Деловодна информация
01158ГУ на ДП Пристанищна инфраструктура
05-11-16 12/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Симеон Бельовски - експерт в отдел ТЕП, СпД РКТ - Черно море +359 28079999/+359 52685949
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/251


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/251
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ОБНОВЯВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННО И ПЕЛЕНГАТОРНО ОБОРУДВАНЕ
32352100      DA44, FG07
Доставки

Предметът на поръчката включва пълен набор от взаимосвързани дейности за увеличаване надеждността и възстановяване работоспособността на радарните станции, монтирани в периода 2004-07 г.: Балчик 2, Траката, Фичоза, Пост 2, Белослав 2, Поморие, Росенец (Ойл Порт) и обновяване на радиопеленгаторите Калиакра, Емине, Поморие, Горица, връх Китка и РПЦ Кичево.Поръчката е за доставка на резервни части и основен ремонт на радар НР 200М, тип “морски” и доставка и монтаж на 2 бр. радиопеленгатори.Целта е да се извърши основен ремонт на 9 бр. магнетронни радари и обновяване на 2 бр. радиопеленгатори. В обхвата на поръчката влизат: доставка на резервни компоненти, ремонт на съществуващите скенери (антени), демонтаж, монтаж, настройки и пускане в действие, изготвяне на точен график за последователна и максимално бърза подмяна на изискваните приемопредаватели и скенери (антени), доставка и монтаж на 2 фабрично нови радиопеленгатори за подмяна на съществуващите такива на обектите Горица и връх Китка
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32352100      DA44, FG07
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332
BG341

Обекти от VTMIS: Балчик 2;Траката;Фичоза; РК Варна; Пост 2; Белослав 2; Поморие; РК Бургас; Росенец (Ойл Порт); Горица; Връх Китка, попадащи в области Добрич, Варна и Бургас

Обществената поръчка включва следните дейности:
1. Дейности по обновяване на антени. Антените са от типа 21 ft за обекти Пост 2 и Белослав 2, и от типа 18 ft за обекти Балчик 2, Траката, Фичоза, Поморие и Росенец.
2. Дейности по обновяване на антивибрационни тампони - по 6 броя на обекти: Балчик 2, Траката, Фичоза, РК Варна, Пост 2, Белослав 2, Поморие, РК Бургас, Росенец; общо 54 броя.
3. Дейности по обновяване на приемопредаватели 25kW - eдиничен приемопредавател за обекти - 9 броя: Балчик 2, Траката, Фичоза, РК Варна, Пост 2, Белослав 2, Поморие, РК Бургас, Росенец; доставка на резервни части - 1 бр. приемопредавател 25kW; доставка на резервни магнетрони общо 12 броя.
4. Дейности по обновяване на всички куплунги и обновяване на съединителна платка - всички куплунги и конектори от и до приемопредавател 25kW и доставка и подмяна на съединителна платка на 9 бр. радари: Балчик 2, Траката, Фичоза, РК Варна, Пост 2, Белослав 2, Поморие, РК Бургас, Росенец; доставка на резервни части от същия тип - 2 бр. съединителни платки.
5. Дейности по обновяване на капаци на кутии за приемопредавател 25kW, вкл. доставка на 1 бр. комплект кутия за приемопредавателя на обект Росенец и на 1бр. резервна кутия комплект.
6. Доставка и инсталация на радиопеленгатори - 2 бр. на обекти Горица и Връх Китка.
Обновяването да става само с доставка и влагане на фабрично нови модули, нови платки, нови електронни компоненти, нови възли, нови елементи, нови лагери, болтове, гайки, скоби и др.
7. Доставка на резервни части с технически характеристики съгласно таблицата, приложена към Техническата спецификация – част III от документацията за поръчката.
Общо за всички дейности на всеки обект - демонтаж на излезлите от употреба части и доставка до склад на Възложителя.
8. Обучение на персонал на възложителя.
Подробно описание на дейностите - предмет на поръчката се съдържа в Техническата спецификация и приложението към нея - част III от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Време за спиране функционирането на обект за извършване на ремонтни работи - Тф, средноаритметична стойност за всички обекти    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Минималният допустим срок за изпълнение на дейностите по обновяване на оборудването и обучението на персонал на възложителя е 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора, а максималният допустим срок - до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират дейностите по:
- доставка на резервни части за радиолокационно или пеленгаторно оборудване
и
- изграждане и/или ремонт на брегови и/или корабни радарни станции или друго радиолокационно и пеленгаторно оборудване.
Участниците могат да са изпълнили горните дейности въз основа на повече от един договор или възлагане.
За доказване на посоченото изискване участниците представят Списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществена поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, като посочват и с какви доказателства за изпълнените доставки и услуги разполагат (вид на доказателството, номер, дата на издаване и издател) чрез попълване на т. 1б, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя:
- Списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществена поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите;
- Доказателства за извършените доставки и услуги.


През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират дейностите по:
- доставка на резервни части за радиолокационно или пеленгаторно оборудване и
- изграждане и/или ремонт на брегови и/или корабни радарни станции или друго радиолокационно и пеленгаторно оборудване.
Участниците могат да са изпълнили горните дейности въз основа на повече от един договор или възлагане.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансово предоставените средства. Гаранциите се представят в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят избира сам формите на гаранциите, като е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за срока на гаранционна поддръжка.
Подробно изискванията към гаранциите, сроковете и условията за усвояването и освобождаването им са уредени в указанията за подготовка на офертите и в проекта на договор - съответно части I и IV от документацията за поръчката.
III.1.7)
Плащанията се извършват: 1. Авансово - 20 % от общата стойност на договора; 2. Окончателно - плащане в размер на 80 % от общата стойност на договора.
Сроковете, условията и небоходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор - част IV и в указанията за подготовка на офертите - част I от документацията за поръчката.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение, да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, освен ако това не е с цел да се докаже съответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката и изтичане на срока за гаранционна поддръжка); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, к-о представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението са подробнo описани в Техническата спецификация - част III от документацията за поръчката и приложението към нея
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/08/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП е основание за отстраняване. Доказва се с попълване на на раздели А-В от част III „Основания за изключване“ в ЕЕДОП.Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие. Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участниците декларират съответствието си с посочените изисквания, като отбелязват „да“ или „не“ в раздел „Г“ от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.
Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията за поръчката (указанията и приложенията към тях);
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща общата максимална прогнозната стойност на поръчката;
-участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- участник, предложил срок за изпълнение на дейностите по обновяване на оборудването и обучение на персонал на възложителя, който е по-кратък от 15 месеца или по-дълъг от 18 месеца, или предложения срок за изпълнение не е посочен в месеци или не е цяло число;
- участник, предложил време за спиране функционирането на обект за извършване на ремонтни работи, което не е в часове или е за повече от 36 последователни часа за конкретния обект, а когато обновяването на обекта се извършва на етапи – е предложил сумарно време за спирането на обекта повече от 36 часа или максимална продължителност на един етап надхвърляща 4 часа.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва