Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-17 23/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход No 69, ет.4
София BG411 1574 България
д-р инж. Златко Кузманов - директор СпД РКТ - Черно море +359 28079999 / +359 52687988
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/252


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/252
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море”
45231600      
Строителство

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта,включително и: Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли); Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения; Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а; Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект; Изготвяне на линеен график за всички видове дейности; Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на ЗУТ; Авторски надзор по време на строителството.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна и обхваща: част от плана на 8-и подрайон на кметство „Одесос”; част от пристанищен терминал Варна Изток ; част от плана на Естакада северен пътен възел, Аспарухов мост, кв. Аспарухово.

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта, съобразно действащата Наредба 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , включително и:
- Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли);
- Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения, но не по-малко от части „Електро-слаботокови инсталации“, „Конструкции“ с включен технически контрол по част Конструкции, „Геодезия“, „Пожарна безопасност“ и „Временна организация на движението“;
- Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а – Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура, съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно части „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“;
- При изпълнението на проектите да се спазват изискванията за задължителен минимален обхват, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Всяка от проектните части да съдържа обяснителна записка с проектно решение и технология на изпълнение, спецификация на вложените материали, работни детайли, подробна количествена сметка и чертежи в подходящи мащаби;
- Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект;
- Изготвяне на линеен график за всички видове дейности по изпълнение на поръчката;
- При необходимост да бъде изготвена екзекутивна документация на строежа за всяка СМР, съставляваща част от него, която се отклонява от одобрените инвестиционни проекти;
- Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване живота и здравето на хората на строителната площадка;
- Авторски надзор по време на строителството за целия период на договора до въвеждане в експлоатация;
- Изготвяне на всички необходими актове съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на строежа в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, за категория строежи, съответстваща на предмета на поръчката - четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж“ от ЗУТ.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците попълват данните за регистрацията си (№ на удостоверение, категория строежи или видове СМР, за които е вписан, срок на валидност на талона) в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя актуално удостоверение от Камарата на строителите в България, придружено с валиден талон или еквивалентни документи.
Когато съгласно офертата на избрания изпълнител възложените работи ще се изпълняват от чуждестранно лице, преди започване реалното изпълнение на договора, чуждестранното лице следва да получи временна или еднократна регистрация в Централния професионален регистър на строителя по реда, предвиден в Закона за Камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбират дейности по проектиране (независимо от фазата на проектиране) и/или СМР и/или инженеринг на обекти от телекомуникационната оптична кабелна инфраструктура или отделни оптични телекомуникационни кабелни мрежи.
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за категорията строителство.
За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „Б” в ЕЕДОП справка за специализирания оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 62, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗОП.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, с покритие минималната застрахователна сума за този вид проектиране и строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за категорията строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил проектиране, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За доказване на посоченото изискване, участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП списък на изпълненото проектиране с посочване на стойността, вида и обема на проектирането, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуален списък на изпълненото проектиране, идентично или сходно с това на поръчката, заедно с удостоверения за добро изпълнение съгласно списъка в ЕЕДОП, които съдържат стойността, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Участникът следва да е изпълнил СМР (строително-монтажни работи) и/или инженеринг, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. За доказване на посоченото изискване, участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП списък на изпълненото строителство с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуален списък на изпълненото строителство, идентично или сходно с това на поръчката, заедно с удостоверения за добро изпълнение съгласно списъка в ЕЕДОП, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. За доказване на посоченото изискване, участниците представят чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който подробно е описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал).
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя актуален документ по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на предложения с ЕЕДОП персонал и ръководен състав с изискванията на възложителя.
Участниците следва да разполагат със:
- внедренa системa за управление на кчеството съгласно изискванията на стандарти ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки;
- внедрена система за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарти ЕN ISO 14001:2004 или ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки.
За доказване на посочените изисквания, участниците попълват Част IV Критерии за подбор, раздел „Г” в ЕЕДОП като посочват №, издател, обхват и срок на валидност на притежаваните от тях сертификати или еквивалентни документи. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя валиден сертификат ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, както и ЕN ISO 14001:2004 или ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издадени от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентните документи.


1. Под „ проектиране с предмет и обем сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира извършването на дейности по проектиране, независимо от фазата на проектиране, на обекти от телекомуникационна оптична кабелна инфраструктура или отделни оптични телекомуникационни кабелни мрежи.
2.Под „СМР и/или инженеринг с предмет и обем сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира извършването на дейности по строителство или инженеринг на обекти от телекомуникационна оптична кабелна инфраструктура или отделни оптични телекомуникационни кабелни мрежи. В случай на изпълнен инженеринг в посочения период и сходен предмет, се счита за изпълнено изискването по т. 1. и т. 2.
3. Персоналът и ръководният екип от експерти трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
а) Проектанти, притежаващи валидно удостоверение за Пълна проектантска правоспособност, респективно призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, по части:
- „Електро-слаботокови инсталации“; -„Конструкции“ с включен технически контрол по част „Конструкции“; -„Геодезия“;
- Пожарна безопасност”; - „Временна организация на движението“; - „План за безопастност и здраве”; - „План за управление на строителните отпадъци”.
б) Екип за изпълнение на СМР:
А. Технически ръководител - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството или диплома за завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „строителен техник”. Да има минимум 3 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
Под „сходен“ следва да се разбира извършването на дейности по строителство или инженеринг на обекти от телекомуникационна оптична кабелна инфраструктура или отделни оптични телекомуникационни кабелни мрежи.
Б. Координатор по безопасност и здраве – да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Да притежава валидно удостоверение или сертификат за завършен курс за длъжностно лице за безопасност и здраве или еквивалент.
В. Отговорник по контрола на качеството – да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент.
4. Сертификатите за внедренa системa за управление на качеството и внедрена система за опазване на околната среда трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от неговата стойност без ДДС, представена в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и до изтичане на 30 дни след това. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.1.7)
1.Плащане в размер на 80 % от цената за изготвяне на инвестиционен проект, след одобряване от Възложителя на протокола за приемане на инвестиционния проект.2.Плащане в размер на 20 % от цената за изготвяне на инвестиционен проект, след подписване на акт Образец 2а от Наредба 3/31.07.2003г. 3.Плащане в размер на не повече от 40 % от стойността на СМР, за действително извършени работи, съгласно позициите в КСС, удостоверени с подписване на съответните междинни констативни протоколи. 4.Плащане в размер на не повече от 40 % от стойността на СМР, за действително извършените работи, съгласно позициите в КСС, удостоверени с подписване на съответните междинни констативни протоколи. 5.Окончателно плащане в размер на остатъка от общата стойност на СМР, след приспадане на платените суми по т.3 и т.4, след издаване на разрешение за ползване на обекта. Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до 15 работни дни след представяне на горните документи и оригинална фактура.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Когато участник е обединение, което не е персонифицирано, участниците в обединението сключват споразумение (договор) и представя заверено копие. Договорът/Споразумението за обединение трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейноститите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В договора/споразумението страните следва: 1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката; 2. да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" с адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ЗОП е основание за отстраняване.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие. Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Други основания за отсраняване: съгласно чл. 107 от ЗОП.
Ценово предложение, надвишаващо общата максимална прогнозна стойност на поръчката не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата. Участник, който не е поставил ценовото си предложение в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", ще бъде отстранен от участие в процедурата, без да се разглеждат документите за доказване личното му състояние и съответствието с критериите за подбор, както и техническото му предложение или който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).
Ще бъде отстранен участник, който е предложил срокове за изпълнение, които не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията към поръчката и/или общия срок за изпълнение на поръчката е по-дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни и/или сроковете са предложени в различна мерна единица от календарни дни и/или е констатирано несъответствие между предложения общ срок и този в линейния график.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице може да подава жалба пред Комисия за защита на конкуренцията в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва