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на паркови зони, включващи минимум: изграждане на паркинги, велоалей, пешеходни алей, улично или парково осветление, озеленяване.
При подаване на оферта участниците попълват само съответните точки в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В!
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга/и;
2.Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (номер, валидност, обхват)!
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи копие от сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Плащанията по договора ще се извършват, както следва: 1. Първото плащане се извършва в 30-дневен срок въз основа на приемо-предавателен протокол за приемане на изготвените оценки за съответствие на инвестиционния проект и КДОС, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадено Разрешение за строеж и фактура за дължимата сума в размер на (….сума…цифром и словом) за съответната дейност по чл.5, ал.1, т.1, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Междинното плащане се извършва в 30-дневен срок въз основа на подписан Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка за обекта и фактура за дължимата сума в размер на (….сума…цифром и словом), явяваща се 50 % (петдесет на сто) за съответната дейност по чл.5, ал.1, т.2, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Окончателното плащане се извършва в 30 дневен срок след издаване на Разрешение за ползване и документите, описани в чл.6 т.3 от Договора за изпълнение
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/09/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1., в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;5. е установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен; 8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва