Деловодна информация
01158Клон - Териториално поделение Пристанище Русе
10-05-11-6 11/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 1303161400049
ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2
Русе BG323 7000 България
инж. Маргарит Бакърджиев – експерт в Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура” +359 82818990
m.bakardjiev@bgports.bg +359 82821862

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/248


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/248
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“
45000000      
Строителство

Ремонтът на подкрановият път ще включва изпълнението на следните основни видове работи:
- доставка на необходимите материали;
- демонтажни работи;
- ремонтно-монтажни работи;
- съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи;
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе, пристанищен терминал Русе-запад

Ремонтът на подкрановият път ще включва изпълнението на следните основни видове работи:
- доставка на необходимите материали;
- демонтажни работи;
- ремонтно-монтажни работи;
- съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи;
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Програма за организация на строителния процес    40
Срок за изпълнение    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
155000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал. 4 от Закона участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ за вписването в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2. Участникът да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, за извършване на дейности по преустройване и ремонт на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях, както и да притежава валиден документ за вписване, издаден от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", свързан с предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет и обем идентично или сходно с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За „строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема строителство с предмет: ремонт на подкранови релсови пътища.
2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на ремонтните работи, предмет на поръчката, съгласно офертата му за изпълнение предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:
- ISO 9001 - Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен;
- ISO 14001 - Система за опазване на околната среда или еквивалентен;
- OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.
4. Участникът следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, в т.ч. технически ръководител (строителен техник), координатор по безопасност и здраве (отговарящ на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР), както и отговорник по контрола на качеството (притежаващ съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ).


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. За гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, важат съответно условията, предвидени за гаранцията за изпълнение на договора.
III.1.7)
- авансово плащане до 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора, след предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с протокол за осигуряване на достъп и представяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и оригинална фактура. Авансът се възстановява изцяло с първото междинно плащане.
- две междинни плащания, след изпълнение на поне 30 % (тридесет процента) от общия обем работи и от общата стойност на договора, след подписване на съответните двустранни приемо-предавателни протоколи за действително извършени работи и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общата стойност на междинните плащания не може да надвишава 70 % (седемдесет процента) от стойността на договора.
- окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми, след приключване на изпълнението, съгласно условията на договора.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Гр. Русе 7000, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2, клон ТП Пристанище Русе.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва