Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2018-4722 27/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
01389-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/dostavka-na-akumulatorni-baterii-akumulatori-razdelena-na-2-obosobeni-pozicii


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори)”, разделена на 2 обособени позиции
31400000      
Доставки

"Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори)" съответстващи на Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие, разделена на 2 обособени позиции: ОП № 1 „Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за автобуси, закупени по проект BG161PO001-1.5.03-0002 Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие " 2007-2013г. - доставката на акумулатори по ОП № 1 следва да е съпроводена освен с оригинална фактура за сумата на доставката и с писменно одобрение от Solaris Bus& Coach S.A., че доставените акумулатори могат да бъдат използвани в гаранционни автобуси Solaris Urbino 12, 18 и 12 CNG. ОП № 2 „Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за моторни превозни средства, собственост на Възложителя”
За всички доставени акумулатори по обществената поръчка Изпълнителя следва да представи сертификати от производителя,че същия е сертифициран по ISO 9001:2008, съвместно ISO/TS 16949:2009 (ако Изпълнителят не е производител на акумулаторите).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за автобуси, закупени по проект BG161PO001-1.5.03-0002 Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие " 2007-2013г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. „Тролейна" 48.

Доставка, чрез покупка, на акумулаторни батерии (акумулатори), съответстващи на Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие. Приемането и предаването на акумулаторните батерии по всяка една заявка се извършва с приемо – предавателен протокол, подписан без забележки от двете страни, в два екземпляра, съпроводен с оригинална фактура за сумата на доставката на съответния брой акумулатори, в която са посочени задължителните реквизити по чл. 114 от ЗДДС и № на договора за възлагане на обществената поръчка и писменно одобрение от Solaris Bus& Coach S.A., че доставените акумулатори могат да бъдат използвани в гаранционни автобуси Solaris Urbino 12, 18 и 12 CNG. При сключване на договора Изпълнителя следва да представи документи от производителя, с които се потвърждават предложените гаранционни срокове и техническите параметри по отношение на стартов ток /А/ и капацитет по ЕН 50342-1:2006 на предложените акумулаторни батерии (в случай, че Изпълнителят не е производител на акумулаторите). Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане без забележки на доставките. При изпълнение на договора, Възложителя няма задължение да заяви, съответно да заплати, от всички видове акумулаторни батерии по обособената позиция. При изпълнение на договора, Възложителя може да заявява различни по вид батерии от посочени в Техническата спецификация, до размера на максималната стойност на договора, която не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка (в дни)    25 т.
Срок за отстраняване на рекламация (в дни)    15 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
141000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за моторни превозни средства, собственост на Възложителя” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.

Доставка, чрез покупка, на акумулаторни батерии (акумулатори), собственост на Възложителя, съответстващи на Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие. Приемането и предаването на акумулаторните батерии по всяка една заявка се извършва с приемо – предавателен протокол, подписан без забележки от двете страни, в два екземпляра, съпроводен с оригинална фактура за сумата на доставката на съответния брой акумулатори, в която са посочени задължителните реквизити по чл. 114 от ЗДДС и № на договора за възлагане на обществената поръчка. При сключване на договора Изпълнителя следва да представи документи от производителя, с които се потвърждават предложените гаранционни срокове и техническите параметри по отношение на стартов ток /А/ и капацитет по ЕН 50342-1:2006 на предложените акумулаторни батерии (в случай, че Изпълнителят не е производител на акумулаторите). Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане без забележки на доставките. При изпълнение на договора, Възложителя няма задължение да заяви, съответно да заплати, от всички видове акумулаторни батерии по обособената позиция. При изпълнение на договора, Възложителя може да заявява различни по вид батерии от посочени в Техническата спецификация, до размера на максималната стойност на договора, която не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка (в дни)    25
Срок за отстраняване на рекламация (в дни)    15
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
27000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да имат опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбира доставка на акумулаторни батерии (акумулатори). Преди сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

1. Участниците следва да са изпълнили поне 2 (две) дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три)години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в Документацията за участие.
2. Основанията за отстраняване на участници, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7, чл.55, ал.1, т.1, чл.101, ал.11 и чл.107 от ЗОП са описани в Раздел IV "Изисквания към участниците" от Документацията за участие.
3. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото е/са налице някое/някои от специфичните национални основания за отстраняване, посочени в т.9.1. – т.9.6. от Раздел IV „Изисквания към участниците” от Документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му, без включен ДДС, за всяка от обособените позиции. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна, неотменяема, със срок на валидност минимум 30 дни след крайния срок на договора. В случай, че се представя застраховка - валидната застрахователна полица, покриваща единствено рискове свързани с реализацията на конкретния договор, не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. Без значение формата под която се представя/внася гаранцията за изпълнение на договора, в съответния документ изрично се посочва предметът на обществената поръчка.
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Плащането се извършва в лева, по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в 30 – дневен срок, от получаването на всяка доставка, след представяне на оригинална фактура за сумата на доставката на съответния брой акумулатори, в която са посочени задължителните реквизити по чл. 114 от ЗДДС и № на договора за възлагане на обществената поръчка, двустранен приемо - предавателен протокол, подписан без забележки от двете страни, в два екземпляра, както и писменно одобрение от Solaris Bus& Coach S.A., че доставените акумулатори могат да бъдат използвани в гаранционни автобуси Solaris Urbino 12, 18 и 12 CNG (само за доставените акумулатори по Обособена позиция № 1).
III.1.8)
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/09/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Офертите се представят в сградата на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна,ул. Тролейна № 48, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12ч. и от 12:30 до 16:30ч., до 17.09.2018г. (включително).
2. Срок на изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на сключването на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.
3. Предложения, които не са обезпечени с гаранция за участие или гаранцията за участие не е на името на участника или не отговарят на изискванията на Възложителя, ще се отхвърлят от Възложителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
4. Съгласно чл.67, ал.1 ЗОП при подаване на оферта участникът само декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. ЕЕДОП се представя задължнително в електронен вид. В тази връзка на Профила на купувача на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна, към съответното електронно досие на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се подписва цифрово. ЕЕДОП се представя на подходящ оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. По посочения начин ЕЕДОП се представя (ако е приложимо) за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за обединението - участник, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
5. Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва